Nowy wniosek PIT-16

Nowy wniosek PIT-16

Już od 1 stycznia 2016 roku będzie obowiązywał nowy wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej, oznaczony symbolem PIT-16. Jest to efekt dostosowywania wniosków do regulacji wprowadzonych w kwietniu przez nowelizację ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wszystko przez pojawiającą się tam nową definicję urzędu skarbowego.

Nowy wniosek PIT-16 będzie różnił się względem obowiązującego obecnie w dwóch miejscach:
w pozycji nr 5 sformułowanie „urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego” zastąpi opis „urząd skarbowy, do którego adresowany jest wniosek”.
W przypisie nr 1 jego dotychczasową treść zastąpi sformułowanie „Należy wskazać urząd skarbowy, do którego adresowany jest wniosek, także gdy wniosek dołączany jest do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej”

Zmiany te mają swoje źródło w nowelizacji przepisów kilku ustaw. Obok ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mowa tutaj m.in. o ustawie o Służbie Celnej czy ustawie o urzędach i izbach skarbowych.

Zgodnie z nową definicją urzędu skarbowego z dnia 1 kwietnia 2015 roku jest to ten urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania. Dawniej przez to pojęcie rozumiany był taki urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło tekstu: Inforrb.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź