Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) jest wywozem towarów z terytorium Polski na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. By transakcja została uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, konieczne jest spełnienie szeregu wymogów określonych w ustawie o VAT. W określonych sytuacjach sprzedawca może zastosować stawkę 0% VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Jakie są warunki zaistnienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Co stanowi podstawę opodatkowania? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Sprawdź ofertę naszego biura rachunkowego w Łodzi.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) – warunki zaistnienia

Ustawa o VAT określa warunki dotyczące nabywcy, które należy spełnić, by wywóz towarów mógł zostać uznany za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z przepisami, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ma miejsce, jeśli nabywcą towarów jest podmiot spełniający poniższe warunki:

 1. jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski,
 2. jest osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski,
 3. jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, niewymienionymi w pkt. 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które – zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym – są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą,
 4. jest podmiotem innym niż wymienione w pkt. 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Ponadto wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje wówczas, gdy dokonującym dostawy jest:

 • podatnik prowadzący działalność gospodarczą,
 • czynny podatnik VAT,
 • zarejestrowany jako podatnik VAT-UE przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) - zegarek

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) – obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE

Jak wskazano powyżej, polski podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów musi zarejestrować się jako podatnik VAT-UE. Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych. Od momentu rejestracji dla potrzeb rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych podatnik ma obowiązek posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

Potrzebujesz konsultacji lub pomocy z zakresu prawa podatkowego?

Dobrze trafiłeś! Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy rozwieją wątpliwości wskażą jakie kroki powinieneś podjąć, aby skorzystać z należnych Ci ulg.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) – wyjątki

Ustawodawca określił przypadki, w których przemieszczenia towarów przez podatnika VAT lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Nie stanowi ono wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, między innymi, gdy:

 1. towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, jeśli są one przemieszczane przez podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego rzecz,
 2. przemieszczenie towarów następuje w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
 3. towary są przemieszczane na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie transportu pasażerskiego wykonywanego na terytorium Unii Europejskiej z przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez tego podatnika na pokładach tych pojazdów,
 4. towary mają być przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – warunki zastosowania stawki 0%

Zgodnie z ustawą o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy i zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który podał podatnikowi,
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy wywieziono z terytorium Polski i dostarczono do nabywcy na terytorium kraju członkowskiego innego niż terytorium Polski,
 3. podatnik, składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE.

Dowodami, które potwierdzają wywóz towarów, zgodnie z ustawą o VAT, mogą być:

 • dokumenty przewozowe od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium Polski, z których jednoznacznie wynika, że towary dostarczono do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego państwa członkowskiego,
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,
 • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie,
 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
 • dokumenty potwierdzające zapłatę za towar,
 • dowody potwierdzające przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium innego państwa członkowskiego.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) - kalkulator

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – powstanie obowiązku podatkowego

Co do zasady, obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika. Nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

Wyjątek stanowi wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów wykonywana w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc. W tym przypadku dostawę uważa się za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – podstawa opodatkowania

Zgodnie z ustawą o VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Zapłata obejmuje również otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) - monitor

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych. W sytuacji, gdy nie ma ceny nabycia towarów, podstawę opodatkowania stanowi koszt wytworzenia.

Podstawę opodatkowania należy powiększyć o:

 • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku,
 • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Podsumowanie

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to transakcja realizowana w ramach wymiany handlowej między podmiotami z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że należy spełnić ustawowe warunki, by dana wymiana handlowa mogła zostać zakwalifikowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Co to jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby transakcja była uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

Nabywca musi być podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym państwie członkowskim, a dostawca musi być zarejestrowany jako podatnik VAT-UE.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

Co stanowi podstawę opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

Podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub koszt wytworzenia, powiększone o podatki, cła, opłaty oraz koszty dodatkowe takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia.

Jakie dokumenty są wymagane, aby zastosować stawkę 0% VAT?

Dokumenty przewozowe, specyfikacja ładunku, korespondencja handlowa, dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub frachtu, dokumenty potwierdzające zapłatę oraz dowody potwierdzające przyjęcie towaru przez nabywcę.

Kiedy nie uznaje się przemieszczenia towarów za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

Przykładowo, gdy towary są instalowane lub montowane przez dostawcę, przemieszczane w ramach sprzedaży na odległość, na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie transportu pasażerskiego, lub mają być przedmiotem eksportu.

Czy polski podatnik musi się zarejestrować jako podatnik VAT-UE?

Tak, polski podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów musi zarejestrować się jako podatnik VAT-UE i posługiwać się numerem identyfikacyjnym poprzedzonym kodem PL.

Jakie są wyjątki od wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

Wyjątki obejmują m.in. towary instalowane lub montowane przez dostawcę, towary przemieszczane w ramach sprzedaży na odległość, towary na pokładach środków transportu pasażerskiego, oraz towary przeznaczone na eksport.

Czy każda wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów może być opodatkowana stawką 0%?

Nie, stawka 0% VAT może być zastosowana tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki, takie jak posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających dostawę i wywóz towarów oraz rejestracja jako podatnik VAT-UE.

Jakie obowiązki dokumentacyjne ma podatnik przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?

Podatnik musi posiadać dokumenty przewozowe, specyfikacje ładunku, korespondencję handlową, dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu, dokumenty potwierdzające zapłatę oraz dowody przyjęcia towaru przez nabywcę na terytorium innego państwa członkowskiego.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź