Jak uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca?

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca?
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy

Jak pokazują statystyki z roku na rok wzrasta liczba cudzoziemców, którzy podejmują pracę w Polsce. Wielu z nich decyduje się sprowadzić swoich bliskich i pozostać w naszym kraju na dłużej. Poniżej omawiamy jak uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca legalnie zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spis treści

Kto może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca?

Zacząć należy od ustalenia kogo zalicza się do kręgu członków rodziny cudzoziemca. Nie każdy będzie mógł bowiem wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy. Zgodnie z polskim prawem pod pojęciem członków rodziny należy w tym wypadku rozumieć:

 • współmałżonka pozostającego z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim,
 • biologiczne małoletnie dziecko cudzoziemca (czyli takie, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia),
 • przysposobione małoletnie dziecko cudzoziemca lub inne pozostające na jego utrzymaniu, nad którym sprawuje on faktyczną władzę rodzicielską (np. dziecko jego małżonka z poprzedniego związku).

Kiedy członkowie rodziny mogą wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca?

Podstawowym warunkiem dla ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca jest legalny pobyt tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej. Członkowie rodziny cudzoziemca mogą do niego dołączyć jeżeli przebywa on w Polsce na podstawie jednego z niżej wymienionych tytułów pobytowych:

 • zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,
 • z uwagi na udzielenie ochrony uzupełniającej,
 • jeżeli przebywał w Polsce od co najmniej 2 lat, przy czym bezpośrednio przed złożeniem wniosku dla członka rodziny przebywał na podstawie zezwolenia udzielonego na okres nie krótszy niż 1 rok,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • w związku z zezwoleniem na pobyt czasowy w wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej,
 • w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Co istotne, nawet jeżeli cudzoziemiec nie spełnia żadnego z powyższych warunków, to członkowie jego rodziny nadal mogą się ubiegać o zezwolenie na pobyt czasowy wydany ze względu na tzw. inne okoliczności.

Kto składa wniosek o zezwolenie pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca?

Jest to zależne od tego, czy osoby te przebywają w Polsce, czy też nie. Jeżeli członkowie rodziny przebywają poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i chcą dołączyć do członka rodziny przebywającego w Polsce, wtedy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną składa w ich imieniu członek rodziny. Na złożenie wniosku w imieniu członka rodziny wymagana jest jego  pisemna zgoda. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa do działania w postępowaniu. Jeżeli członkowie rodziny przebywają w kraju, wówczas wniosek składają osobiście. Mogą to uczynić nie później niż ostatniego dnia swojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej.

W jaki sposób złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca?

Kompletny wniosek cudzoziemiec lub członkowie jego rodziny składają do wojewody właściwego dla miejsca ich zamieszkania w Polsce. Do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty. Ich rodzaj może się różnić w zależności od sytuacji cudzoziemców, których dotyczy wniosek.

Na koniec należy pamiętać, że omawiana procedura dotyczy wyłącznie członków rodziny cudzoziemca niebędącego obywatelem Unii Europejskiej.

W CGO Immigration już od wielu lat świadczymy usługi na rzecz legalizacji pobytu w Polsce zarówno cudzoziemców, jak i członków ich rodzin. W zależności od sytuacji pomagamy zgromadzić niezbędne dokumenty oraz prawidłowo wypełnić wniosek, a także stanowimy wsparcie w toku całej procedury. Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z pomocy jednego z naszych doświadczonych specjalistów.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy

Skontaktuj się z nami