Często zadawane pytania odnośnie fundacji rodzinnej

Często zadawane pytania odnośnie fundacji rodzinnej
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat
18 października, 2023

W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o fundacji rodzinnej w dniu 26 stycznia 2023 r. tematyka z nią związana jest coraz częstszym przedmiotem konsultacji, które prowadzimy z klientami. W toku tych konsultacji pojawiają się pytania, z których znaczna część jest powtarzalna. Żeby ułatwić odnalezienie się w tematyce fundacji rodzinnej postanowiliśmy przygotować zestawienie najczęściej zadawanych pytań jej dotyczących. Lista ta będzie na bieżąco aktualizowana.

Sprawdź czy fundacja rodzinna jest dla Ciebie

Spis treści

Czym jest polska fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna to nieznane wcześniej polskiemu prawu narzędzie sukcesyjne, i jak się okazuje – optymalizacji podatkowej. Założenia ustawy przewidują brak opodatkowania podatkiem PIT wypłat realizowanych na rzecz beneficjentów fundacji, nadto zakładają odroczony podatek CIT od „dozwolonych przychodów” fundacji – głównie dywidend i innych zysków kapitałowych.

Czym różni się polska fundacja rodzinna od estońskiego CIT?

Zasadniczą różnicą między estońskim CIT a fundacją rodzinną jest charakter prawny każdego z rozwiązań. Fundacja rodzinna to nowy typ osoby prawnej – z własnymi organami, sposobem utworzenia, zasadami likwidacji. Estoński CIT to sposób opodatkowania określonych spółek – tzw. ryczałt od spółek kapitałowych.

Kiedy wejdą w życie przepisy o polskiej fundacji rodzinnej?

Ustawa o Polskiej Fundacji Rodzinnej wejdzie w życie dnia 22 maja 2023 r.

Jak jest opodatkowana Polska Fundacja Rodzinna?

Dochód Polskiej Fundacji Rodzinnej jest opodatkowany co do zasady stawką CIT w wysokości 15%. Jeśli chodzi o podatek PIT to zastosowanie ma zwolnienie przy wypłatach do majątku fundatora i beneficjentów z „grupy zero” w stosunku do fundatora rozumianych jako małżonka, zstępnego, wstępnego, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. W przypadku wypłaty do majątku innych osób zastosowanie będzie miała stawka 15% PIT.

Czy członek zarządu fundacji rodzinnej odpowiada za jej zobowiązania względem osób trzecich?

Nie. Członek zarządu odpowiada jedynie wobec samej fundacji rodzinnej za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu. Jednocześnie członek zarządu może zwolnić się z takiej odpowiedzialności względem fundacji rodzinnej jeśli wykaże brak swojej winy.

Kto powołuje zarząd w fundacji rodzinnej?

Do powołania zarządu w fundacji rodzinnej uprawniony jest fundator, w razie śmierci fundatora – rada nadzorcza, a jeżeli rada nadzorcza nie została powołana – zgromadzenie beneficjentów.

Czy fundator może być jednocześnie jedynym beneficjentem i członkiem zarządu fundacji rodzinnej?

Tak. Wynika to z art. 30 ust. 2 oraz pośrednio z art. 63 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej. W takim wypadku, zgodnie z treścią art. 63 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej każda czynność prawna pomiędzy beneficjentem a fundacją wymagać będzie formy aktu notarialnego.

Jaki sąd jest sądem właściwym do spraw związanych z rejestracją i funkcjonowaniem fundacji rodzinnej?

Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o fundacji rodzinnej rejestr fundacji rodzinnych prowadzony jest przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Jak często należy dokonywać audytu fundacji rodzinnej?

Zgodnie z treścią art. 79 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej audyt taki przeprowadza się co najmniej raz na cztery lata.

Które osoby wchodzą w skład „grupy zero” zwolnionej z PIT od świadczeń przekazanych przez fundację rodzinną?

Tzw. „grupa zero” obejmuje: małżonka, zstępnego, wstępnego, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Zwolnieniu z PIT w zakresie świadczeń otrzymanych przez fundację rodzinną podlegać będzie również sam fundator, jeśli jest jednocześnie beneficjentem fundacji.

Czy rejestr fundacji rodzinnych jest jawny?

Tak, zgodnie z art. 111 ustawy o fundacji rodzinnej rejestr fundacji rodzinnych jest jawny i każdy ma prawo otrzymać poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru fundacji rodzinnych.

Czy akta rejestrowe fundacji rodzinnej dostępne są dla każdego do wglądu?

Nie. Zgodnie z treścią art. 113 ustawy o fundacji rodzinnej akta rejestrowe fundacji rodzinnej może przeglądać fundator, członek organu fundacji rodzinnej, beneficjent oraz osoba mająca interes prawny. Znaczy to, że sytuacja tu jest podobna jak w przypadku przeglądania akt ksiąg wieczystych do uzyskania dostępu niezbędne jest wykazanie interesu prawnego.

Jaka jest minimalna wysokość funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej?

Minimalna wysokość funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej wynosi 100 000 zł.

Czy fundacja rodzinna może być wspólnikiem spółki osobowej?

Tak, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 fundacja rodzinna ma prawo przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli po prostu szukasz pomocy w ustanowieniu fundacji rodzinnej, napisz do nas wiadomość.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź