Sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych

Sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych
Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Kodeks cywilny nie podaje definicji dobra osobistego. W piśmiennictwie przyjmuje się, że pod pojęciem dóbr osobistych rozumieć należy indywidualne wartości świata uczuć oraz stanu psychicznego człowieka, będące wyrazem odrębności fizycznej lub psychicznej jednostki, powszechnie akceptowane w społeczeństwie. Przepis art. 23 kodeksu cywilnego w sposób jedynie przykładowy wymienia dobra osobiste podlegające ochronie prawnej np. zdrowie, wolność, cześć, wizerunek czy nazwisko. Katalog dóbr osobistych jest w polskim prawie otwarty. Wyróżnienie dóbr osobistych jak i ocena, czy doszło do ich naruszenia, następuje w oparciu o kryteria obiektywne. Wraz ze zmianą postaw społecznych nowe wartości uzyskują przymiot dóbr osobistych, co sprawia, że je też obejmie ochrona. 

Co to są dobra osobiste i jak je chronić?

Ochrona dóbr osobistych ma miejsce wtedy, gdy zostaną spełnione następujące przesłanki:

  • istnienie danego dobra osobistego,
  • naruszenie lub zagrożenie dobra osobistego zachowaniem innej osoby,
  • bezprawność zachowania przeciwko dobru osobistemu (z punktu widzenia prawa lub przynajmniej zasad współżycia społecznego).

Przepisy regulujące ochronę dóbr osobistych przewidują dwa rodzaje roszczeń, mianowicie roszczenia majątkowe oraz roszczenia niemajątkowe. Do roszczeń majątkowych zaliczamy żądanie naprawienia szkody, zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, czy nawiązkę na wskazany cel społeczny. Uwaga: Zadośćuczynienia nie należy mylić z możliwym odszkodowaniem – związanym nie z krzywdą, ale szkodą na majątku. W kategorii roszczeń niemajątkowych przewidziano żądania do zaniechania działania grożącego naruszeniem dobra osobistego. A także do zaniechania już dokonanego naruszenia o charakterze ciągłym, o ustalenie przysługiwania danego dobra osobie oraz naruszenia tego dobra przez inną osobę.

Kancelaria oferuje pomoc prawną na etapie przedsądowym i sądowym. Pomagamy osobom, których dobra osobiste zostały zagrożone lub naruszone i chcą one takie dobro chronić. Dotyczy to dochodzenia wymienionych powyżej roszczeń o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź