E-recepcja

Nieruchomości

Ochrona zabytków

Przed nabyciem nieruchomości należy zwrócić uwagę na wiele istotnych kwestii. Jedną z nich jest ustalenie, czy dana nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków, tym samym czy obejmuje ją ochrona zabytków. Wszelkie kwestie z tym związane przewidziane są ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rejestr zabytków dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości. Dokonuje się tego na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie decyzji o wpisie do rejestru tego zabytku. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu w katastrze nieruchomości.

Wpis do rejestru zabytków niewątpliwie ogranicza uprawnienia właściciela nieruchomości. Dzieje się tak dlatego, iż wiele działań dotyczących nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń. Te z kolei wydawane są przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Do działań wymagających pozwoleń wojewódzkiego konserwatora zabytków należą m.in.:

  • prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;
  • wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
  • prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;
  • prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;
  • przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
  • prowadzenie badań archeologicznych;
  • dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
  • zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;
  • umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem znaków informujących o tym, iż zabytek ten podlega ochronie
  • podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.

Kancelaria Prawna CGO Legal w szczególności oferuje pomoc w zakresie ustalania czy daną nieruchomość obejmuje ochrona zabytków oraz czy dana nieruchomość jest zabytkiem wpisanym do rejestru. Zapewniamy także pomoc i doradztwo w procesie uzyskiwania wszelkich niezbędnych dla Klienta pozwoleń wymaganych przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wszystkie osoby chcące uzyskać więcej informacji w kwestii ochrony zabytków zapraszamy do kontaktu.