Europejski nakaz zapłaty

Europejski nakaz zapłaty
Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Celem postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty jest uproszczenie, przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów procesów sądowych w sprawach transgranicznych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych. Przedmiotowe postępowanie umożliwia swobodny przepływ europejskich nakazów zapłaty na obszarze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Niedopuszczalność wydania europejskiego nakazu zapłaty

Należy wskazać, iż postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ma zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i gospodarczych. Przez sprawę transgraniczną należy rozumieć sprawę, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę. W konsekwencji, przedmiotowe postępowanie stanowi niewątpliwie korzystną drogę dochodzenia należności przez przedsiębiorców zawierających relację handlowe z kontrahentami na terenie Unii Europejskiej. Niedopuszczalne jest jednak wydanie europejskiego nakazu zapłaty w sprawach:

  • skarbowych;
  • celnych;
  • administracyjnych;
  • dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania przy wykonywanie władzy publicznej;
  • praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich;
  • związanych z upadłością, postępowania związanego z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych, postępowań pojednawczych, układów oraz innych analogicznych postępowań;
  • zabezpieczenia społecznego;
  • roszczeń wynikających z zobowiązań pozaumownych, chyba że sąd one przedmiotem umowy między stronami lub nastąpiło uznanie długu lub dotyczą długów oznaczonych wynikających ze współwłasności mienia.

Kiedy wydawany jest europejski nakaz zapłaty?

Europejski nakaz zapłaty jest wydawany wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez powoda i nieweryfikowanych przez sąd. Nakaz staje się wykonalny, chyba że pozwany wniesie sprzeciw do sądu wydania. Podkreślenia wymaga, iż ENZ, który stał się wykonalny w państwie członkowskim wydania, jest uznawany i wykonywany w innych państwach członkowskich bez dodatkowej potrzeby stwierdzania wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu. Przepis ten znosi tzw. procedurę exequatur (czyli uzyskiwania zezwolenia na wykonanie w jednym państwie wyroku wydanego w innym państwie), co znacznie przyspiesza i upraszcza postępowanie.

Pomoc w uzyskaniu europejskiego nakazu zapłaty

Kancelaria w pierwszej kolejności dokonuje wnikliwej analizy czy w konkretnym przypadku zachodzą uzasadnione przesłanki umożliwiające dochodzenie spornej należności w postępowaniu w sprawie ENZ. Po pozytywnej weryfikacji okoliczności sprawy oraz stwierdzeniu, iż istnieją podstawy ku wydaniu ENZ, nasza kancelaria prawna w Łodzi reprezentuje Klienta w przedmiotowym postępowaniu przed właściwym sądem, a także po jego uprawomocnieniu się w postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria oferuje również pomoc w reprezentowaniu Klientów, przeciwko którym został wydany ENZ. W konsekwencji wnosimy sprzeciw od ENZ oraz reprezentuje go w dalszym postępowaniu.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź