Podatek minimalny w Polsce. Wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Podatek minimalny w Polsce. Wszystko, co musisz o nim wiedzieć
Halina Karpol

Halina Karpol

Prezes CGO Accounting
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Podatek minimalny w Polsce to zupełnie nowy rodzaj zobowiązania podatkowego dotyczący podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Pierwotnie regulacje dotyczące podatku minimalnego w Polsce miały obowiązywać już od 2022 roku.

Ich wejście w życie zostało jednak odroczone do 1 stycznia 2024 roku. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskali czas na zapoznanie się z regulacjami. Kogo będzie dotyczyć podatek minimalny w Polsce? Kiedy nie będzie obowiązywać?

W jaki sposób będzie należało obliczać stratę? Ile wyniesie stawka podatku minimalnego w Polsce? Co będzie stanowić podstawę opodatkowania? Jaki będzie termin płatności podatku? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy w niniejszym artykule.

Podatek minimalny 2024

Kogo i w jakim przypadku będzie dotyczyć podatek minimalny?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek minimalny w Polsce dotyczyć będzie:

 • podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 • podatkowych grup kapitałowych,
 • podatników prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład, czyli podatników, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski.

Jak widać, podatek minimalny w Polsce dotyczyć będzie niemal wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy:

 • ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
 • osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych, w wysokości nie większej niż 2%.

Przewidziano jednak okoliczności, w których podatnicy nie będą objęci obowiązkiem naliczenia i odprowadzenia podatku minimalnego w Polsce.

podatek minimalny

Kiedy podatek minimalny nie będzie obowiązywać?

Jak wynika z przepisów, podatek minimalny w Polsce nie będzie dotyczyć między innymi:

 • podatników, którzy w roku podatkowym rozpoczną działalność oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym,
 • podatników będących przedsiębiorstwami finansowymi (instytucje kredytowe, banki, SKOK-i, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne),
 • podatników, którzy w roku podatkowym uzyskają przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy,
 • podatników, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami będą wyłącznie osoby fizyczne,
 • podatników, którzy w roku podatkowym osiągną większość przychodów innych niż z zysków kapitałowych w związku z eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych,
 • podatników, którzy w roku podatkowym osiągną większość przychodów innych niż z zysków kapitałowych w związku z wydobywaniem kopalin wymienionych w załączniku do Prawa geologicznego i górniczego.

Podatek minimalny będzie Ciebie dotyczyć? Przygotuj się na niego z naszymi specjalistami

Zespół doświadczonych ekspertów w zrozumiały sposób wyjaśni Ci przepisy dotyczące nowego podatku. Przeanalizuje także Twoją indywidualną sytuację i podpowie odpowiednie rozwiązania dla Twojego biznesu. Zapraszamy do kontaktu!

Podatek minimalny w Polsce – sposób ustalania straty

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy obliczaniu straty oraz udziału dochodów w przychodach nie będą uwzględniane:

 • koszty nabycia środków trwałych, gdy cena przedmiotu transakcji lub sposób jej określenia wynikać będzie z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych,
 • koszty wytworzenia środków trwałych, gdy podatnik w roku podatkowym poniesie stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych z transakcji albo osiągnie udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wynikający z takiej transakcji w wysokości nie większej niż 2%,
 • koszty ulepszenia środków trwałych,
 • koszty środków trwałych, których nabycie, wytworzenie lub ulepszenie ujęte będzie w księgach podatnika jako odpisy amortyzacyjne.
podatek minimalny 2025

Podatek minimalny w Polsce – stawka podatku od spółek

Podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym w Polsce będzie składać się z następujących kategorii:

 1. przychody z zysków innych niż kapitałowe,
 2. część kosztów finansowania dłużnego na rzecz podmiotów powiązanych,
 3. odroczony podatek dochodowy wynikający z kwoty amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej,
 4. niektóre koszty usług niematerialnych.

Stawka podatku minimalnego w Polsce nie uległa zmianie na podstawie nowelizacji z dnia 7 października 2022 roku i wynosi 10% od podstawy opodatkowania.

Jak płacić niższe podatki, prowadząc biznes w Polsce? Dowiedz się z tego artykułu

Podatek minimalny w Polsce – podstawa opodatkowania

Jak wynika z przepisów, podstawę opodatkowania podatkiem minimalnym w Polsce stanowić będzie suma:

 • kwoty określonych przychodów,
 • kosztów finansowania dłużnego,
 • wartości odroczonego podatku dochodowego oraz
 • pozostałych kosztów, takich jak usługi doradcze czy reklamowe.
Podatek minimalny - kalkulacja

Termin płatności podatku minimalnego

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa terminu płatności podatku minimalnego w Polsce. Wskazuje jednak, że będzie on obowiązywać od stycznia 2024 roku. Należy więc uznać, że będzie to podatek do rozliczenia i zapłaty po raz pierwszy za 2024 rok w terminie złożenia rocznego zeznania za 2024 rok.

Podsumowanie

Podatek minimalny w Polsce budzi wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców, mimo że faktyczny obowiązek jego wyliczenia pojawi się dopiero w 2025 roku. Przedsiębiorcy już dziś powinni więc przeanalizować swoją sytuację, rozważyć wdrożenie odpowiednich rozwiązań oraz zapoznać się z regulacjami dotyczącymi podatku minimalnego w Polsce.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol

Halina Karpol

Prezes CGO Accounting
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź