Alternatywna spółka inwestycyjna – ogólne informacje

Alternatywna spółka inwestycyjna – ogólne informacje
Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Zadaniem alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) jest pozyskiwanie funduszy od wielu inwestorów i ich inwestowanie w celu zwiększenia kapitału. W jakim celu? Inwestor, który przekazuje swoje środki do ASI, uważa, że w ten sposób osiągnie większy zysk, niż gdyby zainwestował te środki samemu. Czym dokładnie są ASI i jak funkcjonują? O tym poniżej.

Spis treści

Alternatywna spółka inwestycyjna – czym jest?

Alternatywna spółka inwestycyjna, w skrócie ASI, jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, tj. innym niż tworzone i funkcjonujące na podstawie tej ustawy specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte i fundusze inwestycyjne zamknięte.

Alternatywna spółka inwestycyjna – przedmiot działalności

Wyłącznym przedmiotem działalności ASI, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Przedmiot działalności jest opisany w dokumentach korporacyjnych danej spółki i ujawniany w KRS. Oprócz wskazania formalnego przedmiotu działalności w umowie/statucie i KRS istotna jest działalność faktycznie wykonywana przez dany podmiot. W celu weryfikacji faktycznej działalności podmiotu należy sprawdzić dokumenty wskazujące cele inwestycyjne, jak na przykład prospekt, publikacje rozpowszechniane przez spółkę, informacje o działalności skierowane do osób trzecich.

Działalność ASI polega więc na pozyskiwaniu aktywów po to, aby były one następnie inwestowane zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. 

Lokowanie aktywów przez ASI musi odbywać się zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Alternatywna spółka inwestycyjna musi więc opracować i przyjąć politykę inwestycyjną, która określa w szczególności wytyczne w zakresie inwestowania, między innymi co do:

  • inwestowania w określone kategorie aktywów lub przestrzegania określonych ograniczeń dotyczących alokacji aktywów,
  • realizowania przyjętych strategii,
  • inwestowania w określonych regionach geograficznych,
  • przestrzegania ograniczeń dotyczących dźwigni finansowej,
  • przestrzegania minimalnych okresów utrzymywania,
  • przestrzegania innych ograniczeń, mających na celu zapewnienie dywersyfikacji ryzyka.

Dopuszczalne formy prawne ASI

ASI może prowadzić działalność w formie:

  • spółki kapitałowej, w tym spółki europejskiej,
  • spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka kapitałowa, w tym spółka europejska.

Jak działają fundusze inwestycyjne i jakie są ich rodzaje? Dowiedz się z artykułu Struktury wspólnego inwestowania

Zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną

Zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną jest podmiotem zarządzającym tą spółką, w tym co najmniej zarządzającym portfelem inwestycyjnym tej spółki oraz ryzykiem związanym z jej działalnością.

W przypadku ASI prowadzącej działalność w formie spółki kapitałowej mamy do czynienia z tzw. wewnętrznie zarządzającym ASI, co oznacza, że spółka sama wykonuje czynności zarządzającego. Z kolei w przypadku ASI prowadzącej działalność w formie spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej zarządzającym może być wyłącznie spółka kapitałowa będąca komplementariuszem ASI, prowadząca działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI. 

Zgodnie z art. 70a ust. 1 u.f.i. zarządzającym ASI może być wyłącznie spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie Komisji na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI. Jednakże zarządzający z UE, który prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może przejąć zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną od zewnętrznie zarządzającego ASI (art. 8b ust. 4 u.f.i.).

Wykonywanie działalności Zarządzającego ASI, zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie, jest reglamentowane przez ustawę i w zależności od wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, którymi dany Zarządzający ASI zamierza zarządzać lub zarządza, wymaga bądź uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 70a i nast. ww. ustawy, bądź wpisu do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez Komisję, zgodnie z art. 70zb i nast. ww. ustawy.

Przedmiotem działalności Zarządzającego ASI, zgodnie z art. 70e ust. 1 Ustawy, może być wyłącznie zarządzanie ASI, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu, oraz zarządzanie unijnym AFI, w tym wprowadzanie tych AFI do obrotu. Zarządzający ASI nie może wykonywać jednocześnie działalności opisanej powyżej oraz prowadzić innej aktywności gospodarczej. Jedynie w przypadku wewnętrznie Zarządzającego ASI, możliwe jest łączenie działalności Zarządzającego ASI oraz ASI.

ASI – podsumowanie

Alternatywna spółka inwestycyjna to nowoczesna forma zbiorowego inwestowania. W porównaniu do klasycznych funduszy inwestycyjnych, prowadzenie ASI wiąże się ze znaczenie mniejszymi obowiązkami. Jednak nie można tu mówić o braku profesjonalnej działalności. Niewątpliwie będzie ona dobrym rozwiązaniem dla osób, które rozważają długoterminową inwestycję w udziały spółek prawa handlowego.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź