Opodatkowanie alternatywnej spółki inwestycyjnej

Opodatkowanie alternatywnej spółki inwestycyjnej
Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Alternatywna spółka inwestycyjna (ASI) to specjalny rodzaj spółki inwestycyjnej. Inwestuje w alternatywne instrumenty finansowe, czyli takie, które nie są typowe dla tradycyjnych inwestycji, jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne.

Jest opodatkowana w sposób podobny do funduszy inwestycyjnych. Dla kogo alternatywna spółka akcyjna jest opłacalna i jakie są jej formy opodatkowania? O tym poniżej.

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

Alternatywa spółka akcyjna – czym jest?

Jak stanowi definicja legalna zawarta w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – alternatywna spółka inwestycyjna (ASI) to jedna z form alternatywnych funduszy inwestycyjnych, inna niż specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty i fundusz inwestycyjny zamknięty.

Dopuszczalny ustawą przedmiot działalności ASI

Wyłącznym przedmiotem działalności ASI, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Co do zasady, ASI nie może wykonywać jednocześnie działalności opisanej powyżej oraz prowadzić innej aktywności gospodarczej. Jedynie w przypadku ASI będącego zarazem wewnętrznie Zarządzającym ASI możliwe jest łączenie działalności ASI oraz Zarządzającego ASI.

Sprawdź cennik biura rachunkowego.

Alternatywna spółka inwestycyjna – wady i zalety

Alternatywna spółka inwestycyjna ma swoje wady i zalety, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o inwestycji. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

Zalety ASI:

 • Potencjalnie wyższe zyski. Alternatywne instrumenty finansowe, takie jak nieruchomości, sztuka czy fundusze hedgingowe, mogą przynieść inwestorom wyższe zyski niż tradycyjne instrumenty finansowe, takie jak akcje czy obligacje.
 • Różnorodność portfela inwestycyjnego. Inwestowanie w alternatywne instrumenty finansowe pozwala na dywersyfikację portfela i zminimalizowanie ryzyka.
 • Dostęp do zaawansowanych inwestycji. Alternatywne spółki inwestycyjne pozwalają inwestorom na dostęp do inwestycji, do których zazwyczaj mają dostęp tylko duże instytucje inwestycyjne.

Wady ASI:

 • Wyższe ryzyko inwestycyjne. Inwestycje w alternatywne instrumenty finansowe są zwykle bardziej ryzykowne niż tradycyjne instrumenty finansowe. Zmienność rynku może wpłynąć na wartość inwestycji i spowodować straty.
 • Wysokie koszty. Inwestowanie w alternatywne instrumenty finansowe, takie jak nieruchomości, może wiązać się z wysokimi kosztami, jak podatek od nieruchomości, koszty utrzymania i koszty naprawy.
 • Ograniczona płynność. Alternatywne spółki inwestycyjne często mają dłuższe okresy inwestycyjne i mogą mieć ograniczoną płynność, co oznacza, że inwestorzy mogą mieć trudności z wypłatą swoich środków przed upływem określonego okresu inwestycyjnego.

Warto również pamiętać, że alternatywne spółki inwestycyjne są przeznaczone dla inwestorów z większą wiedzą i doświadczeniem w zakresie inwestowania oraz gotowych na większe ryzyko w celu osiągnięcia potencjalnie wyższych zwrotów.

Interesujesz się ASI, ale brakuje Ci wiedzy lub doświadczenia?

Zwróć się z pytaniami do naszych specjalistów. Doświadczeni eksperci to najlepsze źródło wiedzy i wsparcie w pierwszych krokach związanych z inwestowaniem. Zapraszamy do kontaktu już dziś!

Alternatywna spółka inwestycyjna – forma opodatkowania

Opodatkowanie ASI zależy od jej formy prawnej i struktury inwestycyjnej. Zwykle ASI ma strukturę „czystej” spółki inwestycyjnej, co oznacza, że cały jej zysk jest opodatkowany na poziomie spółki, a następnie wypłacany do inwestorów w formie dywidendy lub zysku kapitałowego. W Polsce stawka podatku dochodowego od zysków kapitałowych wynosi 19%, a od dywidendy 19% lub 5% w zależności od sytuacji podatkowej inwestora.

Alternatywną spółkę inwestycyjną można także zarejestrować np. jako spółkę komandytowo-akcyjną (S.K.A.) lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). W przypadku S.K.A. inwestorzy odpowiadają tylko do wysokości swojego wkładu, a zyski i straty podlegają opodatkowaniu na poziomie inwestorów, którzy ponoszą również koszty podatkowe. Natomiast jeśli chodzi o sp. z o.o., to podatek jest pobierany na poziomie spółki, a zyski są wypłacane jako dywidendy inwestorom.

W każdym przypadku, przed podjęciem decyzji o inwestycji w alternatywną spółkę inwestycyjną, inwestor powinien skonsultować swoją sytuację podatkową ze specjalistą, takim jak doradca podatkowy lub księgowy, aby dokładnie zrozumieć skutki podatkowe inwestycji.

Jakie są możliwości wypłaty zysków ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Tego dowiesz się z artykułu Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.?

Preferencje podatkowe ASI

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przewiduje zwolnienie przedmiotowe dla części dochodów uzyskiwanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną. Oto one:

 • Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 58a) ustawy o CIT, zwolnieniu podlegają tylko dochody ze zbycia udziałów lub akcji pod warunkiem, że ASI, która zbywa udziały (akcje), przed dniem zbycia posiadała bezpośrednio i nieprzerwanie przez okres dwóch lat nie mniej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane. UWAGA! Powyższe zwolnienie nie dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych ze zbycia udziałów (akcji) w spółce, jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.
 • W przypadku alternatywnych spółek inwestycyjnych mających formę spółek kapitałowych możliwe jest również skorzystanie przez ASI ze zwolnienia dywidendowego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT przy spełnieniu warunków przewidzianych dla tego zwolnienia (posiadanie co najmniej 10% udziałów/akcji w spółce nieprzerwanie przez okres 2 lat).
 • Do ASI, jako przedsiębiorstwa finansowego, nie mają również zastosowania unormowania z art. 15c ustawy o CIT, w kontekście zaliczania kosztów finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodów. Tak więc ASI może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wszelkie koszty (tj. odsetki, prowizje) związane z pozyskiwaniem finansowania dłużnego bez konieczności respektowania limitów ustawowych, co stanowi znaczne ułatwienie biznesowe.

Podsumowanie

Wybór ASI może okazać się trafny dla wielu osób, które cenią sobie ograniczone obowiązki, niższe koszty funkcjonowania czy preferencyjne zasady opodatkowania. ASI w mniejszym stopniu podlega także nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Funkcjonowanie ASI jest nie tylko znacznie tańsze, lecz także mniej skomplikowane, chociażby ze względu na brak zaangażowania Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych do zarządzania i obsługi.

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

Wyróżniony ekspert

Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź