Elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze
Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w elektronicznym postępowaniu upominawczym, umożliwiającym szybkie i tanie dochodzenie roszczeń. Szybkość odnosi się do samego przygotowywania pozwu jak i wydania nakazu zapłaty. Niskie koszty dotyczą natomiast wysokości opłaty sądowej od pozwu – wynosi ona tylko czwartą część opłaty stosunkowej, tj. ¼ od 5% wartości przedmiotu sporu. Ułatwienie dotyczy również strony pozwanej, nie trzeba bowiem uiszczać opłaty sądowej od sprzeciwu.

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Pozwy wnoszone elektronicznie rozpoznaje Sądzie Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny, utworzony 1 stycznia 2010 r. E-sąd swoją właściwością obejmuje cały kraj. W elektronicznym postępowaniu upominawczym stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym. Dotyczy zatem możliwości wydania nakazu zapłaty, gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego z tą modyfikacją, iż e-Sąd jest właściwy rzeczowo niezależnie od wartości przedmioty sporu, tak więc również w sprawach o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 75 000,00 złotych.

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym może złożyć osoba fizyczna będąca powodem lub działająca w imieniu powoda (pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, osoba reprezentująca itd.) posiadająca w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl aktywne konto użytkownika oraz dysponująca ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego.

Nakaz zapłaty, postanowienia, zarządzenia i inne czynności sądu sporządzane są wyłącznie w systemie informatycznym i opatrywane bezpiecznym podpisem. Sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym, tak samo jak w tradycyjnym postępowaniu upominawczym.

Jeśli E-sąd uzna zgłoszone roszczenie za uzasadnione i nie podlegające wątpliwości, wydaje nakaz zapłaty, który doręcza pozwanemu w wersji papierowej z pouczeniem o możliwości wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania oraz z indywidualnym kodem umożliwiającym zalogowanie do systemu akt sprawy.

Po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty, sąd z urzędu wydaje postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, które opatrywane jest bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wskazane postanowienie wraz z tytułem wykonawczym umieszczane jest w systemie teleinformatycznym.

Na tej podstawie wierzyciel może wszcząć egzekucję komorniczą na dwa sposoby. W pierwszym przypadku może do właściwego komornika złożyć wniosek egzekucyjny w formie papierowej. Po drugie, może skorzystać, ze znanego już systemu informatycznego i za jego pośrednictwem wszcząć egzekucję. Bez względu na formę wniosku komornik w takim samym stopniu jest nim związany. Wszczyna przeciwko osobie wymienionej w tytule wykonawczym jako dłużnik egzekucję i prowadzi ją według wskazań wierzyciela. Na marginesie należy wspomnieć, że komornik zamieszcza w systemie elektronicznym zależnie od sytuacji, szereg wiadomości o prowadzonej egzekucji, które z punktu widzenia stron w egzekucji mają charakter informacyjny.

Jeżeli pozwany uważa nakaz zapłaty za niesłuszny, może wnieść sprzeciw. Pozwany posiada wybór, co do formy złożenia sprzeciwu. Może go złożyć tradycyjnie, czyli przesłać pismo w wersji papierowej na adres Sądu Rejonowego w Lublinie lub zalogować się za pomocą otrzymanych danych do systemu E-sądu i za pomocą tego systemu odwołać się od orzeczenia. Wymagane jest, jak w przypadku powoda, aby pozwany posługiwał się zwykłym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wybór pozwanego co do wersji informatycznej jest dla niego wiążący w upominawczym postępowaniu elektronicznym. Nie może później wnosić w tym postępowaniu innych pism procesowych w formie papierowej. Ważne jest, że pozwany nie ma obowiązku zawierać w sprzeciwie uzasadnienia i przedstawiać dowodów. Powinien jednak powołać zarzuty, które pod rygorem utraty może zgłaszać do chwili wdania się w spór. W razie prawidłowego odwołania od wyroku nakaz zapłaty traci moc i E-sąd przestaje zajmować się sprawą, przekazując ją do rozpoznania w trybie zwyczajnym sądowi właściwości ogólnej.

Korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. E-sąd to uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Kancelaria CGO Legal ocenia czy dane roszczenie może być dochodzone w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz doradza, czy w konkretnym przypadku skorzystać z tego postępowania czy innego postępowania przyspieszonego.

CGO Legal  świadczy również pomoc prawną dłużnikom, przeciwko którym niesłusznie został wydany nakaz zapłaty, wnosząc w ich imieniu sprzeciw oraz reprezentując ich w dalszym postępowaniu.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź