Bankowy Tytuł Egzekucyjny przyjęty przez Sejm

Bankowy Tytuł Egzekucyjny przyjęty przez Sejm

Pod koniec września posłowie zaakceptowali nowelizację ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939). Oznacza to koniec instytucji Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE). Banki zostają tym samym zmuszone do egzekwowania swoich uprawnień względem klientów w postępowaniu sądowym.

BTE służył potwierdzeniu, że bank dysponuje wymagalną wierzytelnością wobec swojego klienta. Dotyczyło to sytuacji dokonania czynności bankowych (np. udzielenia kredytu), bądź ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności. Bankowy Tytuł Egzekucyjny stosowano, gdy klient nie wypełniał swojego zobowiązania. Następnie sąd nadawał klauzulę wykonalności, co pozwalało na rozpoczęcie egzekucji komorniczej.

W kwietniu Trybunał Konstytucyjny podważył jednak zgodność takiego rozwiązania z Konstytucją RP. Zdaniem sędziów narusza ono zasadę równego traktowania – bank i klient to strony stosunku prywatnoprawnego, który odznacza się właśnie równością oraz autonomią. Przepisy miały utracić moc dopiero 1 sierpnia 2016 roku, aby banki mogły do tego czasu zakończyć swoje bieżące sprawy w tym zakresie.

Jeszcze przed wyrokiem projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe dotyczący BTE złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Po orzeczeniu zrobiły to Platforma Obywatelska, a także Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zasadniczą różnicą między nimi były terminy wejścia w życie nowych przepisów. Ostatecznie komisja sejmowa z trzech projektów stworzyła jeden – zakładając rozpoczęcie jego obowiązywania czternaście dni od chwili ogłoszenia.

Sejm przyjął również poprawkę w kwestii kosztów sądowych. Opłata stosunkowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych ma wynosić 5% przedmiotu sporu bądź zaskarżenia. Dolna granica wyniesie przy tym trzydzieści złotych, a górna – tysiąc złotych.

Wycofanie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego spowoduje, że banki będą dochodziły swoich praw w postępowaniu sądowym. Ma to poprawić sytuację dłużników, których pozycja jako strony sporu zrówna się teraz z bankami.

Projekt noweli trafi w najbliższym czasie do Senatu. Nie jest jednak pewne, czy cała ścieżka legislacyjna zakończy się pozytywnie. Posłowie obawiają się bowiem wpływów lobby bankowego. Wydaje się to bardzo możliwe – już teraz kilka miesięcy zajęło podjęcie jakichkolwiek prac nad ustawą (od lipca – przyp. aut.).

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Ksiegowosc.infor.pl
Do publikacji w: https://cgolegal.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź