Czym jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać?

Czym jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać?
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy / Adwokat
28 czerwca, 2023

Co do zasady zatrudnienie w Polsce cudzoziemca spoza Unii Europejskiej wymaga uzyskania zezwolenia na pracę. Wymaganie to nie dotyczy m.in. obywateli Armenii, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji oraz Ukrainy. Mogą oni skorzystać z uproszczonej procedury legalizacji pracy w RP. Poniżej omawiamy w jaki sposób zatrudnić cudzoziemca w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy i jakie korzyści płyną z tej formy zatrudnienia.

Spis treści

Czym jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pozwala polskiemu przedsiębiorcy na zatrudnienie obywatela Armenii, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji lub Ukrainy bez konieczności występowania o zezwolenie na pracę do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego. To duże ułatwienie, zarówno dla pracodawców, jaki i dla obywateli tych państw. Przede wszystkim pozwala im na uniknięcie długotrwałej procedury uzyskania zezwolenia na pracę, a tym samym zwiększa elastyczność ich zatrudnienia. Dodatkowo w wyniku nowelizacji przepisów, która weszła w życie 29 stycznia 2022 roku, wydłużony został okres, na jaki praca może zostać cudzoziemcom powierzona. Zmiana ta w jeszcze większym stopniu czyni procedurę powierzenia pracy atrakcyjną. Zatem jakie warunki należy spełnić, aby zatrudnić obcokrajowca w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy?

Potrzebujesz pomocy w zatrudnieniu cudzoziemca?

Świetnie trafiłeś, w naszej kancelarii od ponad 10 lat zajmujemy się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Skontaktuj się z nami i przedstaw nam swój problem a my sprawdzimy jak możemy Ci pomóc.

Warunki, jakie należy spełnić, aby zatrudnić cudzoziemca w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa pracodawca, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • przyszły pracownik jest obywatelem Armenii, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji lub Ukrainy,
 • okres zatrudnienia nie przekroczy 24 miesięcy,
 • zatrudnienie nie dotyczy prac sezonowych, na które należy uzyskać osobne zezwolenie,
 • cudzoziemiec rozpocznie pracę nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty złożenia oświadczenia,
 • praca cudzoziemca nie jest związana z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej (prezes,
  wiceprezes, członek zarządu), prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-
  akcyjnej jako komplementariusz lub działaniem w charakterze prokurenta podmiotu z KRS,
 • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników,
  wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku (od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3.490,00 zł brutto na miesiąc oraz minimalna stawka godzinowa w wysokości 22,80 zł brutto za godzinę).

Należy przy tym pamiętać, że o ile złożenie przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy umożliwia cudzoziemcowi podjęcie w Polsce legalnego zatrudnienia, o tyle nie uprawnia go do pobytu na terytorium RP. Obcokrajowiec musi zatem legitymować się ważnym tytułem pobytowym, który uzyskał we własnym zakresie. W praktyce takim dokumentem najczęściej będzie wiza lub decyzja w zakresie udzielenia zgody na pobyt czasowy.

Jakie informacje należy zawrzeć w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

W oświadczeniu należy wskazać zarówno dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (pracodawcy), jak i cudzoziemca. Jednak najistotniejsze jest szczegółowe określenie warunków powierzanej pracy. Pracodawca będzie musiał zatem wskazać stanowisko lub rodzaj powierzanej pracy, nazwę i kod zawodu. A także symbol PKD oraz opis podklasy działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Oprócz tego niezbędne jest wskazanie kilku podstawowych informacji dotyczących warunków zatrudnienia, takich jak:

 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
 • wymiar czasu pracy,
 • wysokość wynagrodzenia.

Do wniosku pracodawca załącza szereg dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w jego treści. Będą to dokumenty dotyczące pracodawcy. Jest to m.in. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia dowodu osobistego, jeżeli jest osobą fizyczną, a także kserokopia paszportu cudzoziemca. Pracodawca będzie również musiał złożyć zaświadczenie o niekaralności według określonego wzoru.

Złożenie oświadczenia podlega opłacie w wysokości 100 zł.

Gdzie należy złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy złożyć do Powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania pracodawcy. Aktualnie w przypadku większości Urzędów oświadczenie można złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Aby uniknąć wątpliwości co do możliwości złożenia dokumentów online, należy zweryfikować tę kwestię w konkretnym powiecie. Urząd, rozpatrując oświadczenie, sprawdzi jego poprawność oraz załączone dokumenty.

Następnie – w przypadku niewystąpienia braków formalnych – wpisze oświadczenie do ewidencji oświadczeń. Co do zasady, procedura wpisania oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi przez pracodawcę trwa 7 dni. Przy złożeniu wniosku za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, oświadczenie należy złożyć nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem przez cudzoziemca zatrudnienia. System online został tak skonstruowany, że nie pozwala na zaznaczenie daty wcześniejszej. Przykładowo w przypadku gdy pracodawca chce zawrzeć z cudzoziemcem umowę od dnia 1.11.2023 r., powinien złożyć oświadczenie najpóźniej w dniu 25.10.2023 r.

Od tego momentu pracodawca może już bez przeszkód zawrzeć z cudzoziemcem umowę o pracę.

Jeśli interesuje Cię tematyka prawa pracy jak również legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce zapraszamy na stronę działu Mobility & HR dedykowanej zagadnieniom związanym z obsługą cudzoziemców.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź