KSeF w Polsce – wszystko, co wiemy do tej pory o Krajowym Systemie eFaktur

KSeF w Polsce – wszystko, co wiemy do tej pory o Krajowym Systemie eFaktur
Halina Karpol

Halina Karpol

Prezes CGO Accounting
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Wystawianie faktur jest czynnością na stałe wpisaną w prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawodawca, mając na względzie potrzebę usprawnienia obrotu gospodarczego, stworzył Krajowy System eFaktur dla ujednolicenia sposobu dokumentowania transakcji handlowych. Zestawienie aktualnych informacji o KSeF w Polsce przedstawiamy w poniższym artykule.

Spis treści

KSeF – co to jest?

Krajowy System eFaktur (KSeF) to elektroniczna platforma przeznaczona do wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych, czyli faktur w formacie XLM zgodnych ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP.

KSeF został wprowadzony na mocy ustawy z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dostosowując polskie ustawodawstwo do wymogów unijnych.

Celem KSeF jest usprawnienie obrotu gospodarczego poprzez ujednolicenie wzoru faktur stanowiących podstawę rozliczeń.

Ramy czasowe obowiązywania KSeF w Polsce

Wprowadzenie obowiązku korzystania z platformy KSeF wymaga m.in. dostosowania systemu finansowo-księgowego firmy, przeszkolenia pracowników, weryfikacji i optymalizacji procedur i danych. Mając to na względzie, Ministerstwo Finansów (MF) wdraża system etapami, określając ramy czasowe dla każdego z nich. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami:

 • etap dobrowolny obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku do 31 czerwca 2024 roku

W tym okresie dopuszczalne jest równoległe korzystanie z systemu KSeF, jako jednej z form dokumentowania transakcji, obok faktur w wersji papierowej i elektronicznej. Służy to przetestowaniu platformy oraz przygotowaniu się na nadchodzące zmiany pod względem organizacyjno – technicznym.

 • etap obligatoryjny wprowadza obowiązek korzystania z KSeF od 1 lipca 2024 roku

Pierwotnie system miał obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, jednak ze względu na trudności organizacyjne, w szczególności zgłaszane przez średnich i małych przedsiębiorców, po konferencji uzgodnieniowej z lutego 2023 roku ustawodawca podjął decyzję o przesunięciu tego terminu.

Powyższa data dotyczy czynnych podatników VAT. Podatnicy zwolnieni podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT będą objęci obowiązkiem korzystania z KSeF od 1 stycznia 2025 roku.

Znaczenie KSeF dla obrotu gospodarczego

Obowiązywanie rozliczeń w drodze faktury ustrukturyzowanej oznacza, iż jedyną dopuszczalną formą rozliczeń płatników VAT, którzy mają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce, będą faktury wystawiane w ramach platformy KSeF. Ma ona zastosowanie do wszystkich faktur wystawianych zgodnie z polskimi przepisami.

Co należy podkreślić, dokumenty wystawione z pominięciem KSeF nie będą uznawane za faktury. Jednocześnie Minister Finansów będzie miał możliwość zwolnienia z obowiązku niektórych podatników.

Podmioty korzystające z platformy KSeF w Polsce

System KSeF jest skierowany do:

 • przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy podatku VAT,
 • przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT,
 • podatników zidentyfikowanych w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadających w Polsce identyfikator podatkowy NIP.

KSeF budzi Twoje obawy?

Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wątpliwości. Podpowiedzą, na co należy zwrócić uwagę oraz wytłumaczą jak działać z KSeF, żeby uniknąć przykrych konsekwencji.

Uprawnienia do platformy KSeF w Polsce

Platforma KSeF opiera się na modelu poświadczeń. Innymi słowy, do korzystania z niej niezbędne jest uwierzytelnienie i autoryzacja danej osoby w systemie. Osoba fizyczna loguje się do systemu za pomocą numeru NIP, a następnie potwierdza dane za pomocą podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub przez aplikację MF. Osoba prawna do skutecznego zalogowania potrzebuje pieczęci kwalifikowanej. Pozytywna weryfikacja podmiotu umożliwia przeglądanie, wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych.

Istnieją trzy rodzaje uprawnień, tj. do:

 1. nadawania, zmiany lub odebrania uprawnień do korzystania z KSeF,
 2. wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych,
 3. wystawiania faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, będących fakturami ustrukturyzowanymi.

Uprawnienia w potrzebnym zakresie uzyskuje się na dwa sposoby:

 • elektronicznie,
 • tradycyjnie.

W pierwszym przypadku odbywa się to za pośrednictwem oprogramowania dostępnego na oficjalnej stronie MF. Chcąc skorzystać z drugiej opcji, należy złożyć do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego zawiadomienie w wersji papierowej o nadaniu lub odebraniu uprawnień (ZAW-FA) do korzystania z KSeF.

Ustawodawca przewidział też możliwość przekazania uprawnień przysługujących podatnikowi na rzecz innego podmiotu.

Co dla przedsiębiorcy oznacza wprowadzenie KSeF w Polsce ?

Ujednolicenie systemu fakturowania wymaga uwzględnienia dynamiki procesu prowadzenia działalności gospodarczej oraz potrzeb przedsiębiorców. Według aktualnych ustaleń KSeF wprowadzi m.in.:

 • zwolnienie z obowiązku przechowywania faktur w wersji papierowej – okres przechowywania elektronicznych dokumentów księgowych w KSeF wynosi 10 lat; przedsiębiorca ma obowiązek kontroli przepisów szczególnych w zakresie innych terminów archiwizacji,
 • zwolnienie z obowiązku przekazywania pliku JPK-FA do Urzędu Skarbowego,
 • skrócenie czasu oczekiwania na zwrot podatku z 60 na 40 dni,
 • bezpieczeństwo interpretacyjne i przejrzystość obrotu poprzez ujednolicenie dokumentu stanowiącego podstawę rozliczeń,
 • automatyzację systemu fakturowania zmierzającą do usprawnienia rozliczeń,
 • możliwość samofakturowania, czyli wystawiania przez nabywcę faktur w imieniu i na rzecz sprzedawcy,
 • zwolnienie z obowiązku wystawiania w KSeF tzw. faktur konsumenckich,
 • obowiązek wskazywania numeru referencyjnego faktury z KSeF przy zlecaniu płatności za fakturę,
 • likwidację faktur uproszczonych (do 450 zł) od 1 stycznia 2025 roku – dokumentowanie tych transakcji nastąpi za pomocą paragonu albo faktury,
 • brak możliwości podpinania załączników w postaci plików zewnętrznych do faktury wystawianej w KSeF, co znaczy że wszelkie dodatkowe informacje będą musiały przyjąć formę odrębnego pliku,
 • uzależnienie odbierania faktur przez nabywcę od wyrażenia przez niego na to zgody – jej brak nie wyłącza możliwości wystawienia faktury w KSeF, ale nakłada na przedsiębiorcę obowiązek przesłania jej nabywcy w innej formie, uprzednio z nim uzgodnionej (przepisy ustawy o podatku VAT nie określają wymogów w tej kwestii), ważne jest zachowanie tożsamej treści dokumentu dla obu stron,
 • zastąpienie not korygujących do faktur w KSeF fakturami korygującymi od 1 lipca 2024 roku jako jedynej formy zmiany danych.

Kto ma obowiązek korzystania z KsEF i jakie kary finansowe grożą za niewywiązanie się z niego? Dowiesz się w tym artykule

KSeF w Polsce – podsumowanie

Krajowy System eFaktur ma ujednolicić, a tym samym usprawnić transakcje rozliczeniowe, aby zapewnić ich przejrzystość. Wdrożenie platformy wiąże się z koniecznością podjęcia wielu czynności organizacyjno-technicznych służących przygotowaniu firmy do nadchodzących zmian. Pierwsze kroki są trudne zwłaszcza ze względu na wciąż pojawiające się wątpliwości i pytania wśród przedsiębiorców, jednak założenia KSeF z pewnością przyniosą wiele korzyści dla obrotu gospodarczego.

Chcesz uzyskać więcej informacji o KSeF? Skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol

Halina Karpol

Prezes CGO Accounting
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź