E-recepcja

Krajowe i międzynarodowe prawo podatkowe

Wehikuł podatkowy

Wehikuł podatkowy w najprostszy sposób można przedstawić jako strukturę korporacyjno-kapitałową o charakterze krajowym bądź też międzynarodowym, której celem jest optymalizacja podatkowa prowadzonej działalności gospodarczej.

Struktury krajowe

W Polsce jednym z ciekawszych i niezmiernie atrakcyjnych rozwiązań krajowych, przynoszącym wymierne korzyści podatkowe, jest obranie dla swojej działalności formy prawnej spółki komandytowej, należącej do kategorii spółek osobowych prawa handlowego. Choć jej założenie, zgodnie z Art. 106 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) wymaga aktu notarialnego i rodzi to pewne koszty, pozytywem jest dowolność w określeniu przez wspólników sumy komandytowej w drodze porozumienia między nimi.

Bardzo duże znaczenie w tym wypadku ma również status wspólnika, który wpływa na podział zysków spółki. W spółkach komandytowych występuje postać komplementariusza, czyli wspólnika aktywnego, który odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki i reprezentuje ją. Przy czym komplementariuszem może być nie tylko osoba fizyczna, ale również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna. Drugi zaś ze wspólników to komandytariusz, a więc wspólnik pasywny. Jego odpowiedzialność ograniczona jest tylko do określonej w umowie sumy (tzw. „suma komandytowa”), natomiast reprezentacja może przyjmować wyłącznie formę pełnomocnictwa lub prokury.

Spółka komandytowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której Kodeks spółek handlowych przyznaje podmiotowość prawną. Dlatego może być podmiotem praw i zaciągać zobowiązania. Podatnikami są więc w tym wypadku wspólnicy, których przychody określa się proporcjonalnie do udziału w zysku. W ten sposób wspólnik jako osoba fizyczna ma możliwość wyboru PIT ze stawką liniową, albo ogólne zasady rozliczania należności podatkowych.

Struktury międzynarodowe

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że sytuacja podatkowa kształtuje się różnie w zależności od przyjętych w danym państwie regulacji prawnych. Struktury międzynarodowe działają co do zasady na podstawie międzynarodowych umów podatkowych. Chcąc utworzyć taką strukturę, należy zwrócić uwagę na kilka niezmiernie istotnych elementów. Zalicza się do nich dla przykładu plan struktury własnościowej takiej działalności, źródła dochodów, ilość pracowników lub możliwości jej umiejscowienia we właściwym kraju, który cechuje się niskim poziomem opodatkowania dochodów z bieżącej działalności a dodatkowo oferuje korzystny system wypłaty dywidend.

Warto zwrócić również uwagę na inne profity ze stosowania struktur międzynarodowych, jak chociażby brak opodatkowania zarówno w Polsce jak i w wybranym kraju dochodów polskich osób fizycznych, które zasiadają w zarządzie tamtejszej spółki. Samo ustalenie tych kwestii to nie wszystko. Strukturę należy bowiem odpowiednio zabezpieczyć. Dobre warunki oferują państwa członkowskie Unii Europejskiej. Potencjalni kontrahenci podchodzą do nich z większym zainteresowaniem i zaufaniem, ze względu na nieduże odległości pomiędzy państwami czy bliskość kulturową. Przeciwnym natomiast – negatywnym powodzeniem – cieszą się tradycyjne już raje podatkowe takie jak np. Bermudy lub Kajmany. Zainteresowanie prowadzeniem takiej działalności zwiększa również możliwość uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej.

Wehikuł podatkowy – Cypr

Modelowym przykładem podawanym przy tworzeniu wehikułów podatkowych na arenie międzynarodowej jest wykorzystanie umiejscowienia spółki na Cyprze, należącym do Unii Europejskiej. Wystarczy założyć bowiem na Cyprze spółkę określaną „matką”, która będzie pozytywnie postrzegana przez kontrahentów. Obejmie ona sto procent udziałów w spółce „córce” (operacyjnej), podpisującej wszelkie umowy, wystawiającej faktury itp. Taka spółka operacyjna może znajdować się choćby w Polsce. Dochód z niej trafia później do spółki „matki” na Cyprze. Następnie z zachowaniem korzystnych stawek podatkowych w postaci dywidend trafia do udziałowców.

Oczywiście możliwe jest utworzenie takich wehikułów w innych lokalizacjach – dla przykładu uruchamiając spółkę „matkę” na Wyspach Marshalla, a spółkę „córkę” w Delaware, które również są ciekawą lokalizacją pod względem podatkowym.

Kancelaria prawna CGO Legal Counseling posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu wehikułów podatkowych zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej.

Usługi obejmują ustalenie stanu faktycznego, stanu prawnego, dopasowanie najlepszych ofert, przygotowanie całej struktury jak i bezpośrednią pomoc w zakresie utworzenia takiego wehikułu podatkowego – w tym występowanie przed właściwymi organami i udział w procedurach rejestracyjnych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szerszych informacji na temat wehikułów podatkowych zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail lub drogą telefoniczną.

Zapraszamy również na bloga mecenasa Michała Gawlaka, który specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania struktur międzynarodowych.