E-recepcja

Nieruchomości

Umowy najmu i dzierżawy

Umowy najmu i dzierżawy posiadają bardzo wiele cech wspólnych, jest jednak kilka elementów je różnicujących. Dotyczy to przede wszystkim warunków korzystania z rzeczy lub prawa oddanego w najem bądź dzierżawę.

Jeśli chodzi o umowę najmu, upoważnia ona najemcę jedynie do używania danej rzeczy lub prawa. Nie może natomiast bez zgody właściciela czerpać z tego pożytków czy dokonywać podnajmu na rzecz osób trzecich. Umowa dzierżawy, choć również wymaga zgody właściciela na poddzierżawę, to jednak pozwala na czerpanie pożytków z rzeczy bądź prawa dzierżawcy. W obu przypadkach zwykle płaci się czynsz na rzecz właściciela.

O ile dzierżawę można ustalić na maksymalnie 30 lat a po tym okresie przechodzi ona w czas nieokreślony, to przy najmie termin 30 lat dotyczy tylko stosunków między przedsiębiorcami. Poza relacjami gospodarczymi maksymalny termin umowy najmu wynosi 10 lat. Po jego upływie umowa przechodzi w czas nieokreślony.

Przy obu umowach, jeśli dotyczą one nieruchomości, można dokonać odpowiednich wpisów w księgach wieczystych. Nie jest to jednak obligatoryjne.

Zgodnie ze swobodą zawierania umów wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego, umowy mogą być zawierane w dowolnej formie, jeśli tylko są zgodne z przepisami ustawy i nie godzą w zasady współżycia społecznego. Choć istnieje wiele wzorów takich umów, warto sprawdzić je przed podpisaniem.

Kancelaria Prawna CGO Legal oferuje usługi sprawdzania poprawności zapisów wzorców umownych przed ich zawarciem jak i przygotowania nowych umów od podstaw.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.