Ogólne informacje dotyczące wspólnot mieszkaniowych

Dzisiejszy post będzie pierwszym z serii artykułów dotyczących wspólnot mieszkaniowych – zasad ich działania oraz wybranych problemów praktycznych. Zapraszam do lektury.

Moment powstania wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu w nieruchomości wielolokalowej, nienależącego do spółdzielni mieszkaniowej, na rzecz innej osoby niż dotychczasowy właściciel powstaje nowy podmiot prawa – wspólnota mieszkaniowa, którą tworzą właściciele lokali wyodrębnionych i właściciel (współwłaściciele) lokali niewyodrębnionych. Wraz z powstaniem wspólnoty mieszkaniowej powstają nowe prawa i obowiązki właścicieli lokali jako jej członków mających zapewnić właściwe jej funkcjonowanie.

Charakter prawny wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa jest tzw. ułomną osobą prawną, która może samodzielnie występować w obrocie cywilnoprawnym w zakresie ograniczonym do własnego majątku, który stanowią prawa i obowiązki związane z nieruchomością wspólną (tak SN w uchwale 7 sędziów z dnia 21 grudnia 2007 r. sygn. III CZP 65/07). Wspólnota mieszkaniowa działa samodzielnie przez ustanowiony zarząd bądź zarządcę, którzy powołani są do podejmowania czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu, które to czynności nie zostały prawnie zdefiniowane (przykładowy katalog zawarty został w art. 22 ust. 3 ustawy o własności lokali – nie jest on jednak katalogiem zamkniętym), a ocena czy dana czynność stanowi czynność zwykłego zarządu czy czynność przekraczającą zwykły zarząd musi być dokonywana przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności. W przypadku podejmowania przez zarząd wspólnoty czy też zarządcy nieruchomości czynności przekraczających zwykły zarząd, do ich ważności niezbędne jest upoważnienie od członków wspólnoty wyrażone poprzez podjęcie przez nich odpowiedniej uchwały.

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź