Wirtualne biura

Wraz z nadejściem 2013 r. polskie organy podatkowe zmieniły podejście do kwestii dopuszczalności korzystania przez podatników z tzw. wirtualnych biur. W imieniu naszego klienta – spółki Lugo sp. z o.o. zaskarżyliśmy decyzję Urzędu Skarbowego Łódź-Górna o odmowie nadania numeru NIP do Izby Skarbowej w Łodzi. Izba utrzymała decyzję w mocy argumentując, że siedzibą spółki może być jedynie miejsce faktycznego sprawowania funkcji zarządczych przez zarząd spółki, wirtualne biuro w ocenie Izby, nie spełnia tej przesłanki. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zakwestionowaliśmy ten pogląd argumentując, że organ podatkowy jest uprawniony jedynie do formalnego badania zgłoszenia NIP-2, tj. nie ma prawa badać, na etapie rejestracji NIP, czy pod danym adresem przebywa zarząd i czy jest pod nim prowadzona działalność spółki. WSA w Łodzi podzielił stanowisko skarżącej spółki i uchylił zaskarżoną decyzję wyrokiem z dnia 7 sierpnia 2013 r. Wyrok jest nieprawomocny.

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź