Czy posiadanie zagranicznego prawa jazdy pozwoli uniknąć mandatu?

Czy posiadanie zagranicznego prawa jazdy pozwoli uniknąć mandatu?
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy / Adwokat

Posiadanie zagranicznego prawa jazdy uprawnia do legalnego prowadzenia pojazdów na terytorium Polski. By stanowiło ono dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami, musi być ważne w rozumieniu stosownych przepisów. Czym jest zagraniczne prawo jazdy? Kiedy jest ważne? Czy posiadanie zagranicznego prawa jazdy pozwoli uniknąć mandatu lub otrzymania punktów karnych? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy w niniejszym artykule.

Spis treści

Zagraniczne prawo jazdy – dokument stwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami jest wydane za granicą:

 1. międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie w dniu 19 września 1949 roku,
 2. krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu w dniu 8 listopada 1968 roku,
 3. krajowe prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 4. krajowe prawo jazdy określone w umowie międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Co istotne, na terytorium Polski nie jest uznawane za ważne zagraniczne prawo jazdy wydane:

 • w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 • Konfederacji Szwajcarskiej,
 • państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

jeżeli na terytorium któregokolwiek z tych państw zostało ono zatrzymane lub czasowo albo na stałe cofnięto posiadane uprawnienie do kierowania pojazdem.

Zagraniczne prawo jazdy – kiedy jest ważne?

Jak wynika z ustawy o kierujących pojazdami, na terytorium Polski ważność zachowują zagraniczne prawa jazdy wydane przez:

 • państwo członkowskie Unii Europejskiej,
 • Konfederację Szwajcarską,
 • państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

– w okresie ważności prawa jazdy.

Zagraniczne prawa jazdy określone w Konwencjach o ruchu drogowym zasadniczo pozostają ważne na terytorium Polski w okresie ich ważności. Należy jednak pamiętać o wynikającym z przepisów ustawy o kierujących pojazdami ograniczeniu. Dotyczy ono sytuacji, gdy posiadacz zagranicznego prawa jazdy uzyska pozwolenie na stały lub czasowy pobyt w Polsce. W takim przypadku zagraniczne prawo jazdy jest ważne w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pobytu. Po upływie tego okresu kierowca musi dokonać procedury wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie.

W odniesieniu do zagranicznych praw jazdy wydanych w krajach trzecich regulacje są odmienne. Każda osoba, która posiada zagraniczne prawo jazdy, a mieszka w Polsce przynajmniej od 185 dni, musi dokonać jego wymiany.

Więcej o wymianie zagranicznego prawa jazdy dowiesz się w tym artykule

Zagraniczne prawo jazdy – postępowanie mandatowe

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji. Dotyczy to m.in. równości wobec prawa i równego traktowania przez władze publiczne, także w postępowaniu mandatowym.

Przepisy nie przewidują szczególnego traktowania kierowców posiadających zagraniczne prawa jazdy. Co do zasady, odpowiadają oni jak wszyscy pozostali uczestnicy ruchu na polskich drogach.

Jak wynika z Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, w postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego:

 1. wydawanego ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył,
 2. kredytowanego, wydawanego ukaranemu za potwierdzeniem odbioru,
 3. zaocznego.

Kierowcom posiadającym zagraniczne prawa jazdy grozi tzw. mandat karny gotówkowy. Tego rodzaju grzywna może zostać nałożona jedynie wobec osoby:

 • czasowo przebywającej na terytorium Polski,
 • niemającej stałego miejsca zamieszkania,
 • niemającej stałego miejsca pobytu.

Mandat staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył.

Z kolei tzw. mandatem kredytowanym może zostać nałożona grzywna wobec osoby:

 • mającej miejsce stałego zamieszkania,
 • mającej miejsce pobytu

na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach jej nieuiszczenia w terminie. Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.

W obu sytuacjach grzywna może zostać uiszczona w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego. Grzywnę uważa się za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania płatności uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń.

Zagraniczne prawo jazdy – punkty karne

Punkty karne, które gromadzą kierowcy posiadający zagraniczne prawa jazdy są odnotowywane na terytorium Polski i obowiązują jedynie w jej granicach. Przekroczenie ich dozwolonego limitu wywołuje analogiczne konsekwencje jak dla obywateli Polski.

W przypadku gdy kierowca posiadający zagraniczne prawo jazdy nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium Polski:

 1. zatrzymane prawo jazdy zostanie niezwłocznie przekazane staroście właściwemu ze względu na miejsce naruszenia przepisów,
 2. starosta przekaże zatrzymane prawo jazdy właściwemu organowi państwa, w którym zostało ono wydane.

Z kolei w sytuacji, gdy kierowca posiadający zagraniczne prawo jazdy ma miejsce zamieszkania w Polsce, wówczas zatrzymane prawo jazdy jest przekazywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni:

 • sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie,
 • prokuratorowi,
 • staroście.

Podsumowanie

Posiadanie zagranicznego prawa jazdy może budzić wątpliwości w zakresie legalności prowadzenia pojazdu na terytorium Polski oraz ewentualnego unikania mandatów. Polskie przepisy nie przewidują jednak szczególnego traktowania kierowców mających zagraniczne prawa jazdy. Posiadanie zagranicznego prawa jazdy nie pozwoli więc na uniknięcie mandatu w Polsce.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie procedury wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie? Skontaktuj się z nami – nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Kierownik działu legalizacji pobytu i pracy / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź