Jak ogłosić upadłość spółki z o.o.?

Jak ogłosić upadłość spółki z o.o.?
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Upadłość spółki z o.o. to dość złożony i skomplikowany proces. Zainicjowanie procedury upadłościowej wymaga dopełnienia formalności określonych w przepisach prawa, zaś zaniedbanie ich niesie za sobą poważne konsekwencje. Co należy wiedzieć o upadłości spółki z o.o.? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule.

Zanim jednak przejdziemy do szczegółów dotyczących procedury upadłościowej, odpowiedzmy na podstawowe pytanie o to kiedy w ogóle ogłasza się upadłość spółki z o.o.

Kiedy ogłasza się upadłość spółki z o.o.?

Podstawę ogłoszenia upadłości spółki z o.o. stanowią przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 10 Prawa upadłościowego, spółka z o.o. ogłasza upadłość w sytuacji, gdy stanie się niewypłacalna.

Z niewypłacalnością mamy do czynienia, gdy:

 • spółka utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w ich wykonaniu przekracza 3 miesiące (niewypłacalność na skutek utraty płynności finansowej),
 • zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące (niewypłacalność na skutek nadmiernego zadłużenia).

Kto składa wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.?

Według ogólnych zasad dotyczących złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wyrażonych w art. 21 Prawa upadłościowego, obowiązek ten spoczywa na dłużniku.

Jednakże w przypadku ogłoszenia upadłości spółki z o.o. obowiązek ten spoczywa nie tylko na dłużniku. Dotyczy on również wszystkich podmiotów, które na podstawie przepisów ustawy lub umowy spółki mają prawo do prowadzenia jej spraw oraz jej reprezentowania. Osobami takimi są więc członkowie zarządu spółki z o.o., a także likwidatorzy.

Jesteś wspólnikiem w spółce z o.o.? Z uwagi na problemy z wypłacalnością rozważasz ogłoszenie jej upadłości?

Ogłoszenia upadłości spółki z o.o. to dość złożony proces. Dlatego zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Nasi eksperci wyjaśnią jak krok po kroku powinien przebiegać cały proces związany z ogłoszeniem upadłości, co pozwoli uniknąć nieprzewidzianych kosztów związanych m.in. z nieprawidłowym złożeniem wniosku.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.?

Zgodnie z przepisami dłużnik jest obowiązany zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości (niewypłacalność).

W przypadku niespełnienia opisanego wyżej obowiązku osoby, na których on spoczywa, ponoszą odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę.

Upadłość spółki z o.o. a odpowiedzialność członków zarządu

Jak wskazano powyżej, obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. ciąży także na członkach jej zarządu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, odpowiadają oni za szkodę wyrządzoną wierzycielom przez niezłożenie lub nieterminowe złożenie wniosku. Jedynie w sytuacji, gdy członek zarządu wykaże, że nie ponosi winy za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie, jego odpowiedzialność może zostać wyłączona.

Po więcej informacji na temat upadłości przedsiębiorcy zapraszamy do naszego artykuły Upadłość przedsiębiorcy.

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.?

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o., zgodnie z art. 22 Prawa upadłościowego, musi zawierać m.in.:

 • numer spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • firmę, pod którą działa spółka,
 • siedzibę i adres spółki,
 • imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni,
 • wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności spółki,
 • uzasadnienie wniosku o upadłość i uprawdopodobnienie wskazanych w nim okoliczności.

Załącznikami do wniosku powinny być m.in.:

 • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
 • bilans sporządzony na dzień przypadający w okresie 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
 • spis wierzycieli,
 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi,
 • informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.

Jaki jest koszt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.?

Zgodnie z art. 74 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od wniosku o ogłoszenie upadłości pobiera się stałą opłatę w kwocie 1.000 złotych.

Czy jesteś pewien, że w Twoim przypadku zachodzi konieczność ogłoszenia upadłości? Być może powinieneś rozważyć likwidację spółki, zamiast jej upadłości. Koniecznie zapoznaj się z naszym artykułem Likwidacja spółki z o.o.

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości spółki z o.o.?

Wśród najważniejszych skutków ogłoszenia upadłości spółki z o.o. należy wymienić:

 • przejście majątku spółki do masy upadłości,
 • objęcie zarządu nad spółką i jej majątkiem przez syndyka,
 • konieczność występowania w obrocie pod dotychczasową firmą z dodatkiem „w upadłości”,
 • sprzedaż całego majątku i likwidację spółki.

Podsumowanie

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. może nastąpić tylko wtedy, gdy stanie się ona niewypłacalna. Chodzi więc o sytuację, gdy spółka utraci zdolność regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Obowiązek złożenia do sądu upadłościowego wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa – co do zasady – na każdym członku zarządu spółki. Wniosek o ogłoszenie upadłości sp. z o.o. należy złożyć w terminie trzydziestu dni od dnia wystąpienia stanu niewypłacalności.

Chcesz dowiedzieć się, jak ogłosić upadłość spółki z o.o. bądź potrzebujesz pomocy w prawidłowym przygotowaniu wniosku do sądu upadłościowego? Skontaktuj się z nami. Nasi eksperci od wielu lat doradzają przedsiębiorcom na różnych etapach działalności, od rejestracji do likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź