Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Inne usługi w: Likwidacje i upadłości spółek

Rokrocznie w Polsce odnotowuje się coraz więcej przypadków niewypłacalności. Niekiedy jedynym, i jak się często zdarza ostatnim, sposobem wyjścia ze spirali zadłużenia jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Postępowanie to stanowi szansę dla tych, którzy utracili płynność finansową, aby zacząć od nowa. W roku 2021 z tej możliwości skorzystało ponad 13 000 osób. Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, dotyczące osób, które są niewypłacalne. Ma ono na celu częściowe lub w całości umorzenie długów w stosunku do wierzyciela bądź wierzycieli. Masz dosyć życia z długami? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Kiedy można skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej?

Z upadłości konsumenckiej może skorzystać osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Tj. nie jest w stanie dalej regulować swoich zobowiązań finansowych. Obowiązujące od 24 marca 2020 r. przepisy, w sposób istotny rozszerzają krąg osób uprawnionych do oddłużenia. Z nowych przepisów mogą skorzystać osoby, których wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostały wcześniej oddalone.

Upadłość konsumencka – warunki skorzystania:

– wnioskodawca musi być osobą, która nie prowadzi działalności gospodarczej (konsument). Od 2020 roku również osoby, które w przeszłości prowadziły działalność mogą złożyć skuteczny wniosek o upadłość  konsumencką;

– wnioskodawca musi być osobą niewypłacalną a więc taką, która  utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych;

– dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie nie zwiększył jej stopień w sposób celowy. W szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań;

– w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do konkretnej osoby nie prowadzono postępowania upadłościowego, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

Masz dosyć życia z długami?

Zleć nam poprowadzenie Twojej sprawy już dzisiaj. Przygotujemy za Ciebie wniosek i przeprowadzimy całe postępowanie z Twoim minimalnym udziałem. Skontaktuj się z nami już dzisiaj.

Jak należy przygotować się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Wystąpienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest decyzją na ogół trudną. Natomiast jeśli cały proces zostanie przeprowadzony w rzetelny i profesjonalny sposób, przyniesie zadłużonej osobie korzystne wyjście z patowej sytuacji finansowej.  Każdy przypadek niewypłacalności osoby fizycznej jest inny, dlatego należy indywidualnie oceniać każdą sprawę, przeprowadzając pogłębioną analizę sytuacji finansowej. Niezbędne jest zebranie jak największej liczby dokumentów oraz danych dotyczących zadłużenia. W szczególności: dane wierzycieli, sygnatury spraw, dokładne informacje o aktualnym stanie zadłużenia. Tego typu informacje pozwolą ocenić czy osoba zainteresowana upadłością konsumencką spełnia jej przesłanki.

Upadłość konsumencka – jak wygląda procedura?

Procedura postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej opiera się na kilku etapach

Etap 1: złożenie wniosku

Składa się go aktualnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych przy Portalu Rejestrów Sądowych.

Etap 2: postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Obecnie jedyną przesłanką do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika. Sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości jeśli uzna, że dłużnik stał się osobą niewypłacalną. Czyli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Tj. nie spłaca długów i nie posiada wystarczającego majątku na ich pokrycie w całości. Co ważne sąd w tym momencie nie bada powodów popadnięcia w niewypłacalności. Są one badane dopiero na etapie ustalenia planu spłaty.

Etap 3: ustalenie i zatwierdzenie listy wierzytelności, a następnie spieniężenie przez syndyka majątku upadłego dłużnika

Syndyk obejmuje w tym etapie zajęciem wszystkie składniki majątku które przedstawiają wartość rynkową. Również wynagrodzenie za pracę włącza się do masy upadłościowej w części podlegającej zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym. Z uwagi na ograniczenia dotyczące egzekucji Syndyk nie zaliczy do masy upadłości rzeczy i praw, które w ogóle nie podlegają zajęciu jako niezbędne w codziennym życiu dla dłużnika i jego rodziny.

Etap 4: Postanowienie sądu po ustaleniu listy wierzycieli i likwidacji majątku dłużnika

Sąd, po zbadaniu powodów popadnięcia w niewypłacalność, może wydać jedno z poniższych rozstrzygnięć:

 • ustalić plan spłaty wierzycieli – zasadą jest, iż plan spłaty jest ustalony na okres nie dłuższy niż  trzydzieści sześć miesięcy. Wyjątek dotyczy sytuacji gdy sąd ustali, iż dana osoba doprowadziła do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa – wówczas  plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące.
 • Umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli – Sąd umorzy zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. 
 • warunkowo umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli – Sąd warunkowo umorzy zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego;
 • odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli – może to mieć miejsce jeśli sądu ustali, iż :

a. Upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy. W szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań.

b. w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań. Chyba, że ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi

Masz dosyć życia z długami?

Zleć nam poprowadzenie Twojej sprawy już dzisiaj. Przygotujemy za Ciebie wniosek i przeprowadzimy całe postępowanie z Twoim minimalnym udziałem. Skontaktuj się z nami już dzisiaj.

Decydując się na powierzenie sprawy nam możesz liczyć na uzyskanie usług w następującym zakresie:

 • podczas pierwszej konsultacji w Kancelarii, przedstawisz nam swoją sytuację finansową a my z naszej strony przekażemy Ci podstawowe informacje na temat procedury oraz wskażemy jakich dokumentów i informacji będziemy potrzebować celem sporządzenia wniosku;
 • po przekazaniu całości dokumentacji przygotujemy szczegółową analizą pisemną, w której ocenimy jakie szanse powodzenia ma złożenie w przedmiotowym przypadku wniosku o upadłość konsumencką oraz ewentualnie wskażemy inne możliwości restrukturyzacji zobowiązań finansowych;
 • przygotujemy i złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, oraz wszelkie kolejne pisma procesowe w sprawie, w tym ewentualne zażalenia na postanowienia;
 • będziemy Cię reprezentować w tzw. właściwym postępowaniu upadłościowym, następującym po ogłoszeniu upadłości;
 • sporządzimy w  Twoim imieniu wszelkie wnioski w toku postępowania upadłościowego, w tym w szczególności wniosek o wydzielenie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych czy wniosek o zmianę ustalonego planu spłaty;
 • będziemy służyć pomocą i wsparciem merytorycznym w kontakcie z syndykiem i wierzycielami.

Dołącz do grona naszych Klientów

Formularz kontaktowy

  CGO Legal

  CGO Legal
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Biuro rachunkowe Łódź