Minimalne wynagrodzenie 2024. Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2024 roku?

Minimalne wynagrodzenie 2024. Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2024 roku?
Halina Karpol

Halina Karpol

Prezes CGO Accounting

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie 2024? W 2024 roku nastąpi kolejna zmiana w wysokości płacy minimalnej, co wywołuje wiele dyskusji wśród pracowników i pracodawców. Prognozowana wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto ma wzrosnąć do 4270,60 zł, co oznacza istotną zmianę dla rynku pracy.

W naszym artykule przyglądamy się, jakie będą skutki tej podwyżki zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Omawiamy również, jak płaca minimalna wpływa na inne aspekty zatrudnienia, takie jak składki ZUS czy odprawy przy zwolnieniach grupowych.

Przedstawiamy również kompleksowe informacje na temat procesu ustalania minimalnego wynagrodzenia.

minimalne wynagrodzenie 2024, wynagrodzenie minimalne 2024, płaca minimalna 2024
Minimalne wynagrodzenie 2024

Minimalne wynagrodzenie 2024 w skrócie

Co to jest płaca minimalna?Najniższa dopuszczalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego za pracę, ustalana ustawowo.
Wysokość wynagrodzenia minimalnego w 2024 rokuPrognozowana wysokość: 4270,60 zł brutto. Od 1 stycznia: 4242 zł, od 1 lipca: 4300 zł.
Rozliczenie wynagrodzenia minimalnego w 2024 rokuOd 1 stycznia: 3191,98 zł netto, od 1 lipca: 3231,53 zł netto. Wzrost składek ZUS.
Płaca minimalna – powiązane świadczeniaWpływa na dopłaty do pensji, wynagrodzenia za czas przestoju, wysokość odprawy przy zwolnieniach grupowych.
Od czego zależy wysokość płacy minimalnej?Bazuje na prognozowanej inflacji, wskaźniku realnego wzrostu gospodarczego, sytuacji budżetu państwa i innych czynnikach.
Zasady ustalania wysokości płacy minimalnejUstalana corocznie w ramach Rady Dialogu Społecznego. Ogłaszana w Monitorze Polskim do 15 września.
Minimalne wynagrodzenie 2024

Minimalne wynagrodzenie 2024. Co to jest płaca minimalna?

Płaca minimalna to ustawowo określona, najniższa dopuszczalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego za pracę, wskazana w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym. Obowiązek jej określenia wynika z Konstytucji RP, a zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia wskazuje ustawa z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wyraźnie określona dolna granica pensji, jaką może otrzymać pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, sprzyja stabilności zatrudnienia. Dlatego należność za pracę określona poniżej wskazanej ustawowo kwoty, stanowi naruszenie praw pracowniczych.

minimalne wynagrodzenie 2024, wynagrodzenie minimalne 2024, płaca minimalna 2024

Minimalne wynagrodzenie 2024. Jaka będzie wysokość wynagrodzenia minimalnego w 2024 roku?

Aktualny projekt rozporządzenia RM dotyczącego płacy minimalnej zakłada, że przeciętne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku nie powinno być niższe niż ustawowe minimum, tj. 4270,60 złotych brutto. Przewiduje on dwie daty podwyżki wysokości płacy minimalnej:

 • od 1 stycznia 2024 roku – 4242 złotych
 • od 1 lipca 2024 roku – 4300 złotych.

Tak ukształtowane progi minimalne spowodują, że przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku wyniesie 4271 złotych. Kwota ta wzrośnie w stosunku do progu obowiązującego w 2023 roku o 642 złote brutto w styczniu 2024 roku, a następnie o 700 złotych brutto w lipcu 2024 roku.

Określenie stawki płacy minimalnej w 2024 roku (minimalne wynagrodzenie 2024) wiąże się z koniecznością ustalenia wysokości minimalnej stawki godzinowej za wykonaną pracę. W proponowanym rozporządzeniu RM będzie ona wynosić:

 • od 1 stycznia 2024 roku – 27,70 złotych,
 • od 1 lipca 2024 roku – 28,10 złotych.
minimalne wynagrodzenie 2024, wynagrodzenie minimalne 2024, płaca minimalna 2024

Minimalne wynagrodzenie 2024. Rozliczenie wynagrodzenia minimalnego w 2024 roku

Planowana podwyżka pensji oznacza, że od 1 stycznia 2024 roku wynagrodzenie miesięczne pracownika wyniesie nie mniej niż 3191,98 złotych netto (tj. „na rękę”), a od 1 lipca 2024 roku wzrośnie do 3231,53 złotych netto.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej, wzrośnie wysokość składek odprowadzanych do ZUS. W pierwszym półroczu 2024 roku wyniosą łącznie 401,90 złotych. W tę kwotę wchodzi składka:

 • emerytalna 248,40 złotych,
 • rentowa 101,08 złotych,
 • wypadkowa 21,25 złotych,
 • chorobowa 31,17 złotych.
minimalne wynagrodzenie 2024, wynagrodzenie minimalne 2024, płaca minimalna 2024

Minimalne wynagrodzenie 2024. Płaca minimalna – powiązane świadczenia

Płaca minimalna stanowi podstawę do określania innych świadczeń przysługujących pracownikowi, tj.:

 • dopłaty do pensji w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej,
 • wynagrodzenia za czas przestoju (nie może być niższe niż płaca minimalna),
 • wysokości odprawy przy zwolnieniach grupowych (nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia).

Wysokość płacy minimalnej jest bazą dla ustalania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez początkujących przedsiębiorców (stawki preferencyjne obowiązujące w ciągu pierwszych 24 miesięcy liczone są od postawy równej 30 % minimalnego wynagrodzenia).

Minimalne wynagrodzenie 2024. Od czego zależy wysokość płacy minimalnej?

Wstępną kwotę płacy minimalnej ustala się bazując na danych dotyczących prognozowanej na kolejny rok inflacji, a jeśli płaca minimalna jest niższa od połowy wysokości średniej krajowej, również w oparciu o dane określające 2/3 realnego wzrostu gospodarczego. Wzrost płacy minimalnej może być wyższy od przyjętego w ustawie minimum.

Minimalne wynagrodzenie 2024. Zasady ustalania wysokości płacy minimalnej

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę podlega corocznym negocjacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego – organizacji zrzeszającej przedstawicieli pracodawców, pracowników i organów władzy (RDS). Rada Ministrów (RM) do 15 czerwca każdego roku przedstawia RDS propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia na kolejny rok i termin wprowadzenia projektowanej zmiany.

Oprócz tego przedstawia dane dotyczące wysokości przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje, wskaźnik prognozowanego realnego przyrostu PKB oraz informację o:

 • wskaźniku cen w poprzednim roku,
 • prognozowanych na kolejny rok: wskaźniku cen i przeciętnego wynagrodzenia,
 • wydatkach gospodarstw domowych w poprzednim roku,
 • wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób pozostających na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w poprzednim roku,
 • wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w poprzednim roku według rodzajów działalności,
 • poziomie życia różnych grup społecznych,
 • warunkach gospodarczych państwa, w tym sytuacji budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia.

Po otrzymaniu od Rady Ministrów propozycji płacy minimalnej i kompletu informacji, RDS uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wszystkich danych. Ostateczna kwota podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa RM, w terminie do 15 września każdego roku.

W przypadku, gdy RDS nie uzgodni w powyższym terminie wysokości płacy minimalnej na następny rok, to RM ustala ją w drodze rozporządzenia do 15 września każdego roku wraz z proponowanym terminem wprowadzenia tej zmiany.

Zgodnie z założeniem ustawodawcy, w przypadku gdy prognozowany na następny rok wskaźnik cen, tj. przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105%, wtedy ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej od:

 • 1 stycznia
 • 1 lipca.

Na wynagrodzenie wpływa m.in. wymiar czasu pracy. Jak go ustalić? Przeczytasz w tym artykule

Minimalne wynagrodzenie 2024. Płaca minimalna w 2024 roku – podsumowanie

Określanie wysokości płacy minimalnej jest bardzo ważnym elementem prawidłowo funkcjonującego państwa. Z tego względu procedura odbywa się co roku i uwzględnia wiele czynników.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszego biura rachunkowego w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Minimalne wynagrodzenie 2024 – często zadawane pytania

Jakie jest minimalne wynagrodzenie w 2024 roku?

Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku wyniesie 4270,60 zł brutto.

Kiedy nastąpią zmiany w wysokości płacy minimalnej w 2024 roku?

Zmiany nastąpią dwuetapowo: od 1 stycznia 2024 roku – 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł.

Jak obliczana jest płaca minimalna?

Płaca minimalna ustalana jest na podstawie prognozowanej inflacji i realnego wzrostu gospodarczego.

Czy płaca minimalna wpływa na inne świadczenia pracownicze?

Tak, wpływa na takie świadczenia jak dopłaty do pensji, wynagrodzenie za czas przestoju oraz wysokość odprawy przy zwolnieniach grupowych.

Jak wysoka będzie minimalna stawka godzinowa w 2024 roku?

Od 1 stycznia 2024 roku – 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł.

Jakie są skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia dla pracodawców?

Skutki to m.in. wzrost kosztów zatrudnienia i potencjalne zmniejszenie liczby pracowników.

Czy wzrost płacy minimalnej wpłynie na składki ZUS?

Tak, wzrost płacy minimalnej spowoduje wzrost składek ZUS.

Czy każdy pracownik otrzyma podwyżkę do poziomu nowej płacy minimalnej?

Tak, każdy pracownik zatrudniony na pełny etat powinien otrzymać wynagrodzenie co najmniej na poziomie płacy minimalnej.

Czy płaca minimalna może wzrosnąć powyżej prognozowanej wartości?

Tak, jeśli wskaźnik inflacji wyniesie co najmniej 105%, płaca minimalna może wzrosnąć powyżej minimalnego progu.

Wyróżniony ekspert

Halina Karpol

Halina Karpol

Prezes CGO Accounting

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź