Prawa konsumenta

Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o prawach konsumenta. Najważniejsze zmiany przewidywane przez nią dotyczą sprzedaży przez Internet: wydłużony zostaje – z 10 do 14 dni- okres w jakim klient może bez podawania przyczyn odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Termin ten ulega jednak wydłużeniu do 12 miesięcy jeśli sprzedawca nie powiadomi konsumenta o przysługującym mu prawie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie będzie już musiało zostać złożone przez klienta na piśmie, po zmianach wystarczyć ma wiadomość e-mail. W przypadku zwrotu towaru klient płacić ma tylko za jego odesłanie, przedsiębiorca zwraca pieniądze zarówno za towar jak i przesłanie go do klienta (ale tylko za najtańszą oferowaną przez niego formę wysyłki). Projekt ustawy zabrania również pobierania od konsumentów zawyżonych opłat za korzystanie z infolinii udostępnianych przez przedsiębiorców na potrzeby kontaktowania się w sprawach związanych z zawartymi umowami. Wprowadzone zostaną także przepisy mające zapobiegać ukrywaniu przed klientem informacji o odpłatności usług czy dodatkowych kosztach – przykładowo jeśli do składania zamówienia używany jest przycisk lub podobna funkcja, to będzie się na niej musiał znaleźć napis „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważny. Na przedsiębiorcę oferującego towary lub usługi na odległość nałożone zostają liczne obowiązki informacyjne, których niedopełnienie będzie mogło skutkować np. przerzuceniem części kosztów na przedsiębiorcę.

Zmiany dotyczyć będą także tradycyjnych form handlu, m. in. w zakresie gwarancji, uprawnień konsumenta w przypadku wadliwości rzeczy sprzedanej czy obowiązków informacyjnych sprzedawcy.

Ustawa ma wdrożyć dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, podobne regulacje obowiązywać mają na terytorium całej UE. Przewidywany termin wejścia w życie ustawy, wynikający z tych dyrektyw to 13 czerwca 2014 r.

Tekst ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/178552/178584/178585/dokument85864.pdf?lastUpdateDay=07.10.13&lastUpdateHour=15%3A48&userLogged=false&date=poniedzia%C5%82ek%2C+7+pa%C5%BAdziernik+2013

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź