Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego w terminie

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego w terminie
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego w terminie zostały określone w licznych aktach prawnych. Mowa tutaj w szczególności o sankcjach wskazanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) oraz Kodeksie karnym skarbowym. Wobec podmiotu zobligowanego do złożenia sprawozdania finansowego, który nie dopełnił swego obowiązku, może zostać również wszczęte postępowanie przymuszające.

Czym jest sprawozdanie finansowe? Na czym polega obowiązek jego złożenia? Jakie są konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego w terminie? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Spis treści

Sprawozdanie finansowe – podstawowe informacje

Sprawozdanie finansowe można zdefiniować jako uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej danego podmiotu gospodarczego. Dotyczy ono roku obrachunkowego i sporządzane jest na tzw. dzień bilansowy. Sprawozdanie finansowe musi spełniać warunki formalne określone w przepisach ustawy o rachunkowości.

Składa się ono z:

 1. bilansu, który wykazuje stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
 2. rachunku zysków i strat, który wykazuje oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty, a także obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy,
 3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego mają:

 • podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 • podmioty, które samodzielnie wybrały pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania.

Sporządzenie sprawozdania finansowego to obowiązek kierownika danej jednostki.

Sprawozdanie finansowe – obowiązek złożenia w rejestrze sądowym

Jak wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym:

 • roczne sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu,
 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
 • sprawozdanie z działalności, w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości,

w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Od 2018 roku sprawozdanie finansowe do KRS składa się wyłącznie drogą elektroniczną, zgodnie ze strukturą i formatem zatwierdzonym przez Ministerstwo Finansów. Sprawozdanie opatruje się podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS? Omawiamy całą procedurę krok po kroku w tym artykule

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego w terminie – odpowiedzialność karna

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, kto wbrew jej przepisom nie składa sprawozdania finansowego, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Jak wynika z przepisów Kodeksu karnego, grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Jeśli Kodeks karny nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2 000 złotych. Z kolei kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata. Jest ona wymierzana w miesiącach i latach.

Poniesienie odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości zależy jednak od okoliczności danej sprawy.

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego w terminie – odpowiedzialność karnoskarbowa

Jak wynika z przepisów Kodeksu karnego skarbowego, kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Jest ona określana kwotowo i może zostać wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia.

Od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku kara grzywny za wykroczenie skarbowe wynosi od 349 złotych do 69 800 złotych. Z kolei od dnia 1 lipca 2023 roku będzie ona wynosić od 360 złotych do 72 000 złotych.

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego w terminie – postępowanie przymuszające

W przypadku gdy sąd rejestrowy stwierdzi, że:

 • wniosek o wpis do KRS lub
 • dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe,

nie zostały złożone pomimo upływu terminu, wzywa obowiązanych do ich złożenia – wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin (postępowanie przymuszające).

Wezwania tego sąd dokonuje pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Wynika z nich, że:

 • w jednym postępowaniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż 15 000 złotych, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne,
 • ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać 1 000 000 złotych,
 • w razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.

W przypadku niewykonania obowiązku w terminie sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę.

Minął termin złożenia sprawozdania finansowego? Nie wiesz, co zrobić?

Zwróć się do naszych specjalistów. Opracują dla Ciebie najlepsze rozwiązanie oraz wskażą, jakie działania należy podjąć w Twoim przypadku, aby nie narażać się na dalsze konsekwencje.

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego w terminie – rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS z urzędu

Gdy mimo wezwania nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Sąd rejestrowy zawiadamia podmiot wpisany do KRS o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Jednocześnie wzywa go do wykazania, że:

 • faktycznie prowadzi działalność,
 • posiada majątek, ze wskazaniem jego składników,

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem o skutkach braku odpowiedzi na wezwanie sądu.

Sąd rejestrowy ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

W przypadku ustalenia przez sąd rejestrowy, że podmiot wpisany do KRS nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy:

 • orzeka o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego,
 • zarządza jego wykreślenie z KRS.

Podsumowanie

Sprawozdanie finansowe to dokument, który zawiera podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Ustawa o rachunkowości określa terminy realizacji poszczególnych czynności dotyczących sprawozdania finansowego, jak również jego elementy. Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie wiąże się z licznymi sankcjami, w tym karą grzywny, karą ograniczenia wolności, postępowaniem przymuszającym czy rozwiązaniem i wykreśleniem danego podmiotu z KRS.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli po prostu szukasz pomocy w ustanowieniu fundacji rodzinnej, napisz do nas wiadomość.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź