Od 1 czerwca zmiany dla pracowników tymczasowych

8 maja prezydent podpisał nowelizację Ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. 2016 poz. 360). Zmiany w przepisach mają zapewnić większą ochronę takich pracowników. W szczególności tyczy się to kobiet w ciąży. Nowe regulacje w części zaczną obowiązywać już 1 czerwca, a pozostałe pół roku później – 1 stycznia 2018 roku.

Zmiany dla pracowników tymczasowych

Jako nadrzędny cel nowelizacji wskazuje się potrzebę poprawy standardów pracy tymczasowej, warunków zatrudnienia i bezpieczeństwa prawnego pracowników tymczasowych.

Jedną z najistotniejszych zmian stanowi zwiększenie ochrony kobiet w ciąży. Od 1 czerwca pracownice tymczasowe, które łącznie skierowano w agencji pracy do pracy tymczasowej na co najmniej dwa miesiące i w oparciu o umowę o pracę, a które zaszły w ciążę, będzie chronił art. 177 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666).

W praktyce wiąże się to z koniecznością przedłużenia takiej pracownicy umowy o pracę aż do chwili porodu. To natomiast przełoży się na jej prawo do uzyskania zasiłku macierzyńskiego po porodzie.

Według nowelizowanych przepisów agencje pracy tymczasowej będą mogły kierować konkretnego pracownika do wykonywania pracy u jednego pracodawcy na łączny okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w czasie 36 kolejnych miesięcy.

Jednocześnie agencje pracy tymczasowej będą mogły kierować konkretnego pracownika do wykonywania pracy ciągłej u jednego pracodawcy na łączny okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, o ile praca dotyczy zadań należących normalnie do nieobecnego pracownika, którego zatrudnia bezpośrednio pracodawca użytkownik i ten pracodawca będzie korzystał z pracy pracownika tymczasowego przez wskazany okres. Później agencja pracy tymczasowej może tego samego pracownika skierować do tego samego pracodawcy, a pracodawca ten może go przyjąć nie wcześniej niż po upływie kolejnych 36 miesięcy.

Takie same limity znajdą również zastosowanie do pracy tymczasowej w oparciu o umowy cywilnoprawne (np. o dzieło czy zlecenie).

Jednocześnie agencje pracy tymczasowej będą zobligowane do ustalania łącznego okresu, w jakim pracownik wykonywał pracę na umowie o pracę i umowach cywilnoprawnych – bazując na danych ze świadectw pracy czy innych dokumentów. Pracodawcy natomiast będą prowadzili ewidencję osób wykonujących u nich pracę na umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych.

Dwie grupy przepisów wejdą w życie później, 1 stycznia 2018 roku:

  • wprowadzające obowiązek dla marszałków województw co do sprawdzania raz na kwartał, czy agencje pracy tymczasowej zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne pracowników
  • zobowiązujące agencje pracy tymczasowej i inne podmioty do posiadania lokalu, w którym świadczą swoje usługi.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź