Wady i zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wady i zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Spółka z o.o. to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która od lat cieszy się rosnącą popularnością. Jak każda spółka prawa handlowego ma ona swoje wady i zalety. Jak powstaje i funkcjonuje? Jakie są wady i zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na etapie rejestracji? A jakie na etapie działalności? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Spis treści

Spółka z o.o. – powstanie i funkcjonowanie spółki

Jak wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, spółka z o.o. to spółka kapitałowa. Może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie może jednak być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Wspólnicy spółki z o.o. są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w jej umowie. Nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki.

Kapitał zakładowy spółki z o.o. dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Powinien on wynosić co najmniej 5 000 złotych, zaś wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

Wady i zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na etapie rejestracji spółki

Do wad spółki z o.o. na etapie jej rejestracji niewątpliwie można zaliczyć:

 • sformalizowaną procedurę założenia spółki z o.o.,
 • umowę spółki z o.o. w formie aktu notarialnego.

Sformalizowana procedura założenia spółki z o.o. Jak wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, założenie spółki z o.o. jest procesem wieloetapowym. By założyć spółkę z o.o., należy:

 1. zawrzeć umowę spółki,
 2. wnieść wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego,
 3. powołać zarząd,
 4. ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,
 5. dokonać wpisu do rejestru.

Po spełnieniu powyższych wymogów dochodzi do powstania spółki z o.o.

Umowa spółki z o.o. w formie aktu notarialnego. Przepisy Kodeksu spółek handlowych wskazują również, że umowa spółki z o.o. powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Nie jest to jedyna prawnie dozwolona forma – umowa spółki z o.o. może zostać zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Sporządzenie umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego można uznać za jej wadę, ponieważ:

 • generuje ono dodatkowe koszty dla wspólników,
 • wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów,
 • stwarza konieczność umówienia się na wizytę w kancelarii notarialnej,
 • zajmuje więcej czasu niż zawarcie umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Z kolei jako zalety spółki z o.o. już na etapie jej rejestracji można wskazać:

 • niskie koszty założenia spółki z o.o.,
 • możliwość zarejestrowania spółki z o.o. przez Internet,
 • niski minimalny kapitał zakładowy,
 • możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o.

Niskie koszty założenia spółki z o.o. Na etapie rejestracji spółki z o.o. należy liczyć się z kosztami:

 • spisania umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego,
 • rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • wniesienia wkładu.

Ulegają one jednak zmniejszeniu w przypadku rejestracji spółki z o.o. przez Internet – pozwala to na uniknięcie kosztów notarialnych.

Możliwość zarejestrowania spółki z o.o. przez Internet. Procedura założenia spółki z o.o. za pomocą systemu teleinformatycznego zajmuje obecnie kilka minut. Wysłanie i opłacenie wniosku rejestracyjnego za pośrednictwem darmowego systemu S24 pozwala na ominięcie wizyt w urzędach.

Niski minimalny kapitał zakładowy. Jak wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych. Jest on określany w umowie spółki, jako jeden z jej obowiązkowych elementów. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony lub zmniejszony w każdym czasie.

Możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o. Jest to wyjątek od reguły, że spółka składa się z co najmniej dwóch wspólników. Wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w sposób pozwalający na obniżenie ryzyka gospodarczego oraz podatków.

Wady i zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na etapie działalności spółki

Wśród wad spółki z o.o., które można dostrzec na etapie jej działalności, wyróżnia się:

 • podwójne opodatkowanie dochodów z działalności spółki z o.o.,
 • obowiązek składania sprawozdań finansowych,
 • obowiązek prowadzenia tzw. pełnej księgowości.

Podwójne opodatkowanie dochodów z działalności spółki z o.o. Zysk spółki z o.o. jest opodatkowany podatkiem CIT. Jeśli wypłaci ona zyski swoim wspólnikom, to jest opodatkowana również podatkiem PIT. Podatek obciążający spółkę z o.o. wynosi odpowiednio 9% albo 19%. Niższa stawka jest stosowana tylko wobec podmiotów, które w danym roku obrachunkowym nie uzyskały przychodów przekraczających równowartość kwoty 2.000.000 euro. W przypadku wyższych przychodów zastosowanie znajduje wyższa stawka podatkowa.

Obowiązek składania sprawozdań finansowych. Zarząd spółki z o.o. ma obowiązek corocznie sporządzić i złożyć do sądu rejestrowego sprawozdanie finansowe. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest odpowiedzialnością finansową – wspólnicy spółki z o.o. mogą zostać obciążeni karą do nawet kilku tysięcy złotych.

Obowiązek prowadzenia tzw. pełnej księgowości. Jest to skomplikowany i sformalizowany system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych i finansowych. Pełna księgowość generuje dodatkowe koszty, ponieważ przedsiębiorcy zmuszeni są powierzyć czynności księgowe podmiotom zewnętrznym.

Mimo wymienionych wad spółka z o.o. posiada również zalety, dzięki którym jest ceniona przez przedsiębiorców. Wśród nich wskazuje się:

Osobowość prawna spółki z o.o. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, spółka z o.o. posiada zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową. Może ona we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Osobowość prawna przypisywana jest spółce z o.o. dopiero z chwilą wpisu jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ograniczona odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. Co do zasady, wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki z o.o. – odpowiada ona za swoje zobowiązania samodzielnie. Odpowiedzialność wspólników ograniczona została jedynie do wysokości posiadanych przez nich udziałów. Może ona zostać rozszerzona na ich majątek osobisty jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Jaka jest odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o.? Dowiesz się z tego artykułu

Podsumowanie

Mimo licznych formalności i kosztów obsługi związanych z prowadzeniem spółki z o.o., prowadzenie działalności gospodarczej w tej formie jest bardzo popularne. Świadczy to o przewadze korzyści płynących z jej prowadzenia.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli po prostu szukasz pomocy w ustanowieniu fundacji rodzinnej, napisz do nas wiadomość.

Wyróżniony ekspert

Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź