Faktury od zagranicznej spółki a podatki

Faktury od zagranicznej spółki a podatki
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Jednym ze sposobów szukania oszczędności w przedsiębiorstwach jest outsourcing, polegający na korzystaniu z zewnętrznych usług, co odciąża bieżącą działalność przedsiębiorstwa w całości lub w części pewnych zadań, funkcji i procesów. Pozwala skoncentrować się pracownikom na najistotniejszych zadaniach, czyli działalności, do której takie przedsiębiorstwo zostało powołane. Rozwiązanie to pomaga zmniejszyć koszty działalności operacyjnej, przy jednoczesnym podniesieniu jakości i skuteczniejszej kontroli oraz daje możliwość skupienia się na działalności podstawowej.

Stosowanie narzędzi outsourcingowych w sposób odpowiedni do potrzeb i dopasowany do rodzaju prowadzonej działalności, umożliwia uwolnienie części zasobów i pozwala na ich przesunięcie na inne obszary działalności. Korzyści płynące z zastosowania narzędzi outsourcingowych przyczyniają się do zwiększenia aktywności przedsiębiorstwa na rynku, poprawy jakości własnych usług, zwiększenia środków na inwestycje, a także wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów wewnętrznych, związanych z obsługą struktur przedsiębiorstwa. Jednak zanim przedsiębiorstwo zdecyduje się na outsourcing powinno ustalić, jaki jest jego cel. Należy zatem przeprowadzić szczegółową analizę potencjalnych korzyści, które prowadzący działalność chcą osiągnąć. Najczęściej spotykane przyczyny zastosowania outsourcingu w przedsiębiorstwie:

  • redukcja i kontrola kosztów operacyjnych,
  • przeniesienie koncentracji na podstawową działalność przedsiębiorstwa,
  • uzyskanie dostępu do bardziej wydajnych, lepszych jakościowo mocy produkcyjnych,
  • zwolnienie własnych zasobów do innych celów,
  • pozyskanie zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
  • pozyskanie kapitału,
  • podział ryzyka,
  • dopływ gotówki.

Kosztami uzyskania przychodów są wydatki  poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Ustawy o CIT.  Tym samym, aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt podatkowy, powinien mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu, jego zwiększenie, czy też zachowanie źródła przychodu. Utworzenie zależnej spółki zagranicznej spowoduje, że wydatki przez nią ponoszone będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskanie przychodu przez polską spółkę macierzystą.  Dochód uzyskany przez spółkę zagraniczną zostanie opodatkowany zgodnie z obowiązującymi tam przepisami, na warunkach  o wiele korzystniejszych od tych obowiązujących w Polsce.

Aby podatnik mógł określony wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych, to winien wykazać bezpośredni związek tego wydatku nie tylko z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, ale przede wszystkim to, że jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego w roku podatkowym przychodu (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2000 r., sygn. SA/Sz 442/99 ). W podobnym tonie wyraża się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie,  w wyroku z dnia 30 maja 2019 r., sygn. I SA/OI 253/19 który stwierdza, że podatnik wiąże koszty uzyskania przychodu z określonym celem, a mianowicie poniesienie tych kosztów ma doprowadzić do osiągnięcia przychodu bądź zabezpieczenia, zachowania źródła przychodu. Tym samym, aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt podatkowy, to winien mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu, jego zwiększenie, czy też zachowanie źródła przychodu.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 15e ustawy o CIT, niektóre wydatki związane ze świadczeniem usług przez podmioty powiązane zostaje wyłączony z kosztów uzyskania przychodów. Są to m.in. usługi doradcze, badania rynku, przetwarzania danych, oraz świadczeń o podobnym charakterze. Ograniczone jest to limitem, który  znajduje zastosowanie, gdy limit kosztów przekroczy 3 000 000 zł w roku podatkowym (obliczany jest na generalnej zasadzie 5% wyniku EBITDA).

Konsekwencje podatkowe założenia zależnej spółki zagranicznej

Założenie zależnej spółki zagranicznej powodowało będzie obowiązek zapłaty podatku u źródła związany jest z osiąganiem przychodów przez podmioty niebędące polskimi rezydentami. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, podatnicy nieposiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaznaczyć należy, że regulacje dotyczące opodatkowania podmiotów zagranicznych stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rozwiązanie tego problemu będzie łatwiejsze po dokładnej analizie wszystkich możliwości, biorąc pod uwagę obowiązujące reżimy podatkowe państw oraz inne okoliczności mające wpływ na zakres opodatkowania.

Polski ustawodawca wyróżnia typy usług świadczonych przez podmioty zagraniczne, które mu podlegają.  Zgodnie z art. 21 ust. 1 i następne ustawy o CIT, charakterystyczne usługi niematerialne świadczone przez podmioty zagraniczne opodatkowane są stawką 20% przychodów podmiotu zagranicznego. Do usług tych należą m.in. usługi doradcze, badania rynku, przetwarzania danych oraz świadczeń o podobnym charakterze. Katalog usług opodatkowanych podatkiem u źródła jest katalogiem otwartym, pod które podlegać będą również inne usługi, niewymienione bezpośrednio w przepisie.

Podkreślić trzeba, że regulacje dotyczące opodatkowania podmiotów zagranicznych stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Czy założenie spółki za granicą może być opłacalne?

Założenie spółki zależnej poza granicami kraju będzie opłacalne ze względu na mniejsze koszty zatrudnienia pracowników, środków niezbędnych do produkcji a także pozostałych kosztów związanych z rozpoczęciem i rozszerzaniem działalności. Jest to jednak proces skomplikowany, który dla wielu przedsiębiorców stanowi poważne wyzwanie, dlatego ważne jest aby proces ten przebiegł prawidłowo z zachowanie wszystkich właściwych procedur. Pomimo wielu korzyści płynących z zastosowanie outsourcingu tj; zwiększenia aktywności przedsiębiorstwa na rynku, poprawy jakości własnych usług, zwiększenia środków na inwestycje, a także wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów wewnętrznych, niewłaściwe przeprowadzenie outsourcingu będzie skutkowała negatywnie na działalność i funkcjonowanie spółki. Redukcja wydatków jest pierwotną korzyścią płynącą z outsourcingu, ale zbyt duży nacisk na ich zmniejszenie może doprowadzić wykonawcę do działania na granicy opłacalności, co na pewno obniży jakość projektu. Z każdych usług trzeba korzystać odpowiedzialnie i zgodnie z pewnymi założeniami. Bardzo ważny jest także wybór właściwej firmy outsourcingowej, aby nie stracić kontroli nad realizacją zadań oraz zapobiec wyciekowi  poufnych danych na zewnątrz.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli szukasz wsparcia prawnego w prowadzeniu działalności za granicą zapraszamy na stronę departamentu spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź