Wzorce umowne

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów-Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 lutego 2014 roku (sygn. akt XVII AmC 399/12),  zamieszczenie wzorca umownego w Internecie nie jest równoznaczne z umożliwieniem zawarcia, na jego podstawie, umowy.  Co za tym idzie, nie można uznać za niedozwolone postanowień wzorca umownego zamieszczonego w Internecie, bez jednoczesnego wykazania, że na jego podstawie można było zawierać umowy z konsumentami.

Samo udowodnienie udostępnienia wzorca umownego, na przykład poprzez wykonanie „print screenów” strony internetowej, na której został zamieszczony, nie daje jeszcze podstawy do wystąpienia z powództwem. Należy jeszcze udowodnić, że faktycznie doszło do skorzystania ze wzorca umownego. Wykazanie spełnienia tej przesłanki może nastąpić na przykład po przez udowodnienie zalogowania się przez konsumenta do serwisu, na którego stronie zamieszczono wzorzec, a także posiadanie udostępnionego przez przedsiębiorcę regulaminu świadczenia usług bądź egzemplarza umowy.

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź