VAT OSS (VAT One-Stop-Shop)

VAT OSS (VAT One-Stop-Shop)
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Od 1 lipca 2021 r. w Unii Europejskiej obowiązuje procedura VAT-OSS (One-Stop-Shop), mająca na celu ułatwienie procesu rozliczania podatku VAT dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą wysyłkową towarów oraz usług cyfrowych pomiędzy państwami członkowskimi.

Dzięki VAT-OSS przedsiębiorcy nie muszą rejestrować się na VAT w każdym kraju UE, do którego kierują swoje towary czy usługi, pod warunkiem przekroczenia rocznego limitu sprzedaży wynoszącego 10 000 euro.

VAT-OSS

Czym jest VAT-OSS?

Definicja i podstawowe informacje

VAT-OSS to system umożliwiający przedsiębiorcom dokonanie uproszczonego rozliczenia podatku VAT za sprzedaż transgraniczną towarów oraz świadczenie usług cyfrowych w obrębie Unii Europejskiej.

Procedura VAT-OSS jest następcą i rozszerzeniem systemu VAT-MOSS, który dotyczył wyłącznie usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów niebędących podatnikami VAT. Dzięki VAT-OSS przedsiębiorca składa jedną zbiorczą deklarację VAT w kraju, w którym jest zarejestrowany, obejmującą całą sprzedaż do konsumentów w UE.

Zmiany wprowadzone z VAT-OSS

 • Ujednolicenie limitu sprzedaży: Przed wprowadzeniem VAT-OSS, limit sprzedaży wysyłkowej był ustalany indywidualnie przez każde państwo członkowskie. VAT-OSS wprowadza jednolity limit sprzedaży na poziomie 10 000 euro dla całej UE, po przekroczeniu którego przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczania VAT w ramach tej procedury.
 • Uproszczone rozliczenia: Przedsiębiorcy mogą teraz rozliczać VAT od całej sprzedaży do konsumentów w UE poprzez jedną deklarację składaną w swoim kraju rejestracji, co eliminuje potrzebę rejestracji VAT w każdym kraju, do którego trafia sprzedaż.
VAT-OSS - podatki

Dla kogo VAT-OSS?

Kryteria i zakres stosowania

Procedura VAT-OSS jest dostępna dla przedsiębiorców sprzedających towary i usługi cyfrowe na odległość konsumentom w Unii Europejskiej, którzy nie są zarejestrowani jako płatnicy VAT. System jest otwarty zarówno dla podmiotów zarejestrowanych na VAT w UE, jak i dla firm spoza Unii (w ramach nieunijnej procedury VAT-OSS), które chcą uproszczyć swoje rozliczenia VAT związane ze sprzedażą na terenie Wspólnoty.

Korzyści z przystąpienia do VAT-OSS

 • Eliminacja obowiązku rejestracji VAT w wielu krajach UE: Dzięki VAT-OSS przedsiębiorcy mogą uniknąć konieczności rejestracji na VAT w każdym kraju członkowskim, do którego kierują swoje towary lub usługi.
 • Uproszczone i centralizowane rozliczenia: VAT-OSS umożliwia składanie jednej zbiorczej deklaracji VAT w kraju rejestracji przedsiębiorcy, co znacząco upraszcza proces rozliczeń.
 • Lepsza kontrola nad procesem sprzedaży: Jednolity limit sprzedaży i centralizacja rozliczeń VAT sprzyjają lepszemu planowaniu działalności oraz strategii cenowej dla rynków w UE.

Sprawdź czy fundacja rodzinna jest dla Ciebie

Jak skorzystać z VAT-OSS?

Proces rejestracji

Aby móc korzystać z procedury VAT-OSS, przedsiębiorcy muszą dokonać rejestracji w systemie. Proces ten różni się w zależności od tego, czy firma jest zarejestrowana na VAT w Unii Europejskiej, czy poza nią.

 1. Dla firm z UE:
  • Wypełnienie formularza rejestracyjnego VAT OSS (w Polsce formularz VAT-R) i złożenie go do urzędu skarbowego w kraju siedziby przedsiębiorstwa.
  • W Polsce, zgłoszenie do procedury OSS dokonuje się za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.
 2. Dla firm spoza UE:
  • Należy wybrać państwo członkowskie UE, w którym firma chce się zarejestrować do procedury OSS. To państwo będzie tzw. państwem członkowskim identyfikacji.
  • Wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego i złożenie go za pośrednictwem systemu elektronicznego danego kraju.

Korzystanie z procedury

Po pomyślnej rejestracji do VAT-OSS przedsiębiorcy dokonują sprzedaży stosując stawki VAT obowiązujące w kraju nabywcy. Następnie rozliczają VAT za pośrednictwem jednej zbiorczej deklaracji, składanej w kraju, w którym są zarejestrowani.

VAT-OSS - segregatory

Terminy i zasady rozliczeń

Składanie deklaracji

Deklaracje VAT-OSS składa się kwartalnie. Terminem na złożenie deklaracji jest ostatni dzień miesiąca następującego po zakończonym kwartale. Oznacza to, że za I kwartał deklarację należy złożyć do 30 kwietnia, za II kwartał do 31 lipca, za III kwartał do 31 października, a za IV kwartał do 31 stycznia roku następującego.

Płatności VAT

Podatek VAT należy wpłacić w tym samym terminie, co deklaracja, czyli do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale. Płatność dokonywana jest na rachunek urzędu skarbowego w kraju, w którym przedsiębiorca jest zarejestrowany do VAT-OSS. Dla przedsiębiorców z Polski jest to konto Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, odpowiednie dla płatności VAT-OSS.

Odwiedź stronę naszego biura rachunkowego w Warszawie

Waluta płatności

Kwoty VAT należy przeliczyć na euro, używając kursu wymiany publikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Płatności dokonuje się w euro, chyba że krajowy urząd skarbowy określi inaczej.

Korzyści z VAT-OSS

Uproszczenie procedur administracyjnych

Procedura VAT-OSS znacznie upraszcza zarządzanie obowiązkami podatkowymi dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą transgraniczną w Unii Europejskiej. Poprzez centralizację rozliczeń VAT w jednym urzędzie skarbowym, firma unika konieczności rejestrowania się na VAT w każdym kraju UE, do którego kieruje swoje towary lub usługi. To oznacza mniejszą biurokrację i oszczędność czasu, co jest szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Jednolity limit sprzedaży

Wprowadzenie jednolitego limitu sprzedaży wysyłkowej na poziomie 10 000 euro dla całej Unii Europejskiej jest kolejną korzyścią. Przekroczenie tego limitu oznacza obowiązek stosowania procedury VAT-OSS, ale jednocześnie upraszcza to proces decyzyjny przedsiębiorców, eliminując potrzebę śledzenia różnych progów dla każdego kraju UE.

Lepsza przejrzystość i przewidywalność kosztów

Korzystanie z VAT-OSS pozwala przedsiębiorcom lepiej planować i przewidywać koszty związane z podatkiem VAT, ponieważ rozliczenia są dokonywane zgodnie z jasnymi i ujednoliconymi zasadami. To przekłada się na większą kontrolę nad finansami firmy i ułatwia budowanie strategii cenowej na rynkach unijnych.

VAT-OSS - półki

Procedura nieunijna VAT-OSS

Co to jest nieunijna procedura VAT-OSS?

Nieunijna procedura VAT-OSS jest przeznaczona dla przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej, którzy świadczą usługi elektroniczne na rzecz konsumentów w UE. Umożliwia ona takim podmiotom rejestrację na VAT w jednym państwie członkowskim UE i rozliczanie VAT od sprzedaży usług elektronicznych do konsumentów w całej Unii za pośrednictwem jednej deklaracji.

Dla kogo jest ta procedura?

Nieunijna procedura VAT-OSS jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy:

 • Nie mają siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej,
 • Sprzedają usługi elektroniczne, nadawcze lub telekomunikacyjne do konsumentów w różnych krajach UE.

Korzyści z nieunijnej procedury VAT-OSS

 • Uproszczenie rejestracji VAT: Przedsiębiorcy spoza UE muszą zarejestrować się tylko w jednym kraju UE, aby rozliczać VAT od wszystkich usług elektronicznych sprzedawanych konsumentom w UE.
 • Centralne rozliczenia: Tak jak w przypadku unijnej procedury VAT-OSS, przedsiębiorcy mogą składać jedną deklarację VAT i dokonywać jednej płatności, obejmującej całą sprzedaż usług elektronicznych do konsumentów w UE.
 • Zwiększona dostępność rynku: Procedura ułatwia sprzedawcom z państw trzecich dostęp do rynku Unii Europejskiej, minimalizując bariery administracyjne.

Czym różni się i kto może skorzystać z nieunijnej procedury VAT OSS?

Różnice między procedurą unijną a nieunijną VAT OSS

Procedura nieunijna VAT OSS różni się od unijnej głównie zakresem podmiotowym oraz rodzajem oferowanych usług. Obejmuje przedsiębiorców spoza UE, którzy świadczą usługi elektroniczne, nadawcze, telekomunikacyjne oraz niektóre usługi związane z kulturą, sportem, nauką i edukacją dla konsumentów w UE. Unijna procedura VAT OSS jest z kolei skierowana do przedsiębiorców zarejestrowanych w UE, sprzedających towary lub świadczących usługi na odległość konsumentom w innych państwach członkowskich.

Dostępność nieunijnej procedury VAT OSS

Nieunijna procedura VAT OSS jest dostępna dla:

 • Przedsiębiorców z siedzibą poza UE,
 • Podmiotów świadczących usługi elektroniczne oraz wybrane usługi specjalistyczne konsumentom w UE, które nie są podatnikami VAT.

Dzięki tej procedurze, przedsiębiorcy spoza UE mogą zarejestrować się do VAT w jednym wybranym państwie UE i rozliczać VAT od wszystkich usług świadczonych na terenie Unii, co znacząco upraszcza proces rozliczeniowy.

VAT-OSS - doradztwo

Jakie korzyści wynikają z VAT-OSS?

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Korzystanie z procedury VAT OSS, zarówno w wersji unijnej, jak i nieunijnej, przynosi szereg korzyści dla przedsiębiorców, między innymi:

 • Zmniejszenie obciążeń administracyjnych: Przedsiębiorcy nie muszą rejestrować się jako podatnicy VAT w każdym kraju UE, do którego kierują swoje towary lub usługi, co znacząco redukuje nakład pracy związany z obsługą wielu rejestracji i deklaracji.
 • Centralizacja rozliczeń VAT: Możliwość składania jednej deklaracji i dokonywania jednej płatności VAT dla całej sprzedaży w UE ułatwia zarządzanie finansami i obniża koszty operacyjne.
 • Ułatwiony dostęp do rynku UE: Procedura VAT OSS otwiera przed przedsiębiorcami spoza UE prostszą ścieżkę do oferowania swoich usług konsumentom w Unii, wspierając ekspansję międzynarodową.
 • Zwiększenie przejrzystości: Przedsiębiorcy łatwiej mogą śledzić i przewidywać swoje obciążenia podatkowe, dzięki ujednoliconym zasadom rozliczania VAT w ramach całej UE.

Poprawa konkurencyjności

Dzięki procedurze VAT OSS firmy mogą być bardziej konkurencyjne na rynku europejskim. Uproszczenie procesów administracyjnych i obniżenie barier wejścia umożliwia oferowanie produktów i usług na terenie UE na bardziej atrakcyjnych warunkach, co przyczynia się do wzrostu sprzedaży i ekspansji rynkowej.

VAT-OSS - komputer

Podsumowanie znaczenia procedury VAT OSS

Procedura VAT OSS stanowi przełom w obszarze rozliczeń VAT dla transakcji transgranicznych w Unii Europejskiej. Dzięki niej przedsiębiorcy, zarówno ci z siedzibą w UE, jak i spoza niej, zyskują narzędzie, które znacząco ułatwia i usprawnia proces rozliczania podatku od wartości dodanej. Procedura ta wprowadza uproszczenia, które mają bezpośredni wpływ na działalność gospodarczą firm, ich konkurencyjność oraz strategie ekspansji na rynki unijne.

Kluczowe korzyści z VAT OSS:

 1. Redukcja obciążeń administracyjnych: VAT OSS eliminuje potrzebę wielokrotnej rejestracji na VAT w różnych krajach UE, co dla wielu przedsiębiorstw oznacza znaczne obniżenie barier administracyjnych oraz oszczędność czasu i zasobów.
 2. Zwiększona przejrzystość i prostota rozliczeń: Jednolite zasady i możliwość składania jednej zbiorczej deklaracji VAT ułatwiają zarządzanie podatkami i finansami, co jest szczególnie ważne dla mniejszych firm, które mogą nie dysponować rozległymi zasobami na obsługę skomplikowanych wymagań podatkowych.
 3. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej: Uproszczenie dostępu do rynku UE sprzyja zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorców, umożliwiając im łatwiejsze dotarcie do konsumentów w różnych krajach członkowskich bez dodatkowych obciążeń podatkowych i administracyjnych.
 4. Wsparcie dla ekspansji międzynarodowej: VAT OSS jest istotnym wsparciem dla firm pragnących rozwijać swoją działalność na terenie Unii Europejskiej, upraszczając procesy związane z rozliczeniami VAT i umożliwiając łatwiejsze planowanie strategii cenowej i podatkowej.

Wnioski i perspektywy

Wprowadzenie procedury VAT OSS jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku cyfrowego i transgranicznego handlu w Unii Europejskiej. Ułatwia ona przedsiębiorcom adaptację do zmieniających się warunków rynkowych oraz wykorzystanie potencjału jednolitego rynku europejskiego. Dzięki VAT OSS firmy mogą skoncentrować się na rozwoju swoich produktów i usług, nie martwiąc się o złożoność przepisów podatkowych różnych krajów UE.

Ponadto, VAT OSS odgrywa kluczową rolę w dążeniu Unii Europejskiej do harmonizacji przepisów podatkowych i usprawnienia transgranicznego handlu, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnącej roli e-commerce. Oczekuje się, że w miarę dalszego rozwoju i ewolucji procedury VAT OSS, zarówno przedsiębiorcy, jak i organy podatkowe będą czerpać z niej coraz więcej korzyści, co przyczyni się do dalszego ułatwienia handlu i wzrostu gospodarczego w UE.

VAT OSS w pytaniach i odpowiedziach

Czym jest VAT-OSS (VAT One Stop Shop)?

VAT-OSS to system w Unii Europejskiej, który umożliwia przedsiębiorcom dokonywanie uproszczonego rozliczenia VAT za transgraniczną sprzedaż towarów i usług cyfrowych.

Kto może skorzystać z procedury VAT-OSS?

Procedura VAT-OSS jest dostępna dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą towarów lub usług cyfrowych na odległość do konsumentów w UE, którzy nie są zarejestrowani jako płatnicy VAT.

Jakie są główne korzyści z korzystania z procedury VAT-OSS?

Główne korzyści to uniknięcie konieczności rejestracji na VAT w każdym kraju członkowskim UE, uproszczone i centralizowane rozliczenia VAT oraz lepsza kontrola nad procesem sprzedaży.

Jakie są różnice między VAT-OSS a VAT-MOSS?

VAT-OSS jest rozszerzeniem systemu VAT-MOSS, który dotyczył tylko usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. VAT-OSS obejmuje również sprzedaż towarów.

Jakie są wymagania do przystąpienia do VAT-OSS dla firm z UE?

Firmy z UE muszą wypełnić formularz rejestracyjny VAT OSS i złożyć go do urzędu skarbowego w kraju, w którym są zarejestrowane.

Jakie są wymagania do przystąpienia do VAT-OSS dla firm spoza UE?

Firmy spoza UE muszą wybrać państwo członkowskie UE, w którym chcą się zarejestrować, wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go za pośrednictwem systemu elektronicznego danego kraju.

Jak dokonywane są rozliczenia w ramach VAT-OSS?

Przedsiębiorcy składają jedną zbiorczą deklarację VAT obejmującą całą sprzedaż do konsumentów w UE, zgodnie ze stawkami VAT obowiązującymi w krajach nabywców.

Jakie są terminy składania deklaracji VAT w ramach VAT-OSS?

Deklaracje VAT-OSS składa się kwartalnie, a termin na ich złożenie to ostatni dzień miesiąca następującego po zakończonym kwartale.

W jakiej walucie należy dokonywać płatności VAT w ramach VAT-OSS?

Płatności VAT dokonywane są w euro, chyba że krajowy urząd skarbowy określi inaczej.

Co to jest nieunijna procedura VAT-OSS?

Nieunijna procedura VAT-OSS jest przeznaczona dla przedsiębiorców spoza UE, którzy świadczą usługi elektroniczne na rzecz konsumentów w UE.

Dla kogo jest dostępna nieunijna procedura VAT one stop shop?

Dla przedsiębiorców z siedzibą poza UE, sprzedających usługi elektroniczne, nadawcze lub telekomunikacyjne do konsumentów w UE.

Jakie korzyści przynosi nieunijna procedura VAT-OSS?

Umożliwia przedsiębiorcom z państw trzecich rejestrację na VAT w jednym kraju UE, upraszczając rozliczenia VAT z całej sprzedaży usług elektronicznych w Unii.

Jak zarejestrować się do procedury VAT-OSS jako firma z UE?

W Polsce, zgłoszenie do procedury OSS dokonuje się za pośrednictwem systemu e-Deklaracje, wypełniając formularz VAT-R.

Czy istnieje limit sprzedaży, po przekroczeniu którego przedsiębiorca musi korzystać z VAT-OSS?

Tak, jednolity limit sprzedaży dla całej UE wynosi 10 000 euro.

Czy VAT one stop shop dotyczy sprzedaży towarów do wszystkich krajów UE?

Tak, VAT-OSS obejmuje sprzedaż towarów do konsumentów w każdym kraju członkowskim UE.

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania się do VAT-OSS dla firm z UE?

Wymagane dokumenty to formularz rejestracyjny VAT OSS oraz potwierdzenie zarejestrowanej działalności w kraju siedziby.

Co się dzieje, gdy przedsiębiorca nie przestrzega procedury VAT one stop shop?

Nieprzestrzeganie zasad może skutkować karami finansowymi i koniecznością rejestracji na VAT w każdym kraju członkowskim indywidualnie.

Jakie są główne wyzwania związane z wdrożeniem VAT one stop shop?

Jednym z wyzwań jest zapewnienie zgodności z różnymi stawkami VAT obowiązującymi w różnych krajach UE oraz zarządzanie dokumentacją.

Jakie działania można podjąć w przypadku problemów z rozliczeniami VAT one stop shop?

W przypadku problemów należy skontaktować się z urzędem skarbowym w kraju rejestracji do procedury OSS lub skorzystać z pomocy doradcy podatkowego.

Czy przedsiębiorca może wycofać się z procedury VAT one stop shop?

Tak, wycofanie jest możliwe, jednak wymaga to zgłoszenia w odpowiednim urzędzie skarbowym i może pociągać za sobą konieczność przestrzegania standardowych procedur VAT.

Jakie są konsekwencje przekroczenia limitu sprzedaży 10 000 euro?

Po przekroczeniu tego limitu przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczania VAT w ramach procedury VAT-OSS.

Czy VAT one stop shop dotyczy także sprzedaży towarów używanych?

Tak, procedura VAT-OSS może być stosowana również do sprzedaży towarów używanych, o ile są one sprzedawane na odległość konsumentom w UE.

Czy przedsiębiorca może samodzielnie zdecydować o przystąpieniu do VAT one stop shop przed przekroczeniem limitu 10 000 euro?

Tak, przedsiębiorcy mogą dobrowolnie zarejestrować się do VAT-OSS nawet przed przekroczeniem tego limitu.

Jakie informacje są niezbędne do wypełnienia deklaracji VAT one stop shop?

Do deklaracji potrzebne są informacje o całkowitych kwotach sprzedaży, stosowanych stawkach VAT oraz krajach, do których towar lub usługa była kierowana.

Czy można korzystać z VAT one stop shop sprzedając towary poza UE?

Nie, VAT-OSS dotyczy tylko transakcji wewnątrz Unii Europejskiej.

Jakie są zasady ustalania kursów walutowych w ramach VAT one stop shop?

Kursy są ustalane na podstawie kursu wymiany publikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

Czy VAT one stop shop obejmuje wszystkie rodzaje usług?

VAT-OSS obejmuje sprzedaż towarów oraz usługi cyfrowe, telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów niebędących płatnikami VAT.

Jak przedsiębiorca może sprawdzić, czy jego działalność kwalifikuje się do VAT one stop shop?

Należy skonsultować się z lokalnym doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym w celu oceny zgodności działalności z kryteriami VAT-OSS.

Jakie są obowiązki przedsiębiorcy po zarejestrowaniu się do VAT one stop shop?

Obowiązki obejmują regularne składanie deklaracji VAT-OSS, dokonywanie płatności VAT i utrzymanie dokładnej dokumentacji sprzedaży.

Czy można korzystać z VAT one stop shop sprzedając towary lub usługi zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom w UE?

VAT-OSS dotyczy wyłącznie transakcji z konsumentami niebędącymi płatnikami VAT. Sprzedaż do przedsiębiorców (B2B) wymaga osobnego rozliczenia VAT.

Wyróżniony ekspert

Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes CGO Finance

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź