Jak założyć fundację rodzinną? Ile to kosztuje?

Jak założyć fundację rodzinną? Ile to kosztuje?
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Ile kosztuje założenie fundacji rodzinnej i jak to zrobić? O zaletach tego rozwiązania i jego wyższości nad przekazywaniem rodzinnych interesów za pomocą darowizn lub spadków pisaliśmy już w naszym poprzednim artykule. Poniżej skupimy się na tym, jak założyć fundację i z jakimi kosztami trzeba się liczyć.

Sprawdź czy fundacja rodzinna jest dla Ciebie

Jak założyć fundację rodzinną?

Jak założyć fundację rodzinną? Procedura założenia polskiej fundacji rodzinnej

Jak założyć fundację rodzinną? Oświadczenie woli fundatora

Fundacja rodzinna zaczyna swój byt od oświadczenia woli przez fundatora o założeniu fundacji rodzinnej.
Fundatorem może być każda pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona osoba fizyczna.
Oświadczenie o powołaniu fundacji rodzinnej może przyjąć dwie formy. Może zostać złożone przed notariuszem, przez jednego lub kilku fundatorów, lub zawarte w testamencie.
Jedną z istotnych różnic pomiędzy tymi trybami jest możliwość założenia fundacji przez kilku fundatorów. Taka możliwość istnieje jedynie w przypadku fundacji rodzinnej zakładanej przed notariuszem. Fundacje rodzinne powoływane testamentem mogą mieć tylko jednego fundatora.

Reprezentujesz przedsiębiorstwo rodzinne i masz pytania odnośnie ochrony majątku bądź sukcesji?

Polska fundacja rodzinna może stanowić dogodne rozwiązanie dla osób prowadzących rodzinne przedsiębiorstwa. Pozwoli na zabezpieczenie sukcesji i dopasowanie jej do potrzeb przedsiębiorców. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Nasi eksperci doradzą, czy założenie fundacji rodzinnej będzie dla Państwa korzystne.

Jak założyć fundację rodzinną? Ustalenie statutu

Statut fundacji rodzinnej określa jej kształt oraz jest podstawą jej funkcjonowania. Uprawnionym do określenia treści statutu jest fundator. Ustawodawca bardzo precyzyjnie wskazuje, jakie regulacje muszą się w nim znaleźć.
Postanowienia statutu możemy podzielić na obligatoryjne, które muszą być w nim zawarte, i są to:
1) oznaczenie danych fundacji takich jak nazwa i siedziba, czy czas trwania fundacji
2) szczegółowy cel fundacji rodzinnej
3) informacje dotyczące beneficjentów i ich uprawnień
4) wartość funduszu założycielskiego
5) sposób reprezentowania fundacji rodzinnej i zasada, jakimi rządzić się mają jej organy
6) zasady zmiany statutu
7) przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu, w tym określenie beneficjenta uprawnionego do mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.
Ponadto ustawodawca określa fakultatywne elementy statutu:
1) zasady współpracy lub współdziałania organów fundacji rodzinnej
2) szczegółowe okoliczności rozwiązania fundacji rodzinnej
3) wytyczne dotyczące inwestowania majątku fundacji rodzinnej
4) utworzenie jednostek terenowych
Jak wynika z powyższych list, fundator może bardzo dokładnie określić funkcjonowanie fundacji rodzinnej, łącznie z określeniem sposobu, w jaki fundacja rodzinna ma inwestować swój majątek.

Jak założyć fundację rodzinną? Sporządzenie spisu mienia

Spis mienia – sporządzenie spisu składników majątkowych wniesionych do fundacji rodzinnej na poczet pokrycia funduszu założycielskiego – jest obowiązkiem fundatora. W pozostałym zakresie prowadzenie i aktualizowanie spisu leży w obowiązkach zarządu fundacji rodzinnej, który odpowiada za jego aktualność.

Jak założyć fundację rodzinną? Ustanowienie organów

Organy fundacji rodzinnej – ustawa określa organy fundacji rodzinnej jako:
1) Zarząd
2) Rada Nadzorcza
3) Zgromadzenie Beneficjentów
Zarząd fundacji rodzinnej ma realizować cele zawarte w statucie fundacji. Jest powoływany w celu prowadzenia spraw fundacji rodzinnej oraz jej reprezentacji, ponadto do jego ustawowych obowiązków należy prowadzenie listy beneficjentów, informowanie beneficjentów o przysługujących im świadczeniach oraz spełnianie tych świadczeń.
Rada Nadzorcza – tak jak w większości osób prawnych jej występowanie jest do pewnego momentu fakultatywne. Fundator może w statucie powołać radę nadzorczą. Jednakże dowolność ta kończy się z momentem, w którym liczba beneficjentów fundacji rodzinnej przekracza 25, wtedy powołanie rady nadzorczej jest obowiązkowe. Członków Rady Nadzorczej powołuje fundator na 5-letnią kadencję (okres ten możne być uregulowany w statucie odmiennie). W przypadku śmierci fundatora uprawnienie do powoływania członków rady nadzorczej uzyskuje zgromadzenie beneficjentów.
Zgromadzenie Beneficjentów – do uczestnictwa w tym organie uprawnieni są wszyscy beneficjenci fundacji rodzinnej wskazani w statucie. Ustawodawca wskazuje wprost szereg czynności, które wymagają do swojej skuteczności uchwały zgromadzenia beneficjentów, są to między innymi:
a. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
b. Udzielenie absolutorium członkom organów fundacji
c. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto
Statut może wskazywać inne sprawy, dla załatwienia których wymagane będzie podjęcie uchwały przez zgromadzenie beneficjentów.

Jak założyć fundację rodzinną? Wniesienie funduszu założycielskiego

Wartość funduszu założycielskiego określa status i nie może być niższa niż 100 000 złotych. Podczas wnoszenia funduszu założycielskiego ujawnia się kolejna różnica pomiędzy procesem założenia fundacji u notariusza, a powołania jej do życia testamentem.
W przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej za pomocą aktu założycielskiego podpisanego u notariusza fundusz założycielski należy wnieść przed wpisaniem fundacji rodzinnej do rejestru. Gdy fundację rodzinną powołano testamentem, termin ten przesuwa się na dwa lata od momentu wpisania fundacji rodzinnej do rejestru.

Reprezentujesz przedsiębiorstwo rodzinne i masz pytania odnośnie ochrony majątku bądź sukcesji?

Polska fundacja rodzinna może stanowić dogodne rozwiązanie dla osób prowadzących rodzinne przedsiębiorstwa. Pozwoli na zabezpieczenie sukcesji i dopasowanie jej do potrzeb przedsiębiorców. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Nasi eksperci doradzą, czy założenie fundacji rodzinnej będzie dla Państwa korzystne.

Jak założyć fundację rodzinną? Wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych

Ostatnim krokiem zakładania fundacji rodzinnej jest dokonanie wpisu do rejestru fundacji rodzinnych. Z momentem wpisu, fundacja rodzina nabywa osobowość prawną. Rejestr ten prowadzi Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Obowiązek zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych co do zasady obciąża fundatora, jednakże gdy fundację rodziną ustanowiono w testamencie, zgłoszenia dokonuje zarząd.

Jak założyć fundację rodzinną? Koszty założenia fundacji rodzinnej

Ustawodawca określił opłaty związane z rejestracją fundacji rodzinnej w następujący sposób:

  • rejestracja podmiotu w Rejestrze Fundacji Rodzinnych wiąże się z opłatą w wysokości 500 złotych
  • dokonanie wpisu w Rejestrze Fundacji Rodzinnych zostało wycenione na 250 złotych.
    Poza opłatami związanymi z samą rejestracją fundacji rodzinnej należy liczyć się z kosztami wynikającymi ze sporządzeniem aktu notarialnego czy testamentu. Koszty te jednak są ograniczane poprzez maksymalne stawki taksy notarialnej.

Procedura zakładania fundacji rodzinnej pozostawia fundatorowi swobodę w określaniu, w jaki sposób fundacja rodzinna będzie funkcjonować, pozwalając na szczegółowe określenie zależności pomiędzy organami fundacji rodzinnej, a nawet wyznaczyć kierunek przyszłych inwestycji.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli po prostu szukasz pomocy w ustanowieniu fundacji rodzinnej, napisz do nas wiadomość.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź