Umowa zlecenie. Minimalna stawka nie zawsze znajdzie zastosowanie

Już za kilka dni – 1 stycznia 2017 roku – wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi do osób fizycznych zawierających umowę zlecenie, a także do osób fizycznych świadczących usługi jednoosobowo jako samozatrudnionych należy stosować minimalną stawkę za godzinę pracy. Okazuje się jednak, że ustawa o minimalnej stawce godzinowej nie dotyczy wszystkich umów zlecenie czy o świadczenie usług, bo od tej zasady wprowadza się wiele wyjątków.

Stosowanie minimalnej stawki godzinowej przy umowie zlecenie bądź o świadczenie usług nie będzie konieczne, jeśli o miejscu i czasie wykonywania zlecenia (świadczenia usług) decyduje sam przyjmujący zlecenie (świadczący usługi), a przysługiwać będzie mu tylko wynagrodzenie prowizyjne. Co istotne, wskazane wyżej przesłanki winny zaistnieć kumulatywnie. Nasuwa się tu wniosek, iż minimalna stawka godzinowa odnosi się do sytuacji, gdy z samej treści umowy wynika przynajmniej obowiązek wykonywania zlecenia we wskazanym miejscu.

Drugim wspomnianym warunkiem wyłączenia zastosowania przepisów o minimalnej stawce za godzinę pracy – obok samodzielności co do miejsca i czasu pracy – jest prowizyjność wynagrodzenia. Przez wynagrodzenie prowizyjne rozumie się takie wynagrodzenie, którego wysokość uzależnia się od wyników:
osiągniętych przez przyjmującego zlecenie (świadczącego usługi) przy wykonywaniu zlecenia (świadczeniu usług)
działalności przedsiębiorcy bądź innego rodzaju jednostki organizacyjnej, na której rzecz wykonywane jest zlecenie (a usługi świadczone) – np. liczba zawartych umów, wartość tych umów, obrót, sprzedaż itp.

Z przepisów o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym dodatkowo wyłączono cztery kategorie umów:

 • umowy, których przedmiot stanowi świadczenie usług opiekuńczych bądź bytowych, realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy (na gruncie art. 52 Ustawy o pomocy społecznej)
 • umowy, w oparciu o które, ze względu na charakter opieki, usługi świadczone są w sposób nieprzerwany przez czas dłuższy niż doba:
  • o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej
  • o utworzeniu zawodowej rodziny zastępczej bądź rodzinnego domu dziecka
  • o prowadzenie rodzinnego domu dziecka
  • o pełnienie funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
  • o pełnienie funkcji wychowawcy wskazanego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego (jeśli placówka nie zatrudnia dyrektora)
 • umowy, których przedmiot to świadczenie usług polegających na opiece nad grupą osób bądź osobami w czasie wypoczynków czy wycieczek (jeśli ze względu na charakter opieki usługi świadczone są w sposób nieprzerwany przez czas dłuższy niż doba)
 • umowy w zakresie usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą bądź w podeszłym wieku (jeśli osoba opiekująca się zamieszkuje wspólnie w mieszkaniu lub domu osoby, nad którą sprawuje opiekę, a ze względu na charakter opieki nad jedną osobą bądź wspólnie zamieszkującą usługi świadczone są w sposób nieprzerwany przez czas dłuższy niż doba)

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji:
https://inforfk.pl/aktualnosci/342434,Minimalna-stawka-godzinowa-nie-do-kazdego-zlecenia.html

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź