Czy czeka nas zmiana wysokości odsetek ustawowych?

Zgodnie z oświadczeniem rzecznika PAP Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło się do Ministerstwa Finansów, a także do prezesa NBP i przewodniczącego KNF o zajęcie do 16 października 2014 r. stanowiska w sprawie ewentualnej zmiany stawki odsetek ustawowych.

Decyzją Rady Polityki Pieniężnej stopa lombardowa została obniżona o 100 punktów bazowych, zatem z 4 do 3%. Zgodnie zaś z art. 359 §21 Kodeksu Cywilnego maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego tzw. odsetki maksymalne. Z kolei Rozporządzenie o odsetkach ustawowych z 2008 roku ustala je na poziomie 13%, powstała zatem rozbieżność pomiędzy wysokością odsetek maksymalnych, a odsetkami ustawowymi.

Należy jednak pamiętać iż zgodnie z art. 359 § 3 Kodeksu Cywilnego Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Wysokość stóp procentowych NBP nie jest zatem jedynym ani też ostatecznym wyznacznikiem wysokości odsetek ustawowych. O tym czy czeka nas zmiana ich wysokości przekonamy się niebawem.

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź