Zakup spółki przez obcokrajowca. Jak wygląda procedura?

Zakup spółki przez obcokrajowca. Jak wygląda procedura?
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Z roku na rok Polska staje się coraz atrakcyjniejszym rynkiem dla zagranicznych inwestorów. Obcokrajowcy mają do wyboru kilka opcji. Mogą zarejestrować nową spółkę, bądź też nabyć udziały lub akcje spółek już istniejących i w ten sposób sprawować nad nimi kontrolę. Przepisy dokładnie określają procedurę zakupu spółki przez obcokrajowca.

Spis treści

Kim jest obcokrajowiec według polskich przepisów?

Zanim przejdziemy do opisu szczegółów dotyczących samej procedury, należy doprecyzować kim w ogóle jest obcokrajowiec. Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste. Według polskich przepisów obcokrajowcem jest:

 • osoba fizyczna, która nie posiada obywatelstwa polskiego
 • osoba prawna, która ma siedzibę za granicą
 • tak zwana ułomna osoba prawna, czyli podmiot, który nie posiada osobowości prawnej, ale któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, który ma siedzibę za granicą

Co istotne, za obcokrajowca uważa się także osobę prawną i spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej, która jest kontrolowana przez obcokrajowców.

Spółka kontrolowana to spółka, w której cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu.

Cudzoziemiec jako członek zarządu i udziałowiec polskiej spółki – jakie wymagania trzeba spełnić, żeby uzyskać zezwolenie? Na to i inne podobne pytania znajdziesz odpowiedzi w artykule Cudzoziemiec jako członek zarządu i udziałowiec polskiej spółki.

 

Jak uzyskać zezwolenie na zakup udziałów lub akcji polskiej spółki przez obcokrajowca?

Obcokrajowcy, którzy chcą kupić spółkę w Polsce, mogą stanąć przed koniecznością uzyskania zezwolenia na  dokonanie takiego zakupu. Dotyczy to sytuacji, gdy mają to być udziały lub akcje spółek, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości znajdujących się na terytorium Polski.

Obowiązek uzyskania zezwolenia istnieje jednak tylko w dwóch przypadkach:

 • jeżeli w wyniku tej transakcji spółka, której udziały lub akcje są nabywane, stanie się spółką kontrolowaną (tytułem przypomnienia spółka kontrolowana to spółka, w której nabywca będzie dysponował bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu)
 • jeżeli przedmiotem transakcji jest nabycie udziałów lub akcji spółki kontrolowanej, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości znajdujących się w Polsce.

Kto nie musi uzyskiwać zezwolenia na zakup udziałów lub akcji przez obcokrajowca?

Zezwolenie na zakup udziałów lub akcji w polskiej spółce przez obcokrajowca nie jest wymagane m. in. w następujących przypadkach:

 • jeżeli obcokrajowiec jest obywatelem lub przedsiębiorcą państwa – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej,
 • jeżeli akcje spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Potrzebujesz więcej informacji na temat przebiegu procesu zakupu działów w spółce? Całą procedurę krok po kroku wyjaśniamy w artykule Jak kupić udziały spółki?

Zakup spółki przez obcokrajowca – warunki uzyskania zezwolenia

Żeby obcokrajowiec mógł zakupić akcje lub udziały polskiej spółki, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 1. nabycie przez obcokrajowca akcji lub udziałów spółki nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego,
 2. nabyciu udziałów lub akcji nie sprzeciwiają się względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa.

Ponadto obcokrajowiec musi wykazać, że zachodzą okoliczności, które potwierdzają jego więzi z Polską. Przykładowo, zachodzą one, gdy obcokrajowiec:

 1. jest polskiego pochodzenia,
 2. zawarł związek małżeński z obywatelem/obywatelką Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. posiada zezwolenie na pobyt,
 4. prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski.

Planujesz zakup udziałów w polskiej spółce i potrzebujesz pomocy w uzyskaniu zezwolenia?

Nasi eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie kupna i rejestracji spółek pomogą Ci sprawnie przejść przez cały proces i uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Z nami cała procedura przebiegnie szubko i sprawnie!

Jakie są warunki uzyskania zezwolenia na zakup udziałów lub akcji polskiej spółki przez obcokrajowca?

Wniosek o zezwolenie na zakup spółki przez obcokrajowca rozpoznaje Minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji. Obcokrajowiec może złożyć taki wniosek w siedzibie ministerstwa lub nadać go pocztą.

Wniosek powinien zawierać:

1. Oznaczenie wnioskodawcy i jego statusu prawnego – czy jest osobą fizyczną, osobą prawną, czy inną jednostką

W przypadku osoby fizycznej wniosek musi zawierać jej:

 • imię i nazwisko
 • datę i miejsce urodzenia
 • wskazanie obywatelstwa oraz
 • miejsce zamieszkania

Wnioskodawca będący osobą fizyczną załącza do wniosku odpis dokumentu, który potwierdza jego tożsamość. Dokument powinien zawierać zdjęcie.

Osoby prawne i spółki nieposiadające osobowości prawnej muszą podać:

 • swoją nazwę,
 • adres siedziby
 • przedmiot działalności
 • imiona i nazwiska członków zarządu,
 • informacje dotyczące wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy, oraz
 • wskazywać, ile głosów na zgromadzeniu wspólników lub akcjonariuszy każdy z nich posiada.

Do wniosku należy załączyć wyciąg z odpowiedniego rejestru. Ważne, by był wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

2. Oznaczenie zbywcy udziałów lub akcji

Jeśli zbywca jest osobą fizyczną, wnioskodawca powinien wskazać jego imię, nazwisko i miejsce zamieszkania oraz informacje o obywatelstwie.

Jeżeli zbywca to osoba prawna, należy podać jego nazwę, adres siedziby i wskazać przedmiot działalności. Wnioskodawca powinien określić wysokość kapitału zakładowego zbywcy oraz wskazać członków zarządu, udziałowców lub akcjonariuszy.

3. Dokumenty potwierdzające status prawny spółki, której udziały lub akcje obcokrajowiec chce nabyć

Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sadowego dotyczący spółki, której akcje lub udziały chce nabyć. Odpis powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Ponadto wnioskodawca musi przedstawić umowę lub statut spółki ze wszystkimi zmianami lub ich tekst jednolity oraz aktualny odpis z księgi udziałów lub księgi akcyjnej.

4. Określenie sposobu nabycia udziałów lub akcji

Np. umowa sprzedaży, darowizna itp.

6. Wskazanie nieruchomości, które stanowią własność spółki lub są w jej użytkowaniu wieczystym

W tym celu wnioskodawca powinien przedstawić odpis księgi wieczystej oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej. Należy podkreślić, że te dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

7. Oświadczenie zbywcy udziałów lub akcji

W oświadczeniu zbywca powinien wyrazić wolę zbycia udziałów lub akcji na rzecz nabywcy. Powinien ponadto wskazać sposób zbycia, ilość zbywanych udziałów lub akcji oraz podać, jakiej liczbie głosów na zgromadzeniu odpowiadają.

Wnioskodawca powinien załączyć do wniosku oryginały wymienionych dokumentów albo ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Jeżeli dokumenty są w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone na jeżyk polski przez tłumacza przysięgłego.

Wniosek podlega opłacie w kwocie 1.570,00 PLN.

Planujesz nabyć akcje lub udziały w polskiej spółce i nie masz pewności, czy obejmuje Ciebie obowiązek uzyskania zezwolenia? Procedura dotycząca zakupu wydaje Ci się skomplikowana? Skorzystaj z naszej pomocy! Nasi eksperci udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy na każdym etapie postępowania. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią!

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź