E-recepcja

Nieruchomości

Umowy przedwstępne

Umowy przedwstępne poprzedzają umowy ostateczne, zwane też umowami przyrzeczonymi. Mogą one zostać zawarte przed każdym rodzajem kontraktu – np. jako przedwstępna umowa sprzedaży czy przedwstępna umowa najmu.

Podpisanie takiej umowy ma na celu zapewnienie, że w przyszłości strony zawrą między sobą umowę przyrzeczoną. Z tego względu umowa przedwstępna powinna zawierać istotne elementy, które znajdą się później w umowie właściwej. Przykładem może być przedwstępna umowa sprzedaży. Należy bowiem w niej określić strony i przedmiot umowy, a także cenę i sposób wydania tego przedmiotu.

Forma

Umowy przedwstępne zawiera się w dowolnej formie pisemnej dla celów dowodowych. Oznacza to, że np. chociaż właściwa umowa sprzedaży nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego, to umowa przedwstępna tejże sprzedaży takiej formy mieć nie musi. Wywołuje to jednak pewne różnice w kwestii późniejszego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych czy żądania zawarcia umowy.

Termin

Termin zawarcia umowy przyrzeczonej powinien być zawarty już w umowie przedwstępnej. Jeśli jednak to nie nastąpi, strony mają rok na złożenie stosownych oświadczeń co do tego terminu. Decyduje tutaj zasada „kto pierwszy”. W przeciwnym wypadku po upływie roku uprawnienie do zawarcia umowy ostatecznej wygasa.

Jeśli jedna ze stron umowy przedwstępnej uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, można wystąpić przeciw niej z dwoma rodzajami roszczeń. Z tzw. „skutku słabszego” przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Natomiast ze „skutku silniejszego” dochodzić można zawarcia umowy przed sądem, którego orzeczenie zastępuje oświadczenie woli uchylającej się. Możliwe jest to jednak tylko, jeśli umowa przedwstępna była zgodna z przepisami ustawy i zasadami współżycia społecznego, określała istotne elementy umowy przyrzeczonej oraz była zawarta w takiej samej formie w jakiej powinna być zawarta umowa przyrzeczona (np. akt notarialny w wypadku umów sprzedaży nieruchomości).

Kancelaria CGO Legal oferuje usługi w zakresie sprawdzenia poprawności umów przedwstępnych przed ich podpisaniem oraz sporządzania nowych umów przedwstępnych od podstaw. Zajmujemy się również reprezentacją stron w procesie nabywania nieruchomości.

W celu zasięgnięcia bliższych informacji zapraszamy do kontaktu.