Koniec z łatwiejszym dostępem do polskiego rynku pracy dla Rosjan?

Koniec z łatwiejszym dostępem do polskiego rynku pracy dla Rosjan?

Do końca października 2022 r. obywatele rosyjscy, tak jak obywatele Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, mogli wykonywać pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń. Aktualnie  sytuacja ta uległa zmianie.

Ograniczenia w dostępie do polskiego rynku pracy dla obywateli Rosji

Na mocy Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi od dnia 28 października 2022 roku przedsiębiorcy nie będą mogli zatrudniać obywateli Rosji na zasadach uproszczonych.

Co z osobami już zatrudnionymi w oparciu o procedurę oświadczeniową?

Obywatele Federacji Rosyjskiej, którym powierzono wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą kontynuować pracę na warunkach określonych w tym oświadczeniu do dnia upływu ważności tego oświadczenia. Co więcej do postępowań wszczętych, ale nie zakończonych przed dniem 28 października 2022 r., zastosowanie znajdą stare przepisy – co oznacza, że Ci pracownicy będą mogli jeszcze skorzystać z korzystniejszych regulacji.

W jaki sposób teraz można zatrudnić obywatela Rosji?

Polscy pracodawcy, chcący zatrudnić obywatela rosyjskiego, będą musieli skorzystać z procedury standardowej – tj. w oparciu zezwolenie na pracę cudzoziemca (zazwyczaj poprzedzone procedurą uzyskania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i  poszukujących pracy, tzw. testu rynku pracy).

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź