E-recepcja

Nieruchomości

Legalizacja samowoli budowlanych

Przy robotach budowlanych, a więc budowie jak i przebudowie, remoncie czy rozbiórce, jednym z wymogów jest posiadanie pozwolenia na budowę. Jego brak jest podstawowym przykładem samowoli budowlanej. Pojęcie to nie jest jednak jasno określone w przepisach prawa. Dlatego co do zasady przyjmuje się, że za samowolę uznaje się każde naruszenie postanowień ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane. Chodzi tutaj nie tylko o prowadzenie budowy bez pozwolenia, ale również np. wprowadzenie zmian w projekcie podczas wykonywania robót, brak kierownika budowy lub dziennika budowy.

Jednakże, przeprowadzona zostać może legalizacja samowoli budowlanych, ale tylko wtedy, gdy spełnione są dwa ustawowe warunki. Pierwszy z nich to zgodność z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Drugi zaś – zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi.

Inspektor stwierdzający spełnienie tych wymogów może wydać decyzję o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych, co faktycznie oznacza rozpoczęcie procedury legalizacji samowoli. Kolejnym krokiem jest przedłożenie właściwemu organowi stosownych dokumentów. Są to między innymi zaświadczenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o spełnieniu warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oraz dodatkowo cztery egzemplarze projektu budowlanego czy oświadczenie o prawie do dysponowania daną nieruchomością w celach budowlanych.

Kancelaria Prawna CGO Legal wspomaga osoby, które interesuje legalizacja samowoli budowlanych w pełnym zakresie. Usługa obejmuje ustalenie stanu faktycznego i prawnego, zebranie i złożenie stosownych dokumentów oraz nadzorowanie całej procedury legalizacyjnej.

Zapraszamy do kontaktu.