Terminy podatkowe 2024. Sprawdź terminy i limity podatkowe 2024

Terminy podatkowe 2024. Sprawdź terminy i limity podatkowe 2024
Halina Karpol

Halina Karpol

Prezes CGO Accounting

Dokładne poznanie i przestrzeganie terminów na złożenie sprawozdania finansowego oraz deklaracji podatkowych w PIT i CIT jest kluczowe dla uniknięcia kłopotów z Urzędem Skarbowym. W tym artykule omówimy szczegółowo terminy podatkowe 2024, w tym kiedy należy złożyć deklaracje PIT i CIT, jakie są nowe limity dla małych podatników VAT, PIT oraz CIT.

Podatki 2024 przynoszą liczne zmiany i wyzwania dla podatników. Jaki jest termin na złożenie sprawozdania finansowego? Kiedy należy złożyć deklaracje podatkowe roczne w podatkach 2024 PIT oraz CIT? Jakie są limity małych podatników VAT, PIT oraz CIT?

Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej. Zapoznanie się z tymi informacjami pomoże Ci w prawidłowym zarządzaniu obowiązkami podatkowymi w nadchodzącym roku.

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

Terminy podatkowe 2024

Terminy i limity podatkowe 2024 – tabela

Co?Do kiedy?Szczegóły
Termin złożenia sprawozdania finansowego31 marca 2024Jednostki sektora prywatnego oraz jednostki sektora finansów publicznych z osobowością prawną
Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego30 czerwca 2024Dla jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym
Terminy złożenia deklaracji PIT28 lutego 2024 / 30 kwietnia 2024PIT-16, PIT-16A / PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
Termin złożenia deklaracji CIT31 marca 2024Dla podatników z rokiem podatkowym równym kalendarzowemu
Limit małego podatnika VAT20249.218.000 zł dla większości podatników VAT / 207.000 zł dla określonych działalności
Limit małego podatnika PIT i CIT20249.218.000 zł wartości przychodu ze sprzedaży w roku 2023 / Jednorazowa amortyzacja do 230.000 zł

Terminy podatkowe 2024. Termin złożenia sprawozdania finansowego 2024

Jak wynika z przepisów, roczne sprawozdanie finansowe składa się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin na złożenie sprawozdania upływa 31 marca. Następnie jest ono zatwierdzane przez odpowiednie organy w danej firmie.

Roczne sprawozdanie finansowe, będące istotnym zagadnieniem dla podatków 2024, powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin na zatwierdzenie sprawozdania upływa 30 czerwca.

Termin złożenia sprawozdania finansowego w 2024 roku
31 marca 2024 rokuJednostki sektora prywatnego
Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; jednostki prowadzące działalność z zakresu nadzoru nad rynkiem finansowym
Termin złożenia sprawozdania finansowego w 2024 r.

Obecnie sprawozdanie finansowe można złożyć tylko w formie elektronicznej, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Szukasz obsługi księgowej?

Sprawdź ofertę naszego biura rachunkowego w Łodzi.

Sprawozdanie podatkowe 2024

Termin PIT 2024 – terminy złożenia deklaracji podatkowych rocznych w podatku PIT

Każda osoba, która osiągała w 2024 roku dochody podlegające opodatkowaniu, ma obowiązek:

  1. wypełnić odpowiednią deklarację podatkową,
  2. złożyć ją w Urzędzie Skarbowym/przez Internet,
  3. opłacić podatek dochodowy.

Termin złożenia deklaracji podatkowej rocznej w podatku 2024 PIT zależy przede wszystkim od rodzaju formularza, który dana osoba musi wypełnić. Obrazuje to poniższa tabela.

Termin złożenia deklaracji podatkowych rocznych w podatku 2024 PIT
28 lutego 2024 rokuPIT-16PIT-16A
30 kwietnia 2024 rokuPIT-28PIT-36PIT-36LPIT-37PIT-38PIT-39
Terminy złożenia deklaracji podatkowych rocznych w podatku PIT
Termin PIT 2024

Termin CIT 2024 – terminy złożenia deklaracji podatkowych rocznych w podatku CIT

Deklarację podatkową roczną w podatku 2024 CIT należy złożyć Urzędowi Skarbowemu w terminie trzech miesięcy po zakończeniu przyjętego przez dany podmiot roku podatkowego. Co do zasady, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki. W takim przypadku rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Zgodnie ze standardowym terminem, wypełniona deklaracja powinna zostać podpisana oraz wysłana nie później niż do dnia 31 marca 2024 roku.

Sprawdź cennik biura rachunkowego.

Ten standardowy termin dotyczy podatników, którzy:

  • dokonali wyboru roku podatkowego równego kalendarzowemu,
  • dokonali zmiany roku podatkowego w taki sposób, że kończy się on z końcem grudnia 2023 roku.
31 marca 2024 rokuZłożenie deklaracji podatkowej rocznej w podatku 2024 CIT w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2023 roku do dnia 28 lutego 2024 roku; wpłata należnego podatku wykazanego w deklaracji za okres od początku roku.
Termin złożenia deklaracji podatkowej w 2024 r.

W nadchodzącym roku deklarację podatkową roczną w podatku 2024 CIT będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie.

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

Limit VAT 2024 – limit małego podatnika VAT

Jak wynika z przepisów, mały podatnik VAT to podatnik:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro,
  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro,

przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Limit VAT 2024

Dla większości podatników VAT limit, który uprawnia do korzystania ze statusu małego podatnika w 2024 roku wynosi 9.218.000 zł. Jest to równowartość kwoty 2.000.000 euro zgodnie z tabelą numer 191/A/NBP/2023 z dnia 3 października 2023 roku. Dla podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie czy zarządzających funduszami inwestycyjnymi limit ten wynosi 207.000 zł, czyli równowartość kwoty 45.000 euro.

Limit małego podatnika VAT
9.218.000 złMały podatnik VAT, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro.
207.000 złMały podatnik VAT prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.
Limit małego podatnika VAT

Mały podatnik 2024. Limit małego podatnika PIT i CIT 2024

Limit wartości przychodu ze sprzedaży dla małych podatników podatków 2024 PIT i CIT określa się podobnie jak w przypadku VAT. Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

By zakwalifikować się jako mały podatnik w 2024 roku, wartość przychodu ze sprzedaży w roku 2023 nie może przekroczyć kwoty 9.218.000 zł.

Małym podatnikom podatków 2024 PIT i CIT przysługuje uprawnienie do skorzystania z preferencyjnej jednorazowej amortyzacji do limitu 50 000 euro rocznie. W przeliczeniu jest to kwota 230.000 zł.

Mały podatnik limit 2024

Terminy i limity podatkowe 2024 – podsumowanie

Kluczowe terminy związane z podatkami 2024 obejmują złożenie sprawozdania finansowego oraz deklaracji podatkowych rocznych w podatkach PIT oraz CIT. Innym istotnym dla podatków 2024 zagadnieniem są limity małych podatników w VAT, PIT oraz CIT.

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol

Halina Karpol

Prezes CGO Accounting

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź