PESEL dla cudzoziemca

PESEL dla cudzoziemca
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy / Adwokat

Numer PESEL dla cudzoziemca staje się w zasadzie niezbędnym wymogiem w codziennym życiu w Polsce. Jako element identyfikacji osobistej, PESEL ułatwia dostęp do usług publicznych, zdrowotnych, a także umożliwia sprawne załatwianie spraw urzędowych.

Dla wielu cudzoziemców, którzy pragną pracować, studiować lub po prostu mieszkać w Polsce, posiadanie numeru PESEL staje się kwestią priorytetową. W naszym artykule wyjaśniamy, jakie funkcje spełnia numer PESEL, jakie są procedury jego uzyskania dla osób nieposiadających polskiego obywatelstwa, oraz dlaczego warto posiadać profil zaufany w kontekście tego numeru.

pesel dla obcokrajowca, podstawa prawna pesel profil zaufany, jak dostać pesel dla cudzoziemca, pesel dla cudzoziemca

Numer PESEL dla cudzoziemca. Czym jest numer PESEL?

Numer PESEL to symbol numeryczny umożliwiający łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

Numer PESEL nadawany jest przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Nadanie numeru PESEL następuje z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby.

Nadawanie numeru PESEL z urzędu

Numer PESEL nadawany jest z urzędu w następujących sytuacjach:

 • przez polski urząd stanu cywilnego przy sporządzaniu aktu urodzenia dla dziecka urodzonego na terytorium Polski,
 • przez urząd miasta/gminy przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy – dla obywateli Polski, którzy nie mają numeru PESEL,
 • przez urząd miasta/gminy przy ubieganiu się o dowód osobisty – dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie mają numeru PESEL,
 • przez krajowy urząd paszportowy przy ubieganiu się o paszport – dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie mają numeru PESEL,
 • przez konsula RP przy ubieganiu się o paszport – dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą, nie mają numeru PESEL i składają wniosek o wydanie paszportu w konsulacie.
pesel dla obcokrajowca, podstawa prawna pesel profil zaufany, jak dostać pesel dla cudzoziemca, pesel dla cudzoziemca

Numer PESEL dla cudzoziemca z urzędu

Również numer PESEL dla cudzoziemca można uzyskać z urzędu.

W innych przypadkach numer PESEL można dostać na wniosek, jaki należy złożyć w urzędzie miasta/gminy, który dokonał zameldowania na pobyt czasowy. Jeśli nie ma miejsca zameldowania – w urzędzie miasta/gminy, na terenie którego znajduje się siedziba pracodawcy. W pozostałych przypadkach – w urzędzie dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Zainteresowana osoba (lub jej przedstawiciel ustawowy) powinna złożyć umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku do właściwego urzędu. We wniosku należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.

pesel dla obcokrajowca, podstawa prawna pesel profil zaufany, jak dostać pesel dla cudzoziemca, pesel dla cudzoziemca

Numer PESEL dla cudzoziemca – do czego jest potrzebny?

Główny powód, dla którego nadawany jest numer PESEL dla cudzoziemca, stanowi identyfikacja osoby i informacji o niej w systemach państwowych.

Numer PESEL wykorzystuje się w wielu dziedzinach życia, takich jak:

 • płatności podatkowe, gdzie numer PESEL stosuje się do identyfikacji podatników w systemie podatkowym i do przetwarzania płatności,
 • edukacja, gdzie numer PESEL wykorzystuje się w procesie rekrutacji do szkół i na uczelnie oraz do przechowywania danych o uczniach i studentach,
 • emerytury i świadczenia socjalne, gdzie numer PESEL wykorzystuje się do identyfikacji osób uprawnionych do emerytur i innych świadczeń socjalnych.

Warto pamiętać, że numer PESEL to dane wrażliwe. Należy go chronić przed nieuprawnionym dostępem. Wykorzystanie numeru PESEL przez osoby trzecie może prowadzić do nadużyć.

Jeśli chcesz wiedzieć o zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, znajdziesz ich podsumowanie w tym artykule.

Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?

Najprostszym sposobem uzyskania numeru PESEL dla cudzoziemca mieszkającego w Polsce jest zameldowanie się – wówczas automatycznie otrzymuje on numer PESEL. Jeśli nie może tego zrobić, ma możliwość złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL. Poniżej przedstawiamy, co należy zrobić.

Kto może uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?

 • Z urzędu może on zostać nadany cudzoziemcowi, który zamelduje się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni.
 • Może on zostać nadany również na wniosek cudzoziemca złożony w dowolnym urzędzie miasta/gminy.

Co należy zrobić, by uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?

 1. W pierwszej kolejności cudzoziemiec powinien wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL. Wniosek może pobrać z Internetu, wydrukować i wypełnić w domu lub uzyskać w urzędzie miasta/gminy i uzupełnić na miejscu. Oprócz wniosku potrzebny będzie również dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca.
 2. Następnie cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolnym urzędzie miasta/gminy.
pesel dla obcokrajowca, podstawa prawna pesel profil zaufany, jak dostać pesel dla cudzoziemca, pesel dla cudzoziemca

Cudzoziemiec może złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w jego imieniu pełnomocnik.

We wniosku należy wskazać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W sytuacji, gdy jakiś urząd wymaga podania przez cudzoziemca numeru PESEL, wówczas powinien wskazać również podstawę prawną swego żądania.

W przypadku, gdy we wniosku są braki, cudzoziemiec zostanie poinformowany o konieczności ich uzupełnienia. Urząd może nie rozpatrzyć wniosku cudzoziemca o nadanie numeru PESEL, jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Uzyskanie numeru PESEL dla cudzoziemca jest bezpłatne.

Zgłoszenie przyjmuje od razu urzędnik. Jeśli istnieje podstawa do nadania numeru PESEL, cudzoziemiec otrzymuje powiadomienie o jego uzyskaniu.

Dokument potwierdzający uzyskanie numeru PESEL dla cudzoziemca można odebrać w urzędzie miasta/gminy, w którym złożono wniosek o jego nadanie.

Masz już numer PESEL? Uzyskaj również profil zaufany

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości danej osoby. Został on utworzony w systemach podmiotów publicznych.

Użytkownikiem profilu zaufanego może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz numer PESEL. Cudzoziemcy również mogą założyć profil zaufany, o ile posiadają numer PESEL. Wynika to z załącznika numer 1 do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

pesel dla obcokrajowca, podstawa prawna pesel profil zaufany, jak dostać pesel dla cudzoziemca, pesel dla cudzoziemca

Profil zaufany dla cudzoziemca – do czego jest potrzebny?

Dzięki profilowi zaufanemu można:

 • potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji,
 • podpisać dokument podpisem zaufanym.

Profil zaufany to narzędzie, które pozwala na zidentyfikowanie danej osoby podczas załatwiania sprawy urzędowej online. Dane przypisane do profilu danej osoby to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Oznacza to, że jedna osoba może mieć tylko jeden, unikalny profil zaufany.

Użytkownik profilu zaufanego może wykorzystać go również do podpisania dowolnego dokumentu elektronicznego podpisem zaufanym. Podpis stanowi integralną część profilu zaufanego danej osoby. Podpis zaufany, potwierdzony profilem zaufanym zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Profil zaufany jest ponadto powiązany z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Przy wykorzystaniu profilu zaufanego cudzoziemiec może więc logować się do serwisu elektronicznego konkretnego urzędu.

Mając profil zaufany, cudzoziemiec może:

 • wysyłać e-formularze udostępnione online przez dany urząd,
 • złożyć dowolne pismo do urzędów, które obsługują platformę ePUAP,
 • zyskać dostęp do katalogu spraw, które można załatwić przez ePUAP.

Potrzebujesz pomocy z legalizacją pobytu lub zatrudnienia cudzoziemca?

Jesteś we właściwym miejscu. Nasi specjaliści od wielu lat świadczą usługi związane z legalizacją pobytu w Polsce cudzoziemców oraz ich rodzin. Pomogą Ci skompletować niezbędne dokumenty, prawidłowo wypełnić wnioski oraz wyjaśnią procedury.

Profil zaufany dla cudzoziemca – jak go uzyskać?

Profil zaufany dla cudzoziemca można założyć na 3 sposoby:

 1. za pośrednictwem formularza online, który należy wypełnić na stronie profilu zaufanego,
 2. za pomocą konta internetowego (bankowego lub Poczty Polskiej – envelo),
 3. za pomocą e-dowodu, czyli dowodu osobistego z tzw. warstwą elektroniczną.
pesel dla obcokrajowca, podstawa prawna pesel profil zaufany, jak dostać pesel dla cudzoziemca, pesel dla cudzoziemca

PESEL dla cudzoziemca. Podsumowanie

Dla cudzoziemców, którzy mieszkają i pracują w Polsce, a także korzystają z różnego rodzaju świadczeń socjalnych, numer PESEL i profil zaufany są niezbędne. Pozwalają one na załatwianie różnych formalności, takich jak składanie wniosków o zasiłki, rejestrowanie firmy, zakładanie konta bankowego czy ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli interesuje Cię tematyka prawa pracy jak również legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce zapraszamy na stronę działu Mobility & HR dedykowanej zagadnieniom związanym z obsługą cudzoziemców.

PESEL dla cudzoziemca – często zadawane pytania

Czym jest numer PESEL dla cudzoziemca?

Numer PESEL dla cudzoziemca to unikalny numer identyfikacyjny, umożliwiający korzystanie z usług publicznych i urzędowych w Polsce.

Dlaczego numer PESEL jest ważny dla cudzoziemców?

Ułatwia dostęp do usług zdrowotnych, edukacyjnych, bankowych oraz pozwala na sprawne załatwianie spraw urzędowych.

Jak cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL?

Może złożyć wniosek w urzędzie miasta/gminy, zwykle po zameldowaniu się na pobyt stały lub czasowy w Polsce.

Czy cudzoziemiec musi być zameldowany w Polsce, aby otrzymać PESEL?

Zazwyczaj tak, ale istnieją wyjątki, gdy numer PESEL może być nadany na wniosek bez konieczności meldunku.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania numeru PESEL?

Wymagane jest złożenie wniosku wraz z dokumentem tożsamości i ewentualnymi dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi pobyt w Polsce.

Czy numer PESEL dla cudzoziemca jest bezpłatny?

Tak, proces nadania numeru PESEL jest bezpłatny.

Co to jest profil zaufany i dlaczego jest ważny dla cudzoziemców?

Profil zaufany to metoda elektronicznej identyfikacji umożliwiająca dostęp do elektronicznych usług administracji publicznej. Jest szczególnie przydatny dla cudzoziemców do załatwiania spraw online.

Jakie korzyści niesie za sobą posiadanie profilu zaufanego?

Umożliwia szybkie i bezpieczne załatwianie spraw urzędowych online, w tym składanie wniosków i dostęp do informacji urzędowych.

Czy profil zaufany jest bezpłatny?

Tak, założenie i korzystanie z profilu zaufanego jest bezpłatne.

Jak założyć profil zaufany jako cudzoziemiec?

Wymagany jest numer PESEL oraz weryfikacja tożsamości, co można zrobić online lub w wybranych punktach (np. urzędach, niektórych bankach).

Czy cudzoziemiec może używać profilu zaufanego do kontaktów z innymi krajami UE?

Profil zaufany jest narzędziem funkcjonującym głównie w systemie polskim, jednak niektóre usługi mogą być dostępne również w ramach współpracy międzynarodowej.

Czy istnieją ograniczenia w dostępie do usług z profilu zaufanego dla cudzoziemców?

Nie, cudzoziemcy posiadający profil zaufany mają dostęp do tych samych usług co obywatele polscy.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź