Uznawanie wyroków sądów zagranicznych przed sądem polskim

Uznawanie wyroków sądów zagranicznych przed sądem polskim
Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

W prawie polskim funkcjonuje mechanizm, dzięki któremu następuje automatyczne uznanie wyroku zagranicznego z sądu obcego państwa. Oznacza to, że nie ma wymogu przeprowadzenia w tym celu krajowego postępowania (tzw. postępowanie delibacyjne), uznanie następuje z mocy prawa.

Aby tak się stało, nie mogą jednak zaistnieć żadne przeszkody, które szczegółowo wylicza art. 1146 kodeksu postępowania cywilnego:

 • orzeczenie nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
 • orzeczenie zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
 • pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynające-go postępowanie;
 • strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
 • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
 • jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
 • uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

Każda osoba mająca w tym interes prawny, może wystąpić do sądu o ustalenie, czy dane orzeczenie sądu państwa obcego podlega uznaniu czy też nie. Sądem właściwym rzeczowo jest w tym wypadku co do zasady sąd okręgowy. Miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy rozstrzygniętej orzeczeniem sądu państwa obcego lub w którego okręgu znajduje się miejscowo właściwy sąd rejonowy. W pozostałych przypadkach sądem właściwym jest Sąd Okręgowy w Warszawie.

Aby mogło nastąpić uznanie wyroku zagranicznego konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:

 • urzędowego odpisu orzeczenia sądu państwa obcego oraz jego tłumaczenia przysięgłego;
 • dokumentu potwierdzającego prawomocność orzeczenia oraz jego tłumaczenia przysięgłego;
 • dokumentu potwierdzający dostarczenie pisma wszczynającego postępowanie pozwanemu oraz jego tłumaczenia przysięgłego (tylko, jeśli pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy).

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje stosowanie regulacji dotyczących uznania wyroków sądów państw obcych także w stosunku do rozstrzygnięć wydanych przez inne organy państw obcych (np. organy administracji), o ile dotyczą one spraw natury cywilnej.

Trzeba pamiętać, że opisany mechanizm odnosi się do aktów wydanych przez sądy państw nienależących do Unii Europejskiej.

Kancelaria CGO Legal świadczy usługi z zakresu problematyki uznania wyroku sądu państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nasi prawnicy przygotowują właściwe wnioski, wspomagają w zebraniu dokumentów i reprezentują Klienta w postępowaniu.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź