Podatek u źródła (WHT, withholding tax)

Podatek u źródła (WHT, withholding tax)
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Podatek u źródła (WHT, withholding tax) to mechanizm, który dotyczy opodatkowania dochodów w miejscu ich pobrania. Odnosi się on zarówno do osób fizycznych, jak i osób prawnych i znajduje zastosowanie tylko w ściśle określonych okolicznościach.

Czym dokładnie jest podatek WHT? Kto jest podatnikiem podatku u źródła? Jakie są stawki podatku? Na czym polega mechanizm pay and refund? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

Podatek u źródła (WHT, withholding tax) - pieniądze

Czym jest podatek u źródła?

Podatek WHT to rodzaj podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, który jest pobierany od takich dochodów, jak:

 • dywidendy,
 • odsetki,
 • należności licencyjne,
 • wynagrodzenie za usługi artystyczne.

Ta zryczałtowana forma podatku dochodowego pobierana jest przez płatników, którzy posiadają w państwie, w którym powstaje dochód:

 • miejsce zamieszkania,
 • siedzibę,
 • zagraniczny zakład.

Podatek u źródła (WHT, withholding tax) pobierany jest więc przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w Polsce. Co do zasady, podatek WHT pobierany jest od wskazanych rodzajów dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów.

Odwiedź stronę naszego biura rachunkowego w Warszawie

Podatek u źródła (WHT, withholding tax) - kalkulator

Kto jest podatnikiem podatku u źródła?

Jak wskazano powyżej, podatek u źródła (WHT, withholding tax) może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych otrzymujących dochody podlegające opodatkowaniu.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)Przychody uzyskiwane przez nierezydentów w szczególności z tytułu: odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych, opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, sportowej, doradczej, księgowej, niektórych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej. Uzyskiwane zarówno przez rezydentów, jak i nierezydentów, przychody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce.
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)Uzyskiwane przez nierezydentów: dochody z żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego, dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych, odsetki, należności licencyjne, dochód z wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzenie dyrektorów, dochód z działalności artystycznej lub sportowej, dochód z emerytury lub renty i innych podobnych świadczeń.
Dochody z podatków PIT i CIT

Kto jest płatnikiem podatku u źródła (WHT, withholding tax)?

Płatnikiem podatku u źródła jest podmiot, który wykonuje przelew dochodów podlegających opodatkowaniu na rzecz podatnika. W praktyce jest nim zazwyczaj firma lub instytucja, która wypłaca dywidendy, odsetki czy inne należności. Płatnik podatku u źródła odpowiada za jego prawidłowe obliczenie, pobranie oraz odprowadzenie do urzędu skarbowego.

Podatek u źródła (WHT, withholding tax) - klawiatura

Jakie są stawki podatku u źródła (WHT, withholding tax)?

Stawki podatku u źródła w Polsce są zróżnicowane ze względu na:

 • rodzaj dochodu,
 • obowiązywanie między Polską a krajem rezydencji podatnika umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Stawka 10%Obejmuje przychody: z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych, uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.
Stawka 19%Obejmuje przychody z tytułu dywidend.
Stawka 20%Obejmuje przychody z tytułu: odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Polski, świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.
Stawki podatku u źródła (WHT, withholding tax)

Czym jest zakład podatkowy zagranicznego przedsiębiorcy? Jak wygląda jego opodatkowanie? Dowiesz się z tego artykułu

Jaki jest termin na odprowadzenie podatku u źródła?

Podatek u źródła należy odprowadzić w terminie określonym przez przepisy podatkowe. Pobraną od podatnika kwotę podatku płatnik wpłaca do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę płatnika.

Termin zapłaty wynosi odpowiednio:

 • 7 dni – w przypadku wpłaty kwoty będącej podatkiem dochodowym od osób prawnych;
 • 20 dni – w przypadku wpłaty kwoty będącej podatkiem dochodowym do osób fizycznych.

Wskazane terminy dotyczą miesiąca, który następuje po miesiącu pobrania podatku. Co istotne, należy ich przestrzegać, ponieważ opóźnienia mogą skutkować nałożeniem odsetek za zwłokę.

Na czym polega mechanizm pay and refund w podatku u źródła?

Istota mechanizmu pay and refund w podatku u źródła sprowadza się do:

 1. obowiązku odprowadzenia przez płatnika podatku u źródła w ustawowej wysokości (wskazanej powyżej),
 2. złożenia wniosku o zwrot nadpłaty.

Co ważne, mechanizm pay and refund dotyczy należności, które w ciągu roku podatkowego przekraczają 2 miliony złotych na rzecz tego samego podatnika.

Przedsiębiorcy, dla których mechanizm pay and refund nie stanowi dogodnego rozwiązania, mogą starać się o uzyskanie prawa do preferencyjnej stawki lub zwolnienia z podatku poprzez:

 • wniosek o wydanie opinii o stosowaniu preferencji,
 • złożenie oświadczenia.

Jak złożyć wniosek o zwrot podatku WHT w ramach mechanizmu pay and refund?

Jak wynika z przepisów, uprawnionymi do otrzymania zwrotu podatku u źródła są podatnik lub płatnik, pod warunkiem że opłacił podatek i poniósł jego ciężar ekonomiczny. Na płatniku ciąży obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji prawa do zastosowania preferencyjnej stawki lub zwolnienia.

Postępowanie o zwrot WHT składa się z czterech etapów:

 1. Wystąpienie do urzędu skarbowego ze stosownym formularzem.
 2. Dołączenie do wniosku stosownej dokumentacji, która uzasadnia zwrot.
 3. Określenie kwoty zwrotu w formie decyzji administracyjnej przez urząd skarbowy.
 4. Zwrot WHT – następuje on niezwłocznie, lecz nie później niż 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Wśród dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku u źródła w ramach mechanizmu pay and refund, wymienia się:

 • certyfikat rezydencji podatnika,
 • potwierdzenia przelewów bankowych albo innych dokumentów wskazujących na sposób rozliczenia lub przekazania należności,
 • obowiązkowe oświadczenie o zgodności z prawdą wszystkich faktów przedstawionych we wniosku.

Jeśli w ciągu roku podatkowego wypłaty dywidend, odsetek lub opłat licencyjnych nie przekroczą 2 mln zł, wówczas mechanizm pay and refund nie będzie stosowany.

Podatek u źródła (WHT, withholding tax) - stolik

Podatek u źródła (WHT, withholding tax) – podsumowanie

Podatek u źródła (WHT, withholding tax) to forma opodatkowania dochodów w miejscu ich pobrania, obejmująca zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Jest on pobierany od różnych dochodów, takich jak dywidendy, odsetki, należności licencyjne czy wynagrodzenia za usługi artystyczne.

Płatnikami podatku u źródła są podmioty posiadające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w kraju, gdzie dochód jest generowany. Zarówno stawki podatku u źródła, jak i terminy jego odprowadzenia, uzależnione są od rodzaju dochodu.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Podatek u źródła (WHT, withholding tax) w pytaniach i odpowiedziach

Co to jest podatek u źródła (WHT)?

Podatek u źródła (WHT) to rodzaj podatku dochodowego pobierany od osób fizycznych i prawnych od dochodów takich jak dywidendy, odsetki, należności licencyjne, wynagrodzenie za usługi artystyczne.

Kto jest podatnikiem podatku u źródła?

Podatnikami podatku u źródła mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne otrzymujące dochody podlegające opodatkowaniu.

Jakie są stawki podatku u źródła (WHT)?

Stawki podatku u źródła w Polsce mogą wynosić 10%, 19% lub 20%, w zależności od rodzaju dochodu.

Na czym polega mechanizm pay and refund w podatku u źródła?

Mechanizm pay and refund polega na obowiązku odprowadzenia podatku w ustawowej wysokości, a następnie złożeniu wniosku o zwrot nadpłaty, jeśli opłaty przekraczają 2 miliony złotych na rzecz tego samego podatnika w roku podatkowym.

Kto jest płatnikiem podatku u źródła?

Płatnikiem podatku u źródła jest podmiot, który wykonuje przelew dochodów podlegających opodatkowaniu, zazwyczaj firma lub instytucja wypłacająca dywidendy, odsetki czy inne należności.

Czy podatek u źródła dotyczy tylko nierezydentów?

Tak, podatek WHT pobierany jest głównie od dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów.

Jakie dochody podlegają opodatkowaniu u źródła?

Dochody podlegające opodatkowaniu u źródła to m.in. dywidendy, odsetki, należności licencyjne i wynagrodzenia za usługi artystyczne.

Czy są jakieś wyjątki od opodatkowania u źródła?

Tak, obowiązywanie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania może wprowadzać zmiany w stawkach podatku lub zwolnienia.

Jaki jest termin na odprowadzenie podatku u źródła?

Termin na odprowadzenie podatku u źródła to 7 dni dla CIT i 20 dni dla PIT po miesiącu, w którym podatek został pobrany.

Czy mechanizm pay and refund dotyczy wszystkich podatników?

Nie, dotyczy należności przekraczających 2 miliony złotych na rzecz tego samego podatnika w roku podatkowym.

Jak złożyć wniosek o zwrot podatku WHT?

Wniosek o zwrot podatku WHT składa się w urzędzie skarbowym, dołączając odpowiednią dokumentację, taką jak certyfikat rezydencji podatnika.

Czy podatek u źródła obejmuje wynagrodzenie dyrektorów?

Tak, podatek u źródła obejmuje także wynagrodzenie dyrektorów nierezydentów.

Co to jest zagraniczny zakład podatkowy?

Zagraniczny zakład podatkowy to miejsce prowadzenia działalności przez nierezydenta, z którego dochody mogą podlegać opodatkowaniu u źródła.

Czy podatek u źródła dotyczy dochodów z działalności artystycznej?

Tak, dochody z działalności artystycznej lub sportowej również podlegają opodatkowaniu u źródła.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku WHT?

Do wniosku należy dołączyć m.in. certyfikat rezydencji podatnika i potwierdzenia przelewów bankowych.

Czy odsetki są objęte podatkiem u źródła?

Tak, odsetki są jednym z dochodów objętych podatkiem u źródła.

Co się dzieje, jeśli płatnik nie odprowadzi podatku u źródła w terminie?

Może zostać naliczone odsetki za zwłokę za nieodprowadzenie podatku w terminie.

Czy podatek u źródła dotyczy emerytur i rent?

Tak, dochody z emerytur lub rent nierezydentów mogą podlegać opodatkowaniu u źródła.

Czy istnieją preferencyjne stawki podatku u źródła dla niektórych podatników?

Tak, na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą obowiązywać preferencyjne stawki podatku.

Czy podatek u źródła obejmuje należności licencyjne?

Tak, należności licencyjne są jednym z rodzajów dochodów objętych podatkiem u źródła.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź