Ewidencjonowanie godzin pracy przy umowie zlecenie obligatoryjne

Od początku tego roku obowiązują nowe przepisy regulujące kwestię potwierdzania liczby przepracowanych godzin w oparciu o umowy zlecenie oraz umowy o świadczenie usług. Jest to konieczne dla ustalenia, czy osoba zatrudniona na podstawie takich umów otrzymuje co najmniej minimalną stawkę godzinową przewidzianą przez ustawę (13,00 zł / h).

Ewidencjonowanie godzin pracy

Przepisy jednocześnie nie ustalają sztywno sposobu prowadzenia ewidencji godzin pracy na umowie zlecenie czy umowie o świadczenie usług. Może to więc odbywać się na zasadach dowolnie określonych między zleceniodawcą a zleceniobiorcą bądź świadczącym usługi.

Cztery podstawowe sposoby ewidencjonowania godzin pracy to:

  • zestawienie przepracowanych godzin podczas każdego dnia realizacji umowy – przygotowywane przez zleceniodawcę, a następnie potwierdzane przez zleceniobiorcę
  • lista obecności, na której zleceniobiorca określa godzinę rozpoczęcia oraz godzinę zakończenia świadczenia usług
  • oświadczenie zleceniobiorcy z liczbą godzin świadczenia usług (składane po realizacji zlecenia), minimum raz w miesiącu
  • określenie liczby przepracowanych godzin na rachunku bądź na fakturze zleceniobiorcy

Co ciekawe, zleceniobiorca czy osoba świadcząca usługi nie jest zobligowana do wskazywania na rachunku bądź fakturze stawki godzinowej dla celów ustalenia, czy jest ona co najmniej równa stawce minimalnej.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź