Reklamacje w bankach będą prostsze

W niedzielę 11 października weszła w życie ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 roku (Dz.U. 2015 poz. 1348). Reguluje ona bardzo ważne kwestie dotyczące reklamacji. W szczególności mowa tutaj o zasadach i terminach rozpatrywania reklamacji konsumenckich przez banki, ale też zakłady ubezpieczeniowe i inne instytucje.

Nowe przepisy stanowią, że czas na rozpoznanie reklamacji wynosi 30 dni. Jeśli problem będzie szczególnie skomplikowany, termin wydłuża się dwukrotnie – do 60 dni. Co istotne, konsument powinien zostać w takich przypadkach powiadomiony o powodach opóźnienia.

Zasady składania reklamacji – ich składania oraz rozpatrywania – muszą zostać zawarte w umowie. Tylko w ten sposób instytucje finansowe wywiążą się z obowiązku informacyjnego wobec klienta. Dodatkowe ułatwienie dla konsumentów stanowi fakt, że reklamację w każdej formie – pisemnej, ustnej czy elektronicznej – można składać w każdym oddziale właściwej instytucji finansowej.

Wprowadzony został również urząd Rzecznika Finansowego. Powoływać będzie go Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Finansów. Kadencja potrwa cztery lata. Jego główne zadanie to reprezentowanie klientów wszelkich instytucji finansowych. Ma on również uprawnienie nakładania kar pieniężnych w wysokości do 100.000 złotych za niedotrzymywanie terminów na rozpatrzenie reklamacji.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Inforrb.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź