Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.
Piotr Stelmachowski

Piotr Stelmachowski

Starszy prawnik / Radca prawny

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. polega na likwidacji udziałów posiadanych przez jednego lub większą ilość wspólników. Na skutek umorzenia udziały przestają istnieć.

Rozwiązanie to jest często stosowane jako sposób na obniżenie kapitału zakładowego albo wykluczenie wspólnika ze spółki. Jakie są rodzaje umorzenia i jak się je przeprowadza? Dowiesz się z tego artykułu!

Jeśli interesuje Cię tematyka prawa pracy jak również legalizacji pobytupracy cudzoziemców w Polsce zapraszamy na stronę działu Mobility & HR dedykowanej zagadnieniom związanym z obsługą cudzoziemców.

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. – rodzaje

Wyróżniamy trzy rodzaje umorzenia udziałów:

 1. umorzenie dobrowolne – udział jest umarzany za zgodą wspólnika, którego dotyczy,
 2. umorzenie przymusowe – udział jest umarzany bez zgody wspólnika w przypadkach określonych w umowie spółki, 
 3. umorzenie automatyczne – udział jest umarzany bez zgody wspólnika w razie wystąpienia konkretnego zdarzenia, opisanego w umowie spółki.

Dowiedz się ile kosztuje księgowość spółki z o.o.

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. – wymagania ogólne

Istnieją wymogi ogólne umorzenia udziałów, mające zastosowanie do każdego rodzaju umorzenia:

 • wpis spółki do KRS (nie można umorzyć udziałów spółki w organizacji);
 • umowa spółki przewiduje możliwość umorzenia udziałów (nie można umorzyć udziałów bez odpowiednich zapisów umownych).

Choć nie wynika to wprost z przepisów przyjmuje się, że umorzenia udziałów nie można dokonać także w fazie likwidacji spółki.

Na czym polega dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o.?

Umorzenie dobrowolne następuje poprzez nabycie udziałów wspólnika przez spółkę. Spółka zawiera więc ze wspólnikiem umowę dotyczącą udziałów danego wspólnika (wszystkich lub określonej części).

Zawarcie takiej umowy powinno być poprzedzone:

 • podjęciem uchwały przez zgromadzenie wspólników o umorzeniu udziałów
 • osobnym oświadczeniem wspólnika z jego zgodą na umorzenie udziałów.

Sprawdź na czym polega obsługa prawna spółek w naszej kancelarii.

Na czym polega przymusowe umorzenie udziałów w spółce z o.o.?

Umorzenie przymusowe – jak sama nazwa wskazuje – następuje bez zgody wspólnika. O ile w przypadku umorzenia dobrowolnego wystarczy ogólny zapis w umowie spółki zezwalający na umarzanie udziałów, to w przypadku umorzenia przymusowego umowa spółki musi jasno określać przesłanki i tryb umorzenia.

Innymi słowy, umowa spółki powinna przewidywać powody uzasadniające przymusowe umorzenie udziałów. Mogą to być zarówno powody dotyczące spółki (np. zdarzenia związane z sytuacją finansową spółki) jak i samego wspólnika (będące reakcją na niepożądane działanie wspólnika).

Jakie sytuacje uzasadniają przymusowe umorzenie udziałów w spółce z o.o.?

Bardzo często w umowach spółek wskazuje się poniższe sytuacje dotyczące wspólnika spółki, uzasadniające przymusowe umorzenie jego udziałów:

 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa spółki przez wspólnika,
 • wyrządzenie przez wspólnika szkody spółce,
 • wady wkładu niepieniężnego wspólnika do spółki,
 • opóźnienie wspólnika we wpłacie dopłat ustalonych osobną uchwałą wspólników,
 • podjęcie przez wspólnika działalności konkurencyjnej wobec działalności spółki.

Przesłanki umorzenia przymusowego mogą zostać zawarte w umowie spółki jako otwarty katalog zdarzeń, nie mogą być jednak sformułowane w sposób ogólny. Wspólnicy podejmujący uchwałę o umorzeniu, nie powinni mieć wątpliwości, że dane zdarzenie miało miejsce.

Dopiero gdy wystąpi sytuacja opisana w umowie spółki możliwe jest przymusowe umorzenie udziałów wspólnika. Takie umorzenie również wymaga uchwały zgromadzenia wspólników. Uchwała powinna:

 • wskazywać podstawę prawną umorzenia,
 • wskazywać wysokość wynagrodzenia za umarzane udziały
 • zawierać uzasadnienie (czyli podawać motywy stojące za decyzją o umorzeniu).

Na czym polega automatyczne umorzenie udziałów w spółce z o.o.?

Umorzenie automatyczne następuje w razie ziszczenia się określonego zdarzenia wskazanego w treści umowy spółki. Ma to być zdarzenie obiektywnie możliwe do stwierdzenia, wykluczające jakąkolwiek uznaniowość. Zapisy umowy muszą zatem precyzyjnie opisywać takie zdarzenie.

W przypadku umorzenia automatycznego, w razie wystąpienia zdarzenia uzasadniającego umorzenie, uchwałę podejmuje zarząd spółki.

Jesteś wspólnikiem w spółce?

Chcesz być na bieżąco ze zmianami w przepisach? Zapoznaj się z naszą ofertą kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw i umów się na bezpłatną konsultację!

Wynagrodzenie za umorzone udziały

Zasadą jest, że umorzenie udziałów (każde) następuje za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie w przypadku umorzenia dobrowolnego określane jest w porozumieniu pomiędzy spółką a wspólnikiem, którego udziały są umarzane.

W przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego przepisy narzucają jednak minimalną wartość wynagrodzenia za umorzenie udziałów. Wynagrodzenie takie nie może być niższe od wartości aktywów netto przypadających na udział wspólnika, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.

Jedynie za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. a obniżenie kapitału zakładowego spółki

Umorzenie udziałów może skutkować obniżeniem kapitału zakładowego spółki – dochodzi bowiem do zmniejszenia ilości udziałów w spółce.

W takiej sytuacji umorzenie udziałów wymaga przeprowadzenia tzw. postępowania konwokacyjnego, tj. ogłoszenia o obniżeniu kapitału zakładowego spółki oraz wezwania wierzycieli do wniesienia sprzeciwu wobec obniżenia w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia. Umorzenie udziałów z obniżeniem kapitału zakładowego następuje dopiero po zakończeniu postępowania konwokacyjnego.

Jednakże, zamiast obniżenia kapitału, udziały mogą być umorzone z czystego zysku spółki – jeśli oczywiście sprawozdania finansowe spółki wykazują zysk. Wówczas nie jest konieczne obniżenie kapitału zakładowego, a efekt w postaci umorzenia udziałów następuje znacznie szybciej.

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. – często zadawane pytania

Czym jest umorzenie udziałów w spółce z o.o. i dlaczego jest to ważne?

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. to proces, w wyniku którego udziały przestają istnieć. Jest to ważne narzędzie pozwalające na obniżenie kapitału zakładowego lub wykluczenie wspólnika ze spółki.

Jakie są rodzaje umorzenia udziałów w spółce z o.o.?

Wyróżniamy trzy rodzaje umorzenia udziałów: dobrowolne, przymusowe i automatyczne, zależne od zgody wspólnika oraz okoliczności przewidzianych w umowie spółki.

Czy umorzenie udziałów w spółce z o.o. może nastąpić w każdym przypadku?

Nie, umorzenie udziałów wymaga wpisu spółki do KRS oraz odpowiednich zapisów w umowie spółki zezwalających na umorzenie udziałów.

Na czym polega dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o.?

Dobrowolne umorzenie udziałów następuje za zgodą wspólnika, którego udziały są umarzane, zwykle przez nabycie tych udziałów przez spółkę.

Jakie są wymogi dla przeprowadzenia dobrowolnego umorzenia udziałów?

Wymogi obejmują podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników oraz osobne oświadczenie wspólnika z jego zgodą na umorzenie.

Czym różni się umorzenie przymusowe od dobrowolnego umorzenia udziałów?

Umorzenie przymusowe następuje bez zgody wspólnika, na podstawie jasno określonych przesłanek i trybu umorzenia zawartych w umowie spółki.

Jakie sytuacje mogą uzasadniać przymusowe umorzenie udziałów?

Przesłanki przymusowego umorzenia mogą obejmować naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, szkodę wyrządzoną spółce, działalność konkurencyjną wspólnika wobec spółki, itp.

Na czym polega automatyczne umorzenie udziałów w spółce z o.o.?

Automatyczne umorzenie udziałów następuje w wyniku ziszczenia się określonego zdarzenia wskazanego w umowie spółki, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.

Czy umorzenie udziałów w spółce z o.o. jest zawsze płatne?

Zasadą jest, że umorzenie udziałów następuje za wynagrodzeniem, jednak za zgodą wspólnika może nastąpić bez wynagrodzenia.

Jakie konsekwencje ma umorzenie udziałów dla kapitału zakładowego spółki?

Umorzenie udziałów może skutkować obniżeniem kapitału zakładowego spółki poprzez zmniejszenie ilości udziałów.

Jakie kroki należy podjąć przy obniżeniu kapitału zakładowego spółki związane z umorzeniem udziałów?

Wymagane jest przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego, tj. ogłoszenie o obniżeniu kapitału oraz wezwania wierzycieli do wniesienia sprzeciwu.

Czy umorzenie udziałów z obniżeniem kapitału zakładowego jest jedyną opcją?

Nie, udziały mogą być umorzone z czystego zysku spółki bez konieczności obniżania kapitału zakładowego.

Co się dzieje z wynagrodzeniem za umorzone udziały w przypadku umorzenia przymusowego?

Wynagrodzenie za przymusowe umorzenie nie może być niższe od wartości aktywów netto przypadających na udział wspólnika, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.

Jak ustalana jest wartość wynagrodzenia za umorzenie dobrowolne udziałów w spółce z o.o.?

W przypadku dobrowolnego umorzenia, wartość wynagrodzenia ustalana jest w porozumieniu między spółką a wspólnikiem, którego udziały są umarzane.

Czy każda spółka z o.o. może przeprowadzić umorzenie udziałów?

Tylko spółki, których umowa przewiduje możliwość umorzenia udziałów i które są wpisane do KRS, mogą przeprowadzić proces umorzenia udziałów.

Jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia umorzenia udziałów w spółce z o.o.?

Do przeprowadzenia umorzenia udziałów niezbędne są uchwała zgromadzenia wspólników o umorzeniu oraz, w przypadku dobrowolnego umorzenia, oświadczenie wspólnika z jego zgodą na umorzenie.

Czy umorzenie udziałów w spółce z o.o. wymaga zmian w umowie spółki?

Nie zawsze, ale umowa spółki musi zawierać zapisy zezwalające na umorzenie udziałów. W przypadku umorzenia przymusowego, umowa musi szczegółowo określać przesłanki i tryb umorzenia.

Czy proces umorzenia udziałów w spółce z o.o. jest skomplikowany?

Proces umorzenia udziałów może być skomplikowany ze względu na wymogi prawne i proceduralne, zwłaszcza przy umorzeniu przymusowym lub z obniżeniem kapitału zakładowego.

Jakie są najczęstsze powody przymusowego umorzenia udziałów w spółce z o.o.?

Najczęstsze powody to naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, szkoda wyrządzona spółce, wady wkładu niepieniężnego, opóźnienie we wpłacie dopłat, czy działalność konkurencyjna wspólnika.

Co należy zrobić po umorzeniu udziałów w spółce z o.o.?

Po umorzeniu udziałów należy dokonać stosownych zmian w KRS oraz, w przypadku obniżenia kapitału zakładowego, przeprowadzić postępowanie konwokacyjne i zaktualizować dokumenty spółki zgodnie z nowym stanem prawnym.

Czy umorzenie udziałów w spółce z o.o. może nastąpić automatycznie bez interwencji wspólników?

Tak, umorzenie automatyczne udziałów może nastąpić bez interwencji wspólników, jeśli tylko zdarzenie uzasadniające umorzenie jest precyzyjnie określone w umowie spółki i faktycznie wystąpi.

Jakie korzyści niesie ze sobą umorzenie udziałów w spółce z o.o. dla pozostałych wspólników?

Umorzenie udziałów może zwiększyć udział pozostałych wspólników w kapitale zakładowym i zyskach spółki, a także pozwolić na wyeliminowanie wspólników niewspółpracujących lub szkodzących spółce.

Czy umorzenie udziałów w spółce z o.o. zawsze musi być zgłoszone do KRS?

Tak, każda zmiana dotycząca udziałów w spółce z o.o., w tym ich umorzenie, wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w celu aktualizacji danych spółki.

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia umorzenia udziałów w spółce z o.o. do KRS?

Niezgłoszenie umorzenia udziałów do KRS może prowadzić do niezgodności danych rejestrowych spółki z faktycznym stanem, co może skutkować problemami prawnymi i administracyjnymi.

Czy możliwe jest umorzenie udziałów w spółce z o.o. dla celów restrukturyzacji spółki?

Tak, umorzenie udziałów może być częścią strategii restrukturyzacji spółki, pozwalając na dostosowanie struktury kapitałowej do bieżących potrzeb i celów biznesowych spółki.

Czy umorzenie udziałów w spółce z o.o. wymaga wynagrodzenia dla wspólnika, którego udziały są umarzane?

Zasadniczo tak, jednak umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia, jeśli wspólnik wyrazi na to zgodę. Wartość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie, chyba że umorzenie ma charakter przymusowy.

Jak ustalana jest wartość wynagrodzenia za umorzenie przymusowe udziałów?

Wartość wynagrodzenia za umorzenie przymusowe nie może być niższa od wartości aktywów netto przypadających na udział wspólnika, co zapewnia sprawiedliwe traktowanie wspólnika.

Czy umorzenie udziałów w spółce z o.o. może mieć wpływ na pozycję spółki na rynku?

W zależności od skali i okoliczności umorzenia, może to wpłynąć na postrzeganie spółki przez rynek i wierzycieli, zwłaszcza jeśli wiąże się z istotnymi zmianami w strukturze właścicielskiej.

Czy istnieją ograniczenia co do liczby udziałów, które mogą być umorzone w spółce z o.o.?

Ograniczenia mogą wynikać z umowy spółki lub przepisów prawa, jednak kluczowe jest, aby umorzenie nie doprowadziło do naruszenia minimalnej kwoty kapitału zakładowego wymaganej dla spółki z o.o.

W jakim terminie należy zgłosić umorzenie udziałów w spółce z o.o. do KRS?

Zgłoszenie umorzenia udziałów do KRS powinno nastąpić niezwłocznie po jego przeprowadzeniu, zgodnie z procedurami rejestracji zmian w danych spółki zawartych w KRS.

Wyróżniony ekspert

Piotr Stelmachowski

Piotr Stelmachowski

Starszy prawnik / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź