Import i eksport – Aspekty VAT

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Ustawa o podatku od towarów i usług posługuje się pojęciami import i eksport. Przez pojęcie importu rozumie się przywóz towarów z państwa trzeciego (nienależącego do UE) na terytorium Unii Europejskiej. Eksport zaś oznacza wywóz towarów z państw członkowskich UE do państw trzecich. Obie czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

IMPORT

Podstawa opodatkowania

Co do zasady przy imporcie podstawę opodatkowania stanowi wartość celna, powiększona o cło. Jeśli towar jest objęty podatkiem akcyzowym, to podstawę opodatkowania powiększa się również o akcyzę. Należy pamiętać, że do podstawy opodatkowania zalicza się także inne koszty. Mowa tutaj chociażby o prowizjach, opłatach transportowych czy kosztach ubezpieczenia. Dotyczy to jednak sytuacji, kiedy zostały one poniesione lub będą poniesione, zanim towar trafi do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Podobne rozwiązanie stosuje się, gdy miejsce przeznaczenia na terytorium Unii Europejskiej jest inne, ale znane w chwili dokonania importu (np. wykazane w dokumencie transportowym).

Moment powstania obowiązku podatkowego

Za moment powstania obowiązku podatkowego uważa się chwilę powstania tzw. długu celnego. Ma to miejsce przy złożeniu zgłoszenia celnego.

Odliczenie VAT

Jeśli podatnik rozlicza import towarów na zasadach ogólnych, przysługuje mu odliczenie podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał dokument celny. Podatnik, o ile nie dokona odliczenia podatku VAT w tym terminie, może to jeszcze uczynić w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zapłata podatku

Przy ogólnej zasadzie rozliczania, podatnik w pierwszej kolejności musi wnieść należność podatkową do właściwego urzędu celnego. VAT od importu podatnicy uiszczają w terminie 10 dni od otrzymania informacji na temat wysokości należności. Dopiero to umożliwia odliczenie podatku VAT naliczonego w deklaracji.

EKSPORT

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest obrót. Za obrót zaś uważa się kwotę należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o podatek należny. Obrót powiększa się także o wszelkiego rodzaju otrzymane dotacje czy subwencje, o ile miały one wpływ na cenę dostarczanych towarów bądź świadczonych usług.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Przepisy nie określają dokładnie momentu powstania obowiązku podatkowego. Dlatego stosuje się tutaj zasadę ogólną – obowiązek ten powstaje z chwilą dostawy lub otrzymania całości bądź części zapłaty. Datę dostawy określa chwila przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzenia rzeczą jak właściciel.

Odliczenie VAT

Obecne obowiązujące przepisy przewiduję zerową stawkę VAT od eksportu towarów poza granice Unii Europejskiej. Wykorzystanie tej preferencyjnej stawki podatku wymaga posiadania potwierdzenia od organów celnych, że towary rzeczywiście opuściły terytorium UE. Potwierdzenie takie to komunikat elektroniczny IE 599, generowany z Systemu Kontroli Eksportu.

Zapłata podatku

Podatek VAT od eksportu objęty jest stawką 0%, ale mimo to podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji VAT do właściwego urzędu celnego.

Kancelaria CGO Legal świadczy usługi doradcze dotyczące podatku VAT w aspekcie jakim są import i eksport towarów oraz usług.

Zainteresowanych uzyskaniem szerszych informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź