Podatkowa opinia zabezpieczająca – przed czym Cię ochroni i jak ją uzyskać?

Podatkowa opinia zabezpieczająca – przed czym Cię ochroni i jak ją uzyskać?
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Jak uchronić się przed negatywnymi konwencjami błędnej interpretacji przepisów podatkowych? Warto wystąpić o wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej. W niniejszym artykule przedstawimy, czym jest opinia zabezpieczająca, przed czym Cię ochroni i jak ją uzyskać.

Co to jest podatkowa opinia zabezpieczająca?

Podatkowa opinia zabezpieczająca to oficjalne pismo Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zawiera ono szczegółowy opis konkretnej czynności, o którą pytał podatnik, oraz ocenę prawną tej czynności. Ocena ta skupia się na przepisach dotyczących:

Na podstawie opinii zabezpieczającej KAS podatnik uzyska informacje o tym, czy jego działania mające wpływ na wysokość podatku nie zostaną zakwalifikowane przez organy podatkowe jako próba uniknięcia lub obniżenia należnego podatku.

Korzyści z uzyskania opinii zabezpieczającej

Uzyskanie podatkowej opinii zabezpieczającej może przynieść wiele korzyści dla podatnika. Gwarantuje m.in.:

 • pewność i bezpieczeństwo – opinia zabezpieczająca KAS chroni przed negatywnymi konsekwencjami błędnej interpretacji przepisów podatkowych,
 • oszczędność czasu i pieniędzy – dzięki niej można uniknąć ryzyka sporów z organami podatkowymi, a co za tym idzie długotrwałych i kosztownych postępowań,
 • efektywne planowanie strategii podatkowej – podatkowa opinia zabezpieczająca pozwala na świadome i efektywne planowanie działań.
Podatkowa opinia zabezpieczająca

Postępowanie o wydanie opinii zabezpieczającej

Procedura uzyskiwania opinii zabezpieczającej jest uregulowana w ustawie Ordynacja podatkowa. Z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej KAS może wystąpić każdy zainteresowany (podatnik, doradca podatkowy itp.). Należy go złożyć do właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego (US).

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej KAS można złożyć w odniesieniu do czynności:

 • planowanej, tj. przed rozpoczęciem danej czynności, aby uzyskać pewność co do jej zgodności z prawem podatkowym,
 • rozpoczętej, tj. w trakcie realizacji danej czynności, aby rozwiać wątpliwości co do jej legalności,
 • dokonanej – już po zakończeniu danej czynności, aby uzyskać ochronę przed zakwalifikowaniem jej jako unikania lub uchylania się od opodatkowania.

Jakie korzyści przynoszą interpretacje podatkowe? Wyjaśniamy w tym artykule

Co powinien zawierać wniosek o wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej?

We wniosku o wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej należy m.in.:

 • wskazać dane identyfikujące wnioskodawcę, np. numer PESEL, NIP, nazwę firmy,
 • określić podmioty dokonujące czynności, np. numer NIP wszystkich podmiotów,
 • szczegółowo opisać stan faktyczny i prawny sprawy, m.in. określenie rodzaju czynności (np. sprzedaż, umowa, darowizna), wartości przedmiotu czynności, datę dokonania czynności,
 • opisać istniejących powiązań kapitałowych, osobowych lub funkcyjnych
 • przedstawić wyjaśnienia dotyczące NSP (Nierozstrzygniętego Stanowiska Podatkowego),
 • wskazać cele czynności podatkowej określonej we wniosku wraz z jej uzasadnieniem ekonomicznym lub gospodarczym,
 • określić skutki podatkowe czynności (m.in. korzyści podatkowych, w tym także choćby pośrednio możliwe do uzyskania),
 • przedstawić indywidualne stanowisko w sprawie.

Do wniosku można załączyć dokumentację dotyczącą czynności obejmującej wniosek (m.in. oryginały lub kopie umowy).

Opłaty za wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej

Postępowanie o wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej jest odpłatne. Wnioskodawca powinien zapłacić opłatę od wniosku w kwocie 20 000 zł. Należy ją uiścić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Gdy wnioskodawców jest więcej, opłata od wniosku zwiększa się o 500 zł od piątego i każdego następnego zainteresowanego.

Nienależnie uiszczona opłata od wniosku o wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej podlega zwrotowi nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej.

Podatkowa opinia zabezpieczająca

Termin na rozpoznanie wniosku o wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej powinien być rozpoznany przez Szefa KAS bez zbędnej zwłoki. Maksymalny termin na wydanie opinii wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Przedłużenie terminu jest dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach, np. gdy sprawa jest złożona lub konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłego. Termin można przedłużyć maksymalnie o 9 miesięcy.

Na czym polega kontrola podatkowa i jak się do niej przygotować? Dowiesz się tutaj

Sposób rozpoznania wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej

Szef KAS, w ramach postępowania o wydanie opinii zabezpieczającej, może:

 1. Wydać podatkową opinię zabezpieczającą, gdy wystąpią warunki wskazane w ustawie Ordynacja podatkowa.
 2. Wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku, jeśli:
  • wniosek o opinię zabezpieczającą nie spełnia wymogów formalnych,
  • termin na usunięcie braków formalnych wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania,
  • wezwanie zawiera pouczenie, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Zwrócić się do wnioskodawcy o wyjaśnienie wątpliwości co do danych zawartych we wniosku. Może to nastąpić w formie:
  • w formie pisemnej lub
  • ustnej.
 4. Odmówić wydania opinii zabezpieczającej – wtedy Szef KAS informuje wnioskodawcę:
  • o tym, że do konkretnego stanu faktycznego może mieć zastosowanie art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej,
  • o prawie do złożenia skargi do sądu administracyjnego.
Podatkowa opinia zabezpieczająca

Udostępnienie podatkowej opinii zabezpieczającej

Informacje, na podstawie wydanej podatkowej opinii zabezpieczającej lub odmowie jej wydania, podlegają niezwłocznej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Informacja jest dostępna na stronie właściwego urzędu obsługującego Ministra właściwego ds. Finansów Publicznych. Treść informacji podlega anonimizacji. Oznacza to, że nie może zawierać danych identyfikujących lub pozwalających na zidentyfikowanie wnioskodawcy lub innych podmiotów wskazanych w treści opinii.

Informacja zawiera w szczególności:

 • zwięzły opis poddanej pod opinię czynności,
 • wyjaśnienie powodów podjętego rozstrzygnięcia.

Publikacja informacji w BIP ma na celu zapewnienie przejrzystości działania organów podatkowych oraz ułatwienie podatnikom zapoznania się z interpretacją przepisów prawa podatkowego w konkretnych przypadkach.

Podatkowa opinia zabezpieczająca. Podsumowanie

Opinia zabezpieczająca KAS to niezwykle cenne narzędzie dla każdego podatnika, który chce uniknąć negatywnych konsekwencji błędnej interpretacji przepisów podatkowych. Procedura jej uzyskania jest sformalizowana, ale stosunkowo prosta. Znajomość zasad postępowania o wydania opinii zabezpieczającej może pomóc świadomie zinterpretować przepisy podatkowe.


Zagadnienie podatkowej opinii zabezpieczającej jest skomplikowane. Jeśli masz więcej pytań, nasi specjaliści chętnie udzielą na nie odpowiedzi. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią!

FAQ – Pytania i odpowiedzi na temat: Podatkowa opinia zabezpieczająca

Kto może złożyć wniosek o wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej?

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej może złożyć każdy podatnik, w tym osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także podmiot, który nie jest podatnikiem, jeżeli złoży wniosek o dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu.

Jaki jest koszt wydania opinii zabezpieczającej?

Opłata za wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej wynosi 20 000 zł. W przypadku wspólnego wniosku zainteresowanych opłata ulega zwiększeniu o
5 000 zł od piątego i każdego kolejnego zainteresowanego.

Jaki jest termin na rozpoznanie wniosku o wydanie podatkowej opinii zabezpieczającej?

Szef KAS powinien wydać podatkową opinię zabezpieczającą bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Jakie są rodzaje opinii zabezpieczających?

Wyróżnia się dwa rodzaje opinii zabezpieczających:
Opinia ogólna – dotyczy zdarzenia przyszłego, które nie zostało jeszcze dokonane.
Opinia indywidualna – dotyczy zdarzenia, które już zostało dokonane.

Jakie są korzyści z posiadania opinii zabezpieczającej?

Opinia zabezpieczająca zapewnia podatnikowi szereg korzyści, m.in.:
– ochronę przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
– pewność i bezpieczeństwo w prowadzeniu działalności gospodarczej.
– możliwość efektywnego planowania strategii podatkowej.
– oszczędność czasu i pieniędzy.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat opinii zabezpieczających?

Więcej informacji na temat opinii zabezpieczających można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź