Wnioski pobytowe Ukraińców od 1 kwietnia 2023

Wnioski pobytowe Ukraińców od 1 kwietnia 2023

Na mocy ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju oraz niektórych innych ustaw doszło do nowego uregulowania kwestii możliwości składania przez osoby objęte ochroną czasową w Polsce wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. 

Procedury pobytowe objęte nowelizacją

Już od dnia 1.04.2023 roku obowiązywać rozpoczną przepisy umożliwiające obywatelom Ukrainy, ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, które związane jest z podstawowymi formami aktywności ekonomicznej czyli: 

  1. zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 
  1. zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji 
  1. zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Warunki dopuszczalności wniosków pobytowych dla Ukraińców

Wnioskodawcy muszą spełniać dwa główne warunki: ich pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny a status pobytowy dokumentuje posiadany numer PESEL (ze statusem „UKR”).  

Wniosek o pobyt czasowy będzie można złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. 

Inne istotne okoliczności

Co warto ponadto wiedzieć: 

  1. specustawa nie przewiduje możliwości ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy, nawet po 1 kwietnia 2023 roku, przez dzieci objęte w Polsce ochroną czasową, nawet jeśli są dziećmi osób uprawnionych od 1 kwietnia 2023 roku do złożenia wniosku o pobyt czasowy; 
  1. jeśli cudzoziemiec spełnia wszystkie wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy przewidziane dla danego celu, może od 1 kwietnia 2023 roku ubiegać się o udzielenie mu zezwolenia na 3-letni okres
  1. jeśli natomiast cudzoziemiec nie będzie spełniać wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lub wobec obywatela Ukrainy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, w okresie do dnia 24 sierpnia 2023 r. udzielone zostanie mu zezwolenia na pobyt czasowy na okres 1 roku, licząc od dnia wydania decyzji
  1. obywatele Ukrainy ubiegający się o jedno z zezwoleń na pobyt czasowy będą zwolnieni z obowiązku osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim, jeśli wcześniej oddali odciski linii papilarnych podczas uzyskiwania PESEL UKR. Jeśli jednak tego nie uczynili, osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim w celu oddania odcisków linii papilarnych będzie konieczne, jednak wyjątkowo już po wydaniu decyzji pobytowej (najpewniej w momencie osobistego odbioru karty pobytu czasowego). 

Jeśli interesuje Cię tematyka prawa pracy jak również legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce zapraszamy na stronę działu Mobility & HR dedykowanej zagadnieniom związanym z obsługą cudzoziemców.

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź