Prokurent w spółce. Jakie ma uprawnienia i odpowiedzialność?

Prokurent w spółce. Jakie ma uprawnienia i odpowiedzialność?
Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat
21 grudnia, 2023

Rozważając delegację pewnych zadań i obowiązków w spółce, często myśli się o powołaniu kolejnego członka zarządu. Jednak istnieje alternatywa w postaci ustanowienia prokurenta, który może otrzymać uprawnienia dostosowane do specyficznych potrzeb firmy.

Prokurent to osoba działająca w imieniu spółki na podstawie specjalnego pełnomocnictwa – prokury. Ta rola wymaga wyjątkowego zaufania, gdyż prokurent ma szerokie uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w czynnościach sądowych i pozasądowych.

Ustanowienie prokury to decyzja o dalekosiężnych konsekwencjach, dlatego wymaga odpowiedniej analizy i rozważenia. W artykule tym przyjrzymy się bliżej kim jest prokurent, jakie ma uprawnienia i obowiązki, a także jak przebiega proces jego powoływania i odwoływania.

Prokurent w spółce, czym jest prokura, kim jest prokurent? jak udzielić prokury?, jakie są rodzaje prokury? rodzaje pokury, prokura

Kim jest prokurent w spółce i kto może nim zostać?

Prokurent to osoba, która działa w imieniu spółki i ją reprezentuje na podstawie specjalnego pełnomocnictwa zwanego prokurą.

Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurent działa bezpośrednio w imieniu przedsiębiorcy, w sposób zbliżony do działania wspólnika lub zarządu, z bezpośrednim skutkiem dla reprezentowanego przedsiębiorcy.

Między przedsiębiorcą a prokurentem musi istnieć zatem szczególny stosunek zaufania, który pozwala prokurentowi działać w sferze prawnej przedsiębiorcy. Warunkiem istnienia stosunku zaufania są odpowiednie cechy i kwalifikacje prokurenta do prawidłowego wykonywania prokury i w sposób ściśle odpowiadający interesom przedsiębiorcy.

Z tego też względu prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Prokurent w spółce. Czym jest prokura i jakie są jej rodzaje?

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Swoim zakresem obejmuje ona umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Prokurent w spółce, czym jest prokura, kim jest prokurent? jak udzielić prokury?, jakie są rodzaje prokury? rodzaje pokury, prokura

Wśród rodzajów prokury można wyróżnić prokurę samodzielną (lub inaczej samoistną) oraz prokurę łączną (w tym właściwą i prokurę łączną niewłaściwą). Prokura samoistna pozwala na samodzielne dokonywanie czynności sądowych i pozasądowych przez jednego prokurenta.

Prokura łączna właściwa charakteryzuje się koniecznością działania w imieniu mocodawcy łącznie z innym prokurentemZ kolei prokura niewłaściwa uprawnia do działania z innym prokurentem lub członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem osobowej spółki handlowej.

Rodzaj prokury 
Samodzielna (samoistna)Pozwala na samodzielne dokonywanie czynności sądowych i pozasądowych przez jednego prokurenta
Łączna
właściwa
Konieczność działania w imieniu mocodawcy łącznie z innym prokurentem
Łączna niewłaściwaUprawnia do działania z innym prokurentem lub członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem osobowej spółki handlowej
Prokurent w spółce

Prokurent w spółce. Powołanie prokurenta — ustanowienie a udzielenie prokury

Pojęcie ustanowienia oraz udzielenia prokury wywołuje niekiedy niemałe zamieszanie wśród członków zarządu spółki. Otóż należy podkreślić, że pojęcia te nie są tożsame. Jednak ustanowienie prokury wiąże się oczywiście z jej udzieleniem. Na czym więc polega różnica?

Ustanowienie prokury należy do stosunków wewnętrznych spółki i jest czynnością, która poprzedza jej udzielenie. W spółkach osobowych decyzja o ustanowieniu prokury jest podejmowana w drodze uchwały wspólników, natomiast w spółkach kapitałowych — w drodze jednomyślnej uchwały zarządu.

Dopiero po ustanowieniu prokury można podjąć czynności związane z jej udzieleniem konkretnej osobie.

Udzielenie prokury jest czynnością, która wywołuje skutki zewnętrzne i odbywa się zgodnie z ustalonymi w spółce zasadami reprezentacji.

Jakie uprawnienia ma prokurent w spółce ?

Zarządzanie spółką to nie lada wyzwanie. Niekiedy jedna osoba nie jest w stanie dopilnować wszystkich kwestii. W takiej sytuacji warto rozważyć ustanowienie prokurenta, który przejmie część ustalonych obowiązków.

Prokurent ma więc prawo i jednocześnie obowiązek dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych, które wiążą się z przedsiębiorstwem mocodawcy. Istnieje jednak kilka czynności, których prokurent dokonać nie może na podstawie samej prokury.

Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do konkretnej czynności.

Potrzebujesz pomocy przy powołaniu prokurenta?

Udzielenie prokury to czynność niosąca ze sobą poważne konsekwencje. Chcesz wiedzieć do czego uprawniony jest prokurent w spółce i jak daleko sięga jego odpowiedzialność? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Prokurent a jego odpowiedzialność w spółce

Omawiając rolę prokurenta w spółce, nie sposób pominąć kwestii jego szeroko pojętej odpowiedzialności.

Należy pokreślić, że prokurent nie odpowiada za zobowiązania spółki na takiej samej zasadzie jak jej zarząd, czyli subsydiarnie. Odpowiedzialność prokurenta związana jest zasadą winy.

Oznacza to, że odpowiada on wyłącznie za swoje własne działania lub zaniechania wobec spółki, w tym takie, które mogły spowodować szkodę spółki. Jeśli dopuści się on działań, które mogłyby spowodować szkodę dla spółki lub innych podmiotów, wówczas ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.

Prokurent w spółce, czym jest prokura, kim jest prokurent? jak udzielić prokury?, jakie są rodzaje prokury? rodzaje pokury, prokura

Prokurent w spółce. Jak go odwołać?

Wiemy już, czym jest ustanowienie i udzielenie prokury oraz w jaki sposób do obu tych czynności dochodzi. W jaki sposób można odwołać prokurenta z pełnionej w spółce funkcji?

Odwołanie prokury jest jednostronną czynnością prawną. Aby więc tego dokonać, mocodawca powinien złożyć prokurentowi stosowne oświadczenie woli. Odwołanie prokurenta następuje z chwilą, w której otrzyma on oświadczenie o odwołaniu prokury.

Ważne jest, aby otrzymał je w taki sposób, by po prostu mógł się z nim zapoznać. Nie ma tu więc miejsca na żadne domniemania.

Co istotne, dopuszcza się także złożenie oświadczenia woli w przedmiocie odwołania prokurenta innej osobie (np. kontrahentowi, wobec którego przedsiębiorca był reprezentowany przez prokurenta) czy też po prostu w drodze wniosku do rejestru o wykreślenie prokury. Oczywiście w każdym przypadku ze względów praktycznych uzasadnione jest poinformowanie prokurenta o odwołaniu prokury.

Tak czy inaczej, przepisy nie narzucają konieczności stosowania formy szczególnej w przypadku oświadczenia o odwołaniu prokury. Dlatego też przyjmuje się, że może mieć dowolną formę.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Prokurent w spółce – często zadawane pytania

Kim jest prokurent w spółce?

Prokurent to osoba upoważniona do reprezentowania spółki na podstawie prokury, czyli specjalnego pełnomocnictwa.

Jakie warunki musi spełniać prokurent w spółce?

Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Czym jest prokura?

Prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa umożliwiający reprezentowanie spółki w czynnościach sądowych i pozasądowych.

Jakie są rodzaje prokury?

Wyróżniamy prokurę samodzielną, łączną właściwą oraz łączną niewłaściwą.

Jak powołać prokurenta?

Prokurenta powołuje się w drodze uchwały wspólników (w spółkach osobowych) lub zarządu (w spółkach kapitałowych).

Czy prokurent może być odpowiedzialny za zobowiązania spółki?

Prokurent odpowiada za swoje działania wobec spółki, ale nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Jakie czynności nie mogą być dokonywane przez prokurenta?

Prokurent nie może dokonać zbycia przedsiębiorstwa ani zbywania i obciążania nieruchomości bez dodatkowego pełnomocnictwa.

Jak odwołać prokurenta?

Odwołanie prokurenta następuje przez złożenie stosownego oświadczenia woli.

Czy prokurent w spółce ma ograniczenia w działaniu?

Tak, działania prokurenta są ograniczone do zakresu związanego z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Jakie są korzyści z ustanowienia prokurenta?

Prokurent może odciążyć zarząd w codziennym zarządzaniu spółką, podejmując czynności w jej imieniu.

Wyróżniony ekspert

Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź