E-recepcja

Obsługa korporacyjna

Obsługa korporacyjna spółek

Jedną z usług Kancelarii jest szeroko rozumiana obsługa korporacyjna spółek. Do najważniejszych rodzajów działalności na tym polu możemy zaliczyć przygotowywanie uchwał organów uchwałodawczych, a także przekształcenia spółek czy bieżące doradztwo. 

Przygotowywanie uchwał organów uchwałodawczych

Podmiotom już funkcjonującym na rynku oferujemy usługi z zakresu obsługi korporacyjnej – m.in. od przygotowywania uchwał dotyczących zmian w zarządzie, radach nadzorczych spółek, poprzez doradztwo w zakresie podwyższania czy też obniżania kapitału zakładowego spółek, aż po przygotowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przekształcenia spółek

Prawnicy naszej kancelarii mają doświadczenie w doradztwie z zakresu przekształcenia podmiotów prawa handlowego – przygotowujemy plany podziału, łączenia, pomagamy w sporządzeniu wniosków do KRS, a także doradzamy na gruncie aspektów podatkowych przedsięwzięcia.

Bieżące doradztwo

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, co do praktycznego stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub Kodeksu Spółek Handlowych nasi prawnicy szybko i skutecznie rozwiążą Państwa wątpliwości udzielając informacji mailowej, telefonicznej lub w trakcie umówionego spotkania.

Podsumowując, wśród praktykowanych przez nas obszarów można wymienić:

 • Prawo spółek w ogólności (kodeks spółek handlowych)
 • Obsługę prawną spółek z udziałem kapitału zagranicznego
 • Spółki typu venture capital
 • Sporządzanie umów outsourcingowych
 • Restrukturyzację spółek
 • Nabywanie i zbywanie udziałów/ akcji
 • Prywatyzację i komercjalizację przedsiębiorstw
 • Transakcje przejęcia i łączenia spółek
 • Tworzenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz struktur joint-ventures
 • Tworzenie konsorcjów i umowy o współpracy
 • Sprzedaż aktywów przedsiębiorstw
 • Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Likwidację spółek

Obsługa korporacyjna spółek, którą świadczymy, zawiera w sobie m.in.:

 • Prowadzenie dokumentacji korporacyjnej
 • Zmiany składu zarządu, kapitału zakładowego, firmy spółki etc.
 • Doradztwo w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, obejmujące sprawozdania zarządu, roczne sprawozdania z finansowe, uchwały wspólników i inne dokumenty korporacyjne
 • Przygotowanie projektów zawiadomień o posiedzeniach organów spółki i porządku obrad
 • Koordynacja posiedzeń organów spółki
 • Reprezentowanie wspólników/ akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników/ walnych zgromadzeniach
 • Protokołowanie posiedzeń i uchwał organów spółki
 • Składanie dokumentów do rejestrów sądowych
 • Sprzedaż udziałów / akcji

Osoby zainteresowane obsługą korporacyjną spółek zapraszamy do kontaktu.