Jak uzyskać jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca?

Jak uzyskać jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca?
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy / Adwokat

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca to stosunkowo nowe rozwiązanie. Jego wprowadzenie podyktowane było względami praktycznymi. Wzrost napływu obcokrajowców chcących podjąć zatrudnienie na terytorium Unii Europejskiej spowodował, że dotychczasowe procedury okazały się niewydajne. Doprowadziło to do uchwalenia dyrektywy 2011/98/UE. Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia jednej, wspólnej procedury administracyjnej umożliwiającej cudzoziemcom legalny pobyt i podjęcie pracy. Pomimo nałożenia przez Unię Europejską obowiązku ustanowienia jednej procedury, ustawodawca unijny pozostawił w gestii każdego z państw ustalenie przesłanek uprawniających do uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Spis treści

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby uzyskać jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy. Jednocześnie musi spełniać poniższe warunki:

 • cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy,
 • wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Nadto w wyniku nowelizacji przepisów z dnia 17 grudnia 2021 roku, przewidziano jeszcze jedną przesłankę udzielenia jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Dotyczy ona jednak wyłącznie cudzoziemców, których celem pobytu jest wykonywanie pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki. Mogą oni podjąć pracę w oparciu o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Jest to możliwe o ile posiadają wymagane kwalifikacje oraz spełniają przesłanki, o których mowa w pkt 1,4 i 5 powyżej.

Kto nie otrzyma jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

O wydanie zezwolenia jednolitego nie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:

 • są pracownikami delegowanym przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski (jeśli należysz do tej kategorii pracowników sprawdź możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego),
 • przebywają na terytorium Polski na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami,
 • prowadzą działalność gospodarczą w Polsce,
 • wykonują w Polsce pracę sezonową (np. w rolnictwie lub turystyce),
 • przebywają na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej przez polski organ w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny lub przyjaciół,
 • przebywający na terytorium Polski w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.

Kto składa wniosek i jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Wygląda to inaczej niż w przypadku standardowego zezwolenia na pracę na pracę, gdzie wniosek składa pracodawca. Wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę składa sam cudzoziemiec. Przy składaniu wniosku są pobierane odciski linii papilarnych. W związku z powyższym cudzoziemiec nie może złożyć wniosku przez pełnomocnika, ale musi to uczynić osobiście. Może to uczynić nie później niż w ostatnim dniu swojego legalnego pobytu w Polsce.

Wniosek cudzoziemiec składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu w Polsce. Szczegóły dotyczące dostępnych sposobów złożenia wniosku mogą się różnić w zależności od urzędu wojewódzkiego. Niektóre urzędy przewidują np. elektroniczną rejestrację wizyt inne rejestrację telefoniczną bądź mailową. Informacji w tym zakresie należy szukać na oficjalnych stronach internetowych urzędów, a gdy tam tych informacji brak – telefonicznie.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu uzyskania zezwolenia

W celu uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec musi złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku (wniosek musi być wypełniony czytelnie, w całości w języku polskim),
 • załącznik nr 1 do wniosku – wypełniony przez pracodawcę,
 • 4 fotografie,
 • kserokopię wypełnionych stron dokumentu podróży (np. paszportu),
 • oryginał informacji starosty lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z obowiązku jego przedłożenia (dokument ten potwierdza, że pracodawca nie może zaspokoić potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy w oparciu o rejestry powiatowego urzędu pracy właściwego na miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca),
 • aktualny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terytorium Polski (np. umowa najmu mieszkania, potwierdzenie zameldowania itp.),
 • potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek, który nie zawiera braków formalnych lub braki te uzupełni w terminie, wojewoda zamieści w jego dokumencie podróży odcisk stempla. Pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny od dnia złożenia wniosku (umieszczenia odcisku stempla) do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. Cudzoziemiec może natomiast wyjechać do kraju pochodzenia. Jeśli jednak pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym, aby powrócić do Polski powinien uzyskać wizę.

Charakter decyzji o udzieleniu jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca

Decyzja o wydaniu zezwolenia na pracę ma charakter indywidualny, a więc dotyczy tylko konkretnego pracodawcy i konkretnego cudzoziemca. Oznacza to, że jeżeli cudzoziemiec zamierza zmienić pracodawcę, to musi uzyskać nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie wydaje wojewoda. Udziela go na czas określony – nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata.

Planujesz ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, ale nie wiesz czy spełniasz wszystkie wymagane warunki? Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie cudzoziemca? Nie wiesz czy powinieneś wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę czy jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę? Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na te i inne pytania. Pomogą w prawidłowym złożeniu wniosku i sprawnym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź