Interpretacje podatkowe – jakie dają korzyści?

Interpretacje podatkowe – jakie dają korzyści?
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Interpretacje podatkowe pomagają w zrozumieniu oraz właściwym stosowaniu przepisów podatkowych. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową, by uniknąć nieporozumień z fiskusem i prowadzić swoje sprawy podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Interpretacje podatkowe

Interpretacje podatkowe

Interpretacje podatkowe są oficjalnymi urzędniczymi objaśnieniami danego problemu czy zagadnienia w kontekście prawa podatkowego. Mają one na celu wsparcie podatników w odpowiednim odczytywaniu i stosowaniu przepisów prawa podatkowego.

Wyróżnia się dwie kategorie interpretacji podatkowych:

 • interpretacja ogólna – wydawana przez ministra finansów w celu ujednolicenia stosowania przepisów,
 • interpretacja indywidualna – wydawana na wniosek zainteresowanego danym zagadnieniem podatnika.

Indywidualne interpretacje podatkowe

Indywidualna interpretacja podatkowa to dokument wydawany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

Jak wynika z przepisów, interpretacja prawa podatkowego jest dokonywana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek zainteresowanego podatnika. Może on dotyczyć zarówno zaistniałego stanu faktycznego, jak i przyszłych zdarzeń.

Jakie elementy powinna zawierać indywidualna interpretacja podatkowa?– wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
– ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem (od uzasadnienia można odstąpić, jeśli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie)
Elementy indywidualnej interpretacji podatkowej

Co do zasady, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma 3 miesiące na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Jeśli interpretacja nie zostanie wydana w przewidzianym terminie, zakłada się, że organ uznał przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe (tzw. milcząca interpretacja).

Zgodnie z przepisami, indywidualna interpretacja podatkowa nie zostanie wydana w zakresie zdarzeń, które w dniu złożenia wniosku są przedmiotem:

 • toczącego się postępowania podatkowego,
 • kontroli podatkowej,
 • kontroli celno-skarbowej.

Należy pamiętać, że indywidualne interpretacje podatkowe nie stanowią źródła prawa. Stanowią one jedynie prawną interpretację, która wskazuje, czy podatnik właściwie rozumie konkretne przepisy.

Interpretacje podatkowe

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej można złożyć:

 • drogą tradycyjną – należy przekazać wniosek (osobiście lub listownie) do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
 • drogą elektroniczną – należy skorzystać z platformy ePUAP i wypełnić formularz ORD-IN.
Jakie elementy powinien zawierać wniosek?– szczegółowy opis sprawy,
– treść pytania,
– stanowisko wnioskodawcy dotyczące interpretacji danego przepisu
Elementy wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Do wniosku należy załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty za uzyskanie interpretacji indywidualnej.

Jakie możliwości optymalizacji podatkowej przynosi rok 2024? Sprawdź tutaj

Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Od dnia 4 października 2021 roku funkcjonuje System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA.

Wyszukiwarka systemu EUREKA na stronie podatki.gov.pl pozwala na wyszukiwanie interpretacji prawa podatkowego, które wydawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, jak również innych informacji podatkowych.

Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie:

 • interpretacji indywidualnych i ogólnych,
 • broszur informacyjnych,
 • wiążących informacji akcyzowych i stawkowych,
 • informacji o wydaniu opinii zabezpieczających lub odmowie ich wydania,
 • odpowiedzi na interpelacje,
 • wybranych orzeczeń sądów.

Z systemu EUREKA mogą korzystać wszystkie osoby, które są zainteresowane uzyskaniem informacji podatkowych lub celnych pochodzących z resortu finansów. Korzystanie z systemu EUREKA nie wymaga logowania się.

Interpretacje podatkowe

Interpretacje podatkowe – podsumowanie

Interpretacje podatkowe są oficjalnymi urzędniczymi objaśnieniami danego problemu czy zagadnienia w kontekście prawa podatkowego. Wyróżnia się interpretacje podatkowe ogólne oraz indywidualne. Indywidualne interpretacje podatkowe są wydawane na wniosek podatnika i mogą dotyczyć zarówno faktów przeszłych, jak i przyszłych zdarzeń. Zawierają one szczegółowy opis oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma 3 miesiące na wydanie interpretacji. W przypadku braku decyzji w tym czasie przyjmuje się, że stanowisko podatnika jest prawidłowe. Indywidualne interpretacje podatkowe nie stanowią źródła prawa, lecz interpretację istniejących przepisów.

Jeśli zainteresował Cię ten temat i chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i rozwiną ciekawiące Cię kwestie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania na temat: Interpretacje podatkowe

Czym są interpretacje podatkowe?

Interpretacje podatkowe to oficjalne stanowiska organów podatkowych dotyczące wykładni i zastosowania przepisów podatkowych w konkretnych przypadkach.

Jakie są rodzaje interpretacji podatkowych?

Wyróżniamy interpretacje ogólne, które dotyczą szerszych zagadnień podatkowych, oraz interpretacje indywidualne, wydawane na wniosek podatnika dla konkretnego przypadku.

Kto może ubiegać się o indywidualną interpretację podatkową?

Wniosek o indywidualną interpretację podatkową może złożyć każdy podatnik, który chce uzyskać pewność co do sposobu rozliczenia się z fiskusem w konkretnych okolicznościach.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o indywidualną interpretację podatkową?

Wniosek powinien zawierać wyczerpujący opis stanu faktycznego oraz pytanie, na które podatnik oczekuje odpowiedzi ze strony organu podatkowego.

Czy interpretacje podatkowe są obowiązujące dla wszystkich podatników?

Interpretacje podatkowe mają charakter wiążący jedynie dla organu podatkowego, który je wydał, ale stanowią ważne wsparcie w interpretacji przepisów podatkowych dla podatników.

Jakie są konsekwencje prawne niezgodnego działania z interpretacją podatkową?

Niekonsekwentne działanie z interpretacją podatkową może prowadzić do konsekwencji prawnych, w tym sankcji podatkowych i dodatkowych opłat.

Jak długo trwa uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej?

Proces uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej może trwać kilka miesięcy, w zależności od obciążenia organów podatkowych oraz skomplikowania sprawy.

Czy interpretacje podatkowe są dostępne publicznie?

Tak, interpretacje podatkowe są zazwyczaj udostępniane publicznie przez odpowiednie organy podatkowe, co pozwala innym podatnikom na korzystanie z nich jako źródła wiedzy.

Czy można odwołać się od interpretacji podatkowej?

Tak, podatnik może złożyć odwołanie od interpretacji podatkowej, jeśli uważa, że nie została ona prawidłowo wydana lub jest niezgodna z prawem.

Jakie są korzyści korzystania z indywidualnych interpretacji podatkowych dla przedsiębiorców?

Korzyścią korzystania z indywidualnych interpretacji podatkowych dla przedsiębiorców jest możliwość uniknięcia niepewności prawnej oraz minimalizacji ryzyka popełnienia błędów podatkowych.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź