Jak uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca?

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca?
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy / Adwokat

Jak pokazują statystyki z roku na rok wzrasta liczba cudzoziemców, którzy podejmują pracę w Polsce. Wielu z nich decyduje się sprowadzić swoich bliskich i pozostać w naszym kraju na dłużej.

Poniżej omawiamy jak uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca legalnie zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli interesuje Cię tematyka prawa pracy jak również legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce zapraszamy na stronę działu Mobility & HR dedykowanej zagadnieniom związanym z obsługą cudzoziemców.

Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca – spis treści

Kto może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca?

Zacząć należy od ustalenia kogo zalicza się do kręgu członków rodziny cudzoziemca. Nie każdy będzie mógł bowiem wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy. Zgodnie z polskim prawem pod pojęciem członków rodziny należy w tym wypadku rozumieć:

 • współmałżonka pozostającego z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim,
 • biologiczne małoletnie dziecko cudzoziemca (czyli takie, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia),
 • przysposobione małoletnie dziecko cudzoziemca lub inne pozostające na jego utrzymaniu, nad którym sprawuje on faktyczną władzę rodzicielską (np. dziecko jego małżonka z poprzedniego związku).

Dowiedz się więcej o zezwoleniu na pobyt czasowy.

Kiedy członkowie rodziny mogą wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca?

Podstawowym warunkiem dla ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca jest legalny pobyt tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej. Członkowie rodziny cudzoziemca mogą do niego dołączyć jeżeli przebywa on w Polsce na podstawie jednego z niżej wymienionych tytułów pobytowych:

 • zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,
 • z uwagi na udzielenie ochrony uzupełniającej,
 • jeżeli przebywał w Polsce od co najmniej 2 lat, przy czym bezpośrednio przed złożeniem wniosku dla członka rodziny przebywał na podstawie zezwolenia udzielonego na okres nie krótszy niż 1 rok,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • w związku z zezwoleniem na pobyt czasowy w wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej,
 • w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Co istotne, nawet jeżeli cudzoziemiec nie spełnia żadnego z powyższych warunków, to członkowie jego rodziny nadal mogą się ubiegać o zezwolenie na pobyt czasowy wydany ze względu na tzw. inne okoliczności.

Kto składa wniosek o zezwolenie pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca?

Jest to zależne od tego, czy osoby te przebywają w Polsce, czy też nie. Jeżeli członkowie rodziny przebywają poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i chcą dołączyć do członka rodziny przebywającego w Polsce, wtedy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną składa w ich imieniu członek rodziny.

Na złożenie wniosku w imieniu członka rodziny wymagana jest jego  pisemna zgoda. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa do działania w postępowaniu.

Jeżeli członkowie rodziny przebywają w kraju, wówczas wniosek składają osobiście. Mogą to uczynić nie później niż ostatniego dnia swojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej.

W jaki sposób złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca?

Kompletny wniosek cudzoziemiec lub członkowie jego rodziny składają do wojewody właściwego dla miejsca ich zamieszkania w Polsce. Do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty. Ich rodzaj może się różnić w zależności od sytuacji cudzoziemców, których dotyczy wniosek.

Na koniec należy pamiętać, że omawiana procedura dotyczy wyłącznie członków rodziny cudzoziemca niebędącego obywatelem Unii Europejskiej.

Jeśli interesuje Cię tematyka prawa pracy jak również legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce zapraszamy na stronę działu Mobility & HR dedykowanej zagadnieniom związanym z obsługą cudzoziemców.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź